ธนาคารขยะรีไซเคิล

ธนาคารขยะรีไซเคิล  

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน ( รุ่นเล็ก)  

นำโดย  พระวัชระ     วชิรวํโส 

พระสิน    ธีรเสฏฺโฐ

 ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๓

 

 คุณสมบัติสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน  (รุ่นเล็ก)  

 

๑.    มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งมน    กรณีอยู่นอกตำบลจะพิจารณาอย่างเข้มข้นเป็นราย ๆ ไป

๒.   อายุตั้งแต่ ๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ( ทั้งในระบบ และ นอกระบบ)

๓.   ต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนฯ (วันละบาท) โดยสมัครให้เรียบร้อยก่อน     ยกเว้นแต่ในระยะเริ่มต้นภายใน ๑ ปี (ภาคบังคับ)

๔.   ให้สมัครเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน

๕.   เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  นั่งสมาธิ  ฟังธรรม  ฝึกมัคนายกน้อย   และฝากขยะ  แยกขยะ  ในวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง      ( ภาคเช้า กิจกรรมศาสนา  ภาคบ่าย กิจกรรมสิ่งแวดล้อม )

๖.    ยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการดำเนินงานที่วางไว้

 

 

ระเบียบ /แนวทาง การดำเนินงาน

-          สถานที่หลัก วัดสะเดารัตนาราม

-          กิจกรรมเชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน อบต. สถานีอนามัย

-          มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนทำความดี
  2. เพื่อวัดเป็นฐานในการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน
  3. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดในวัดและชุมชน
  4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  5. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ   ตำบลชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
  6. เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ

 

-          สมาชิกมีสมุดคู่ฝากทุกคน

-          รายได้อื่น ๆ ของสมาชิก  ฝากเข้าบัญชีได้

-          ทำกิจกรรมอื่นเป็นทีม  เพื่อนำทุนฝากบัญชีรายบุคคลได้

-          หักวันละ ๑ บาท เพื่อฝากออมบุญสวัสดิการชุมชน (วันละบาท)

-          การถอนเงิน แต่ละเดือนไม่เกิน ๑ ครั้ง และไม่เกิน ๗๕ %  ของเงินฝากในเดือนนั้น

-          มีทะเบียนคุมสมาชิก และคุมสมุดคู่ฝากกลาง

 

กิจวัตร ๑๐  ประการ ของ เด็กดี V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

๑.ไม่นอนตื่นสาย / เก็บที่นอนทันทีหลังจากตื่นนอน.

๒.แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

๓.สมาทานศีล ๕ ก่อนออกจากบ้าน ทุกเช้า

๔. ออมทรัพย์ทุกวัน

๕. ช่วยเหลือทำงานบ้านทุกวัน   

๖. ไหว้พ่อ-แม่ ญาติ ผู้ใหญ่ ทุกวัน /กราบเท้าคุณพ่อแม่ก่อนนอน    

๗. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

๘. นั่งสมาธิทุกวัน ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

๙. เขียนความดีของคุณครู เพื่อน หรือคนรอบข้าง

๑๐. อ่านหนังสือเรียน หรือ หนังสือที่มีประโยชน์ ทุกวัน

ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย

โดย คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ  

๑.การลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาและสร้างรายได้ โดยมุ่งที่คนจนรายได้ จนโอกาส และ จนสิทธิ 

๒.การสร้างกลไกการปฏิรูปเพื่อให้ขับเคลื่อนแนวคิดการคืนอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้

๓.การปฏิรูประบบนโยบาย แผน และ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดขบวนของชุมชนท้องถิ่น

๔.การปฏิรูประบบกฎหมายและความยุติธรรม 

๕.การปฏิรูประบบการสื่อสารและการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของคน ผู้นำและองค์กรชุมชนท้องถิ่น

๖.  การปฏิรูประบบการป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน  องค์กร ภาคี หนุนเสริม

- วัดสะเดารัตนาราม

- วัดทุกวัดในตำบลทุ่งมน

- โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)

