การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย

เทอดศักดิ์

การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย 

 

          การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
          การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จำเป็นต้องตรงกับตำรา แต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์
          และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้

 

ความหมายของโครงงาน

                โครงงาน  เป็นกระบวนการแก้ปัญหา หรือตอบข้อสงสัยในเรื่องที่อยากรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนโครงงาน มีดังนี้

                1. เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา

                2. นักเรียนก็ตอบปัญหาชั่วคราว ( ตั้งสมมติฐาน)

                3. นักเรียนจะต้องออกแบบทดลอง เพื่อพิสูจน์ปัญหาว่าจริงหรือไม่

                4. นักเรียนทำการทดลอง หรือศึกษาค้นคว้า เพื่อสรุปผลโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                                4.1 ถ้าคำตอบไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ก็ตั้งสมมุติฐานใหม่ และออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ปัญหา และการทดลอง หรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผลใหม่

                                4.2 เมื่อคำตอบตรงสมมุติฐาน ก็จะทำให้ได้ความรู้ใหม่ และเกิดคำถามใหม่

                5. นำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 • สังเกต
 • จำแนก
 • วิเคราะห์
 • สังเคราะห์
 • ลงความเห็น
 • ทำงานเป็นทีม
 • นำเสนอข้อมูล/สื่อสารข้อมูล
 • รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • สร้างคำอธิบายโดยใช้ประจักษ์พยาน

 

ลักษณะสำคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย

 • ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ
 •  ผู้เรียนทำการสำรวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สำรวจ

 สืบค้น หรือทดลอง และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย

 •  ผู้เรียนตอบคำถามที่ตั้งขึ้นโดยใช้ผลจากการสำรวจตรวจสอบมาสร้าง

คำอธิบายที่มีเหตุผล

 •  การนำเสนอผลการสำรวจตรวจสอบให้กับผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถ

 

ประโยชน์ของการทำโครงงาน

                1. ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจ ในการนำเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง

                2. รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผล

                3. เป็นการฝึกฝนให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้ง

                4. ทำให้ได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง

                5. ทำให้นักเรียนสนใจในรายวิชานั้นๆ มากยิ่งขึ้น

                6. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ประเภทของโครงงาน

                โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

                1. โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

                2.โครงงานประเภททดลอง

                3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์   

                4. โครงการประเภททฤษฎี เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ

 

1. โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ผู้ทำโครงงานเพียงต้องการสำรวจ และรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เห็นในลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน

โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล ไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนเพียงสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และนำเสนอ ก็ถือว่าเป็นการโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้ว

 

2 .โครงงานประเภททดลอง

                                ในการทำโครงงานการประเภททดลอง จะต้องจัดการกับตัวแปรที่มีผลต่อการทดลอง จะต้องจัดการกับตัวแปรที่มีผลต่อการทดลอง คือ

           1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายคือเหตุของการทดลอง หรือข้อสงสัย

           2) ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น หรือผลจากข้อสงสัย

          3) ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไป

         4) ตัวแปรแทรกซ้อน คือตัวแรควบคุมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะมีผลแทรก

ซ้อน ทำให้ผลการทดลองผิดไป

ตัวอย่าง  นักเรียนต้องการศึกษาว่าใบไม้ชนิดใดห่ออาหารและขนมได้ดีที่สุด

                                ตัวแปรต้น คือ ชนิดของใบไม้

                                ตัวแปรตาม คือใบไม้ที่มีความเหนียวนุ่ม

                                ตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของอาหารและขนม ปริมาณอาหารและขนม

                                ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ความชื้นแฉะของอาหารหรือขนม

               

ตัวอย่าง โครงงานเพาะถั่วงอก

                                จุดประสงค์ ต้องการศึกษาว่าวัสดุประเภทใดใช้เพาะถั่วงอกแล้วงอกดีที่สุด

                                ตัวแปรต้น  วัสดุหลายๆ ประเภท

                                ตัวแปรตาม ปริมาณถั่วงอก

 

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์   เป็นการนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการเขียนหนังสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ การแต่งเพลง การแต่งบทละครอื่นๆ

