มัลติมีเดียกับโรงเรียน

สุกัลยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เตรียมตัวครู

 

        ถึงแม้ว่าหลายปีมานี้จะมีผู้กล่าวกันโดยทั่วไปว่า ในอนาคตคอมพิวเตอร์จะมาแย่งงานของครูไป หรือบางคนกล่าวว่า ฐานะของครูในห้องเรียนจะลดความศักดิ์สิทธิ์ลง กลายเป็นไปขึ้นต่อ ครูิอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมจัดการเครื่องมือการสอนทางไกล แต่เรากลับได้พบความจริงกันมากขึ้นหลังจากการปฏิบัติว่า เทคโนโลยีนั้นต้องการสิ่งรองรับนานาประการ ยิ่งกว่าที่ครูและนักเรียนเคยต้องการกันในห้องเรียนมากนัก การที่จะพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้ เราจำเป็นต้องเตรียมครูให้เข้าใจว่า ครูยังต้อง ทำงานหนักซึ่งอาจหนักยิ่งกว่าเดิม

 

          มีครูใหม่ ๆ ซึ่งก้าวเข้าสู่อาชีพครูในแต่ละปี สถาบันที่ผลิตครูน่าจะมีบทบาทสำคัญที่จะอบรมครูเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยซึ่งผลิตครูจำเป็นต้องมีแผนที่จะสอนครูให้ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในฐานะที่เป็นสื่อการสอนอย่างจริงจัง ไม่ใช่สอนในลักษณะที่เป็นทักษะลอย ๆ ในลักษณะการใช้เครื่องมือเท่านั้น

        นักศึกษาครูควรมีโอกาสได้สังเกตการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน การสอนและฝึกการสอนโดยใช้เทคโนโลยี หากหาสถานที่เช่นนั้นได้ยากอาจใช้วิดีโอเทปช่วยในการสอน

วิธีการเตรียมตัวครู

1. ครูจะต้องเรียนรู้จักวิธีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  คือครูจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลขั้นพื้นฐาน และรู้จักการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องอย่างง่าย ๆ

2. ครูต้องแม่นในเนื้อหาวิธีการและหลักการในการสอน ครูจะต้องอาศัยความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ จำนวนมากในการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยี ซึ่งเน้นให้นัีกเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จัดสมดุลระหว่างการเรียนแบบค้นพบด้วยตนเอง กับการสอนที่เป็นแบบอื่น  มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้  มีกระบวนวิธีสอนที่จะทำให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาและเกิดความสันทัดในทักษะต่าง ๆ

3. ครูต้องเป็นผู้พัฒนาแผนการสอน ต้องจัดเตรียมแนวทางการใช้ข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต และจัดทำข้อมูลหลักสูตรของโรงเรียน

 

ที่มา : พรวิไล    เลิศวิชา.  มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่21. 

                      พิมพ์ครั้งที่1.  กรุงเทพฯ, 2544.

 

     

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระการเรียนรู้ความเห็น (0)