การบริหารหลักสูตร Gifted Program

ประทีป
การบริหารหลักสูตร Gifted Program

การบริหารหลักสูตร Gifted Program

ของโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โครงการหลักสูตรความเป็นเลิศคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( Gifted Program)

หลักการและเหตุผล

                สภาพปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกับอารยประเทศด้านเทคโนโลยีและระบบไอทีทุกปีและสังเกตว่าประเทศไทยจะอยู่อันดับท้ายๆ การสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จะต้องปลูกฝังด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย โรงเรียนธัญบุรีจึงมีความคิดที่จะเปิดหลักสูตรนักเรียนความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.1 – 3 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางความคิด สติปัญญา ทักษะ และมีความคิดกว้างไกล เข้ามาศึกษาหาประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. เพื่อฝึกฝนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าแข่งขันทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชาติ
 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ    นักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 36 คน

                ด้านคุณภาพ   นักเรียนสามารถเรียนรู้ และมีทักษะในด้านคณิตศาสตร์และ

                                   วิทยาศาสตร์ได้ในอนาคต

                สถานที่          โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

                ระยะเวลาดำเนินการ          ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

วิธีการดำเนินงาน

 1. ประชุมร่วมระหว่างครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ เพื่อวางแผน
 2. สำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
 3. เขียน/เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบต่อโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
 4. ดำเนินการตามโครงการ

งบประมาณ

 1. ค่าแรกเข้า 10,000 บาท/คน (เสียครั้งเดียวตลอด 3 ปี ม.1 – 3)
 2. ค่าเรียนประมาณ 13,000 บาท/คน/ภาคเรียน
 3. ค่าเข้าค่ายวิทย์ – คณิต 2,500 บาท/คน/ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                โรงเรียนธัญบุรี เขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น มีความคิดกว้างไกล สามารถไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นสูงได้ในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้น ม.1-ม.3)

โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โครงสร้างหลักสูตรความเป็นเลิศคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ( Gifted Program)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

 

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

 

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาไทย

3

-

4 ชั่วโมง

3

-

4 ชั่วโมง

3

-

 

2. คณิตศาสตร์

3

2+2

3

3+2

3

3+2

3. วิทยาศาสตร์

3

2+2

3

2+2

3

2+2

4.  สังคมศึกษา   

ศาสนา และวัฒนธรรม

2

2

2

2

2

2

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

1+1

-

1+1

-

 

 

6. ศิลปะ

1

-

1

2

1

2

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

2

2

2+2

2

2+2

8. ภาษาต่างประเทศ

*3

*2

*3

*2+2

*3

2+2

คิดเป็นชั่วโมง

19

14

19

15

19

15

 

หมายเหตุ *เลือกกลุ่มสาระเพิ่มเติมรายวิชาละ 4 คาบ/สัปดาห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย

กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ- เนตรนารี และแนะแนว *สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

 • นักเรียนเลือกเพียง 1 สาระตามความถนัด

กลุ่มสาระเพิ่มเติม

« คณิตศาสตร์

«วิทยาศาสตร์

« ภาษาอังกฤษ

« ภาษาไทย

« คอมพิวเตอร์

« นาฏศิลป์-ดนตรีไทย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารหลักสูตร Gifted Program

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารหลักสูตร gifted program

หมายเลขบันทึก: 360518, เขียน: 22 May 2010 @ 01:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)