                ตัวอย่าง โครงงานการประดิษฐ์กระทง

                            โครงงานแต่งหนังสือนิทาน

 

4. โครงการประเภททฤษฎี เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอธิบายในรูปสูตร หรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการเดิม

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

           การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถจัดได้หลายแนวทางแนวทาง แต่โดยทั่วไปแล้วการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี 2 แนวทาง ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจ

           เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่สนใจอยากรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ยังต้องการคำตอบ ข้อสรุป ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร

 

2.  การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้

             เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนเลือกทำ
โครงงานตามสาระการเรียนรู้ จากหน่วยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน นำมาเป็นหัวข้อโครงงาน

 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีขั้นตอนที่ผู้สอนดำเนินการดังต่อไปนี้
                                1) เริ่มจากศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู
                                2) วิเคราะห์หลักสูตร   จุดประสงค์การเรียนรู้
                                3) จัดทำกำหนดการสอน
                                4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
          ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน
                                เป็นระยะที่ผู้สอนต้องสังเกต/สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จากนั้นตกลงร่วมกัน เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียด ผู้สอนสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งมีหลายวิธี โดยอาจศึกษาเรื่องจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือผู้รู้ จากประสบการณ์ของผู้เรียน/ผู้สอน จากเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ จากการเล่นของผู้เรียน จากความคิดที่เกิดขึ้น จากวัตถุสิ่งของที่ผู้สอนนำมาในห้องเรียน หรือจากตัวอย่างโครงงานที่ผู้อื่นทำไว้แล้ว เป็นต้น เมื่อเกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการกำหนดหัวข้อโครงงาน โดยนำเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมาอภิปรายร่วมกัน แล้วกำหนดเรื่องนั้นเป็นหัวข้อโครงงาน

การเลือกเรื่องควรเน้นให้นักเรียนเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจบางครั้งครูก็สามารถเลือกเรื่องที่จะให้นักเรียนทำโครงงาน  เช่น

                                -    รวบรวมคำศัพท์ที่มีใช้ในหนังสือพิมพ์

                                -    รวบรวมชื่อดอกไม้ในโรงเรียน

                                -    รวบรวมคำที่เป็นภาษาถิ่นในท้องถิ่น

                                -    รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กในท้องถิ่น

                                -    รวบรวมปริศนาคำทายในท้องถิ่น

                                -    รวบรวมนิทานในท้องถิ่น

เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้วครูนำหัวข้อเรื่องดังกล่าวมาเขียนแผนการจัดประสบการณ์
           ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน
                                เป็นขั้นที่ผู้เรียนกำหนดหัวข้อคำถาม หรือประเด็นปัญหา ที่ผู้เรียนสนใจอยากรู้ แล้วตั้งสมมติฐานมาตอบคำถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคำตอบด้วยตนเอง           ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้สอนควรให้กำลังใจผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติม สิ่งที่ไม่ควรกระทำคือการตำหนิหรือกล่าวโทษ ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกำลังใจจนสามารถตั้งสมมติฐานใหม่ได้ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามสมมติฐาน ให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองเมื่อได้องค์ความรู้ใหม่แล้ว ผู้เรียนจะนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ในการทำกิจกรรมตามความสนใจต่อไปได้ ผู้เรียนอาจใช้ความรู้ที่ค้นพบเป็นพื้นฐานของการกำหนดประเด็น ปัญหาขึ้นมาใหม่เพื่อกำหนดเป็นโครงงานย่อย ศึกษารายละเอียดในเรื่องนั้นต่อไปอีก
           ระยะที่ 3 ขั้นสรุป
                                เป็นระยะสุดท้ายของโครงงานที่ผู้เรียนค้นพบคำตอบของปัญหาแล้ว และได้แสดงให้ผู้สอนเห็นว่าได้สิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิม และเริ่มหันเหความสนใจไปสู่เรื่องใหม่ ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงานตลอดโครงงานแก่คนอื่นๆ มีกิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนดำเนินการในขั้นตอนนี้ ดังนี้
                                1. ผู้เรียนเขียนรายงานเป็นรูปแบบงานวิจัยเล็กๆ
                                2. ผู้เรียนนำเสนอผลงาน (แสดงเป็นแผงโครงงาน) ให้ผู้สนใจรับรู้ สรุปและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
           

