ธนาคารขยะรีไซเคิล  

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน ( รุ่นเล็ก)  

นำโดย  พระวัชระ     วชิรวํโส 

พระสิน    ธีรเสฏฺโฐ

 ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๓

 

 คุณสมบัติสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน  (รุ่นเล็ก)  

 

๑.    มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งมน    กรณีอยู่นอกตำบลจะพิจารณาอย่างเข้มข้นเป็นราย ๆ ไป

๒.   อายุตั้งแต่ ๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ( ทั้งในระบบ และ นอกระบบ)

๓.   ต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนฯ (วันละบาท) โดยสมัครให้เรียบร้อยก่อน     ยกเว้นแต่ในระยะเริ่มต้นภายใน ๑ ปี (ภาคบังคับ)

๔.   ให้สมัครเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน

๕.   เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  นั่งสมาธิ  ฟังธรรม  ฝึกมัคนายกน้อย   และฝากขยะ  แยกขยะ  ในวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง      ( ภาคเช้า กิจกรรมศาสนา  ภาคบ่าย กิจกรรมสิ่งแวดล้อม )

๖.    ยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการดำเนินงานที่วางไว้

 

 

ระเบียบ /แนวทาง การดำเนินงาน

-          สถานที่หลัก วัดสะเดารัตนาราม

-          กิจกรรมเชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน อบต. สถานีอนามัย

-          มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนทำความดี
  2. เพื่อวัดเป็นฐานในการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน
  3. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดในวัดและชุมชน
  4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  5. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ   ตำบลชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
  6. เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ

 

-          สมาชิกมีสมุดคู่ฝากทุกคน

-          รายได้อื่น ๆ ของสมาชิก  ฝากเข้าบัญชีได้

-          ทำกิจกรรมอื่นเป็นทีม  เพื่อนำทุนฝากบัญชีรายบุคคลได้

-          หักวันละ ๑ บาท เพื่อฝากออมบุญสวัสดิการชุมชน (วันละบาท)

-          การถอนเงิน แต่ละเดือนไม่เกิน ๑ ครั้ง และไม่เกิน ๗๕ %  ของเงินฝากในเดือนนั้น

-          มีทะเบียนคุมสมาชิก และคุมสมุดคู่ฝากกลาง

 

กิจวัตร ๑๐  ประการ ของ เด็กดี V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

๑.ไม่นอนตื่นสาย / เก็บที่นอนทันทีหลังจากตื่นนอน.

๒.แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

๓.สมาทานศีล ๕ ก่อนออกจากบ้าน ทุกเช้า

๔. ออมทรัพย์ทุกวัน

๕. ช่วยเหลือทำงานบ้านทุกวัน   

๖. ไหว้พ่อ-แม่ ญาติ ผู้ใหญ่ ทุกวัน /กราบเท้าคุณพ่อแม่ก่อนนอน    

๗. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

๘. นั่งสมาธิทุกวัน ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

๙. เขียนความดีของคุณครู เพื่อน หรือคนรอบข้าง

๑๐. อ่านหนังสือเรียน หรือ หนังสือที่มีประโยชน์ ทุกวัน

ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย

โดย คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ  

๑.การลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาและสร้างรายได้ โดยมุ่งที่คนจนรายได้ จนโอกาส และ จนสิทธิ 

๒.การสร้างกลไกการปฏิรูปเพื่อให้ขับเคลื่อนแนวคิดการคืนอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้

๓.การปฏิรูประบบนโยบาย แผน และ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดขบวนของชุมชนท้องถิ่น

๔.การปฏิรูประบบกฎหมายและความยุติธรรม 

๕.การปฏิรูประบบการสื่อสารและการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของคน ผู้นำและองค์กรชุมชนท้องถิ่น

๖.  การปฏิรูประบบการป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน  องค์กร ภาคี หนุนเสริม

- วัดสะเดารัตนาราม

- วัดทุกวัดในตำบลทุ่งมน

- โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)

- โรงเรียนบ้านหนองหรี่

- โรงเรียนบ้านสะพานหัน

- โรงเรียนบ้านกำไสจาน

- โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

- กศน.ตำบลทุ่งมน

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

- ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งมน

- สถานีอนามัยตำบลทุ่งมน

- สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน

- สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน

- กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลทุ่งมน(องค์กรสวัสดิการชุมชน)

- ศูนย์เรียนรู้วิทยุชุมชนทุ่งมน/สมุด

- สมาคมบ้านวัดโรงเรียนตำบลทุ่งมน-สมุดน่าอยู่

- กลุ่มกบาลแสร

- กลุ่ม อสม. ตำบลทุ่งมน

- กลุ่ม ทสม. ตำบลทุ่งมน

 

ผู้ปกครอง ชื่อ......................................................................................

ความเห็นของผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมนี้  

* เมื่อเริ่มกิจกรรม หรือต้นปี........................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

**  ความคิดเห็นกลางปี..............................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

............................................................................................................................

*** ความคิดเห็นท้ายปี...............................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็น และ กำลังใจของคุณครูที่ปรึกษา  ต่อกิจกรรมนี้  

* เมื่อเริ่มกิจกรรม หรือต้นปี..........................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................

 

**  กลางปี...............................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

............................................................................................................................ลงชื่อ.............................................................

 

*** ท้ายปี...............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................

ขยะเป็นทอง ...จริงๆ นะ

แยกขยะวันละนิด ช่วยลดมลพิษมหาศาล

สองมือเธอ สองมือฉัน มาร่วมกันลดขยะ  

สองมือเธอ สองมือฉัน มาร่วมกันลดขยะ  

ลดขยะคัดแยกขยะเพิ่มราคา  

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

สิ่งแวดล้อมน่าดูควบคู่ชีวา  

ร่วมกันพัฒนาหันมาแยกขยะ

คัดแยกขยะกันสักนิด

เพื่อลดมลพิษเพิ่มชีวิตที่สดใส

เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจโลกร้อน

ช่วยกันคัดแยกขยะ

ภาวะโลกร้อนเกิดจากมลพิษ

คิดสักนิดช่วยกันคัดแยกขยะ

 

สมุดคู่ฝากสมาชิก

ธนาคารขยะรีไซเคิล

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งมน(รุ่นเล็ก)

 

 

ชื่อ...............................สกุล........................................................

วัน เดือน ปี เกิด...........................................................................

ที่อยู่.............................................................................................

โทร..............................................................................................

สมัครสมาชิกกองบุญคุณธรรมฯ (สวัสดิการวันละบาท)

เมื่อ................................................................................................

สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะฯเมื่อ..............................................

 

สมุดเล่มนี้ใช้บันทึก ประจำปี...  ๒๕๕๓ .

ลดขยะ    ลดมลพิษ  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม