"รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน"

 

               บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง "รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน" ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบจากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่

               1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

               2. กลุ่มงานสนับสนุน

               3. กลุ่มงานช่าง

               4. กล่มงานเทคนิคพิเศษ

โดยมีเอกสารรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 นั้น มาแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ...ดังนี้ค่ะ...

               เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์เอกสารบางส่วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน สำนักงาน    ก.พ. จึงขอส่งเอกสารรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามไฟล์ด้านล่างนี้แทนค่ะ...

 

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/scan0005_1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/scan0005_2.pdf