การเขียนรายงานโครงงาน

รูปแบบของการเขียนรายงานโครงงานมีหลากหลายรูปแบบ สำหรับเด็กปฐมวัยรูปแบบของการเขียนรายงานโครงงานอาจไม่จำเป็นต้องมีครบทุกหัวข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำโครงงานของเด็ก  ดังนี้

                                1) ชื่อโครงงาน

                                2) ชื่อผู้ทำโครงงาน

                                3) ระดับชั้น

                                4) ชื่อครูที่ปรึกษา

                                5) โรงเรียน

                                6) วัน เดือน ปี ที่ทำโครงงาน

                                7)ที่มาและความสำคัญของโครงงาน/ ปัญหาหรือเหตุจูงใจในการทำโครงงาน

                                8) กิจกรรมระยะที่ 1

                                9) กิจกรรมระยะที่ 2

                                10) WEB ย่อย กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวัน

                                11) กิจกรรมระยะที่ 3

                                12) ประเมินผล

 

การนำเสนอโครงงาน

การนำเสนอโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะสะท้อนการทำงานของเด็ก ความรู้ความเข้าใจ หรือองค์ความรู้ที่ได้รับ เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออก  การเสนอผลงานมีหลายรูปแบบหลายลักษณะ เช่น  บรรยายประกอบแผงนำเสนอโครงงาน  การจัดนิทรรศการ และจัดนิทรรศการประกอบแผงโครงงาน  การนำเสนอผลจากการศึกษาหรือการทำโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัยไม่จำเป็นต้องมีครบทุกหัวข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำโครงงานของเด็ก 

ตัวอย่างแผงนำเสนอโครงงาน

โครงงานเรื่อง……………                                     ที่มาและความสำคัญ                              วิธีดำเนินการ

                                                                                                                   .............................................          ....................................................

ผู้จัดทำ....................................            วัตถุประสงค์                                         ผลการศึกษา

ครูที่ปรึกษา............................                     1……………….…………..                        1……………………………….

                                                            2............................................    2................................................

โรงเรียน.................................             อุปกรณ์..................................           สรุป............................................

                                                       ...............................................       ...................................................

 

การวัดผลประเมินผลการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

  ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครู ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน

 การประเมินผลโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะจะเป็นขั้นตอนที่สะท้อนการ

ทำงานของเด็ก ความรู้ความเข้าใจหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน เป็นการฝึกบุคลิกในการนำเสนออย่างง่ายๆ ฝึกความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเอง ท่วงทีวาจาปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งฝึกการเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย

                การวัดผลประเมินผลการจัดประสบการณ์แบบโครงงานเป็นการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้

 1. การประเมินพัฒนาการผู้เรียน
 2. การประเมินโครงงาน

 

1.       การประเมินพัฒนาการผู้เรียน  การประเมินรูปแบบนี้เป็นการประเมินพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะตามวัยของผู้เรียนตามปกติของหลักสูตร กระบวนการประเมินจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดประสบการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบันทึกคำพูดและเก็บรวบรวมผลงาน ไม่ใช่การประเมินผลที่มุ่งให้คะแนนการทำงานและจัดอันดับเปรียบเทียบคะแนนของผู้เรียน

2.       การประเมินโครงงาน ใช้หลักการ 9 ประการ ดังนี้

         1.เด็กศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก ด้วยกระบวนการคิด และแก้ปัญหา

ด้วยตนเองจนพบคำตอบที่ต้องการหรือไม่

         2.เรื่องที่ศึกษากำหนดโดยเด็กเองหรือไม่

         3.ประเด็นที่ศึกษาหรือปัญหา เกิดจากข้อสงสัยหรือปัญหาของเด็กเองหรือไม่

         4.เด็กมีโอกาสได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการสังเกตอย่าง

ใกล้ชิดจากแหล่งความรู้เบื้องต้นหรือไม่

         5.ระยะเวลาเพียงพอตามความสนใจของเด็กหรือไม่

         6.เด็กได้ประสบทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จในการศึกษาตาม