- โรงเรียนบ้านหนองหรี่

- โรงเรียนบ้านสะพานหัน

- โรงเรียนบ้านกำไสจาน

- โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

- กศน.ตำบลทุ่งมน

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

- ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งมน

- สถานีอนามัยตำบลทุ่งมน

- สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน

- สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน

- กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลทุ่งมน(องค์กรสวัสดิการชุมชน)

- ศูนย์เรียนรู้วิทยุชุมชนทุ่งมน/สมุด

- สมาคมบ้านวัดโรงเรียนตำบลทุ่งมน-สมุดน่าอยู่

- กลุ่มกบาลแสร

- กลุ่ม อสม. ตำบลทุ่งมน

- กลุ่ม ทสม. ตำบลทุ่งมน

 

ผู้ปกครอง ชื่อ......................................................................................

ความเห็นของผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมนี้  

* เมื่อเริ่มกิจกรรม หรือต้นปี........................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

**  ความคิดเห็นกลางปี..............................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

............................................................................................................................

*** ความคิดเห็นท้ายปี...............................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็น และ กำลังใจของคุณครูที่ปรึกษา  ต่อกิจกรรมนี้  

* เมื่อเริ่มกิจกรรม หรือต้นปี..........................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................

 

**  กลางปี...............................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

............................................................................................................................ลงชื่อ.............................................................

 

*** ท้ายปี...............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................

ขยะเป็นทอง ...จริงๆ นะ

แยกขยะวันละนิด ช่วยลดมลพิษมหาศาล

สองมือเธอ สองมือฉัน มาร่วมกันลดขยะ  

สองมือเธอ สองมือฉัน มาร่วมกันลดขยะ  

ลดขยะคัดแยกขยะเพิ่มราคา  

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

สิ่งแวดล้อมน่าดูควบคู่ชีวา  

ร่วมกันพัฒนาหันมาแยกขยะ

คัดแยกขยะกันสักนิด

เพื่อลดมลพิษเพิ่มชีวิตที่สดใส

เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจโลกร้อน

ช่วยกันคัดแยกขยะ

ภาวะโลกร้อนเกิดจากมลพิษ

คิดสักนิดช่วยกันคัดแยกขยะ

 

สมุดคู่ฝากสมาชิก

ธนาคารขยะรีไซเคิล

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน(รุ่นเล็ก)

 

 

ชื่อ...............................สกุล........................................................

วัน เดือน ปี เกิด...........................................................................

ที่อยู่.............................................................................................

โทร..............................................................................................

สมัครสมาชิกกองบุญคุณธรรมฯ (สวัสดิการวันละบาท)

เมื่อ................................................................................................

สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะฯเมื่อ..............................................

 

สมุดเล่มนี้ใช้บันทึก ประจำปี...  ๒๕๕๓ .

ลดขยะ    ลดมลพิษ  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ธนาคารขยะ

หมายเลขบันทึก: 359348, เขียน: 17 May 2010 @ 14:26 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการ พระคุณเจ้า

เข้ามาชื่นชม ศรัทธาในโครงการนี้... ใครที่แสดงออกและ ช่วยปกป้องโลกใบนี้ นี่คือความยิ่งใหญ่ครับ อยากให้เป็นตัวอย่างและแพร่หลาย มากขึ้นๆ ในที่อื่นๆ ครับ

sr
IP: xxx.185.145.85
เขียนเมื่อ 

We do have to clean up the down-stream effects of oil spills. And we also have to stop the oil leaks.

In the same way, we have to remove and recycle rubbish in our environment. And we have to stop packaging with rubbish. The cause of the rubbishing problems must be stopped.

We pay for the rubbish when we buy rubbish-wrapped goods. We pay for ill-effects of the rubbish littering our environment. We pay for the clean-up or recycling of the rubbish. Along the way rubbish makers, rubbish users and rubbish converters make money from people by spreading rubbish through shops. They love to help us to collect rubbish for them, so they can spread more rubbish out and make more money.

Let us stop buying (goods wrapped in) rubbish. ;-)