กระบวนการแก้ปัญหาของเด็กเองหรือไม่

        7.ความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและแก้ปัญหาของเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กใช้

กำหนดประเด็นการศึกษาขึ้นใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการหรือไม่

       8.เด็กได้นำเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานการศึกษาต่อผู้อื่นหรือไม่

       9.ครูไม่ใช้ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กจัดระบบความคิด และ

สนับสนุนให้เด็กใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือไม่

 

บทบาทของครูที่ปรึกษาในการทำโครงงาน

 1. ใช้วิธีการต่างๆที่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดหัวข้อเรื่องโครงงาน
 2. จัดหา อำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงาน
 3. ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กปฐมวัยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สิ่งสำคัญ

  4.ให้กำลังใจในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

  5.ชี้แนะแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ ผู้รู้ เอกสารในการศึกษาค้นคว้า

  6.ประเมินผลงาน

 

เอกสารอ้างอิง

 

วัฒนา  มัคคสมัน. (2544). ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

               การสอนแบบโครงการสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). (มปป). คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

              สอนโดยการทำโครงงานระดับอนุบาล. กรุงเทพฯ: (มปพ).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทอดศักดิ์

คำสำคัญ (Tags)#ปฐมวัย#การสอนแบบโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 359404, เขียน: 17 May 2010 @ 17:12 (), แก้ไข: 18 Aug 2012 @ 06:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 26, อ่าน: คลิก


ความเห็น (26)

เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่เพราะเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยเหมือนกัน ขอขอบพระคุณ คุณครูเทอดศักดิ์มากนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ และน่าสนใจสำหรับครูปฐมวัยมาก

อังคณา
IP: xxx.93.146.195
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่เทอด (ใช่พี่เทอดที่เรียนจบจากม.ราชภัฏเชียงใหม่ไหมเพื่อนพี่นิ้วกับพี่เต้ยใช่ไหมคะ)

เทอด
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับน้อง พี่เป็นเพื่อนพี่เต้ยกับพี่นิ้วนั่นแหละ

123
IP: xxx.172.201.155
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะ

เฉลิมพร ชัยชาญ
IP: xxx.28.201.62
เขียนเมื่อ 

ของแผนการเรียนการสอนของอนุบาล1ทั้งปีบ้างค่ะ

ครูอนุบาล
IP: xxx.26.226.7
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับโครงงาน เป็นความรู้ที่ครูเรามองเข้า แต่มันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก ขอบคุณคะ

kingsudaharissadee
IP: xxx.49.189.28
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะกำลังหาโครงงานเด็กปฐมวัยอยู่ค่ะอยากได้เรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะ

สำหรับเรื่องที่ได้อ่านของอาจารย์ก็น่าสนใจมากคะ

 

orawan
IP: xxx.229.215.10
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการเขียนโครงงานเพาะถั่วงอกแบบเต็มรูปแบบ พร้อมแบบประเมินด้วย เพราะไม่เคยสอนเด็กปฐมวัย เคยสอนแต่เด็กโต เลยต้องศึกษาและเรียนรู้มากมายครูคนเก่าเค้าเออร์รี่ไป ต้องรับหน้าท่ีแทน ตอนนี้ยังจับตนชนปลายไม่ค่อยถูก ต้องใช้ความพยายามมากมาย ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

nichakan
IP: xxx.93.203.226
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดีค่ะ

ครูนราธิวาส
IP: xxx.173.205.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ! สำหรับความรู้ที่ได้รับ

IP: xxx.173.205.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ! สำหรับความรู้ที่ได้รับ (ครูนราธิวาส)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่ได้รับ และต้องการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท

ทัศนัยน์
IP: xxx.52.33.67
เขียนเมื่อ 

อยากแลกเปลี่ยนตัวอย่างโครงการสอนแบบโครงงานที่ตนเองใช้จัดกิจกรรมกับเด็กต้องทำอย่างไรคะ? อยากให้ช่วยดูให้หน่อยว่าจัดกิจกรรมถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่า

ชีวัน สวนดอกไม้
IP: xxx.173.237.186
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ......เราเคยเจอกันตอนอบรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ที่เชียงใหม่(กลุ่มเดียวกัน)เป็นประโยชน์ต่อครูปฐมวัยมากที่ได้แนวทางไปจัดกิจกรรมการสอนแก่เด็กเล็กๆ ของเรา พี่อยากได้ตัวอย่างโครงงานเรื่องอะไรก็ได้ซัก1เรื่อง ถ้ามีเวลาพอที่จะส่งให้กรุณาช่วยส่งให้ครูน่านด้วยนะคะ.......ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูหน่อย บุรีรัมย์
IP: xxx.26.113.42
เขียนเมื่อ 

ขอสมัครเป็นเครือข่ายสักคนนะคะ อยากได้ตัวอย่างของโครงงานที่เต็มรูปแบบ เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ ใกล้เปิดเทอมแล้วอยากได้เป็นแนวทางและนำไปใช้กับเด็ก ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ขอบคุณมาก แล้วจะรบกวนให้ช่วยดูดครงการที่ทำน่ะค่ะ

ขอสมัครเครือข่ายด้วยคน

พเยาว์ หนองบัว
IP: xxx.172.221.172
เขียนเมื่อ 

ส่วนมากจะสอนเด็กให้แสดงคิดเห็นเองและได้ทดลองบ้างเรื่องเป็นแบบโครงงานหรือการสอนแบบวิทยาศาสตร์ค่ะขอคำปรึกษา

ครูนกนา
IP: xxx.26.130.123
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ เป็นครูอนุบาลกำลังหาข้อมูลพอดีเลยค่ะ

พรนิภา พันธุ์รัตน์
IP: xxx.172.168.228
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะที่ให้แนวทางกำลังทำถุงนมแปลงกายซึ่งลงใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล2 ยังรายงานสรุปโครงงานไม่ถูกขอความช่วยเหลือในการแนะนำด้วยนะคะ โครงงานนำไปทำนวัตรกรรมได้มั้ยคะช่วยตอบด้วยคะ

นางละเอียด คงคาล้ำเลิศ
IP: xxx.122.63.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเหมือนกันค่ะ ได้ความรู้จะลองสอนแบบโครงงานไม่รู้จะเริ่มยังไงขอบคุณจริง ๆ ค่ะ

กัญญาวดี นิลเพชร
IP: xxx.204.100.232
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากสำหรับความรู้เรื่องโครงงานหากมีปัญหาในการทำโครงงานจะขอคำปรึกษาได้อย่างไหร่ค่ะ

มรกต ปานเทศ
IP: xxx.207.216.165
เขียนเมื่อ 

          การสอนโครงงานระดับปฐมวัย เป็นการสอนแบบเน้นกระบวนการ  ซึ่งมีความแตกต่างจากโครงงานในระดับประถม หรือมัธยมศึกษา   ครูต้องมีความเข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์อนุบาล  การเขียนแผนการสอนโครงงาน  การเขียนแผนที่ความคิด   การบูรณาการความรู้    และอื่น ๆ อีกมากมายโดยจัดให้เหมาะสมกับบริบทของทุก ๆ ด้าน  พัฒนาการของเด็ก  และความไม่สอดคล้องเรื่่องความร่วมมือของผู้ปกครอง  รวมทั้งงบประมาณส่วนตัวของครูที่ต้องออกเองเพราะไม่สามารถเบิกจากใครได้   คุณครูเทอดศักด์ เป็นครูที่มีความสามารถในการสอนแบบโครงงานจักเป็นพระคุณสําหรับครูเอกชนเล็ก ๆ อย่างดิฉันมาก   ถ้าคุณครูจะส่งต่อความรู้เรื่องการสอนแบบโครงงานปฐมวัยที่หลากหลายด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  ตั้งสมมุติฐาน หรือความเป็นไปได้ต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

ศน.ธิดา ขันดาวงศ์
IP: xxx.89.9.149
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมากๆ ขออนุญาตเผยแพร่ให้ครูปฐมวัยและผู้สนใจนะคะ

Wilaiporn Thongkum
IP: xxx.230.95.247
เขียนเมื่อ 

very good