การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ ม.1

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ

ชื่อรายงาน   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ  กลุ่มสาระการรู้ภาษาไทย 

                 หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ

                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                           

ผู้รายงาน     นางวาสนา   รวยสูงเนิน

โรงเรียน      โรงเรียนบ้านขะเนก  ปีที่พิมพ์ 2552

 

 บทคัดย่อ

 

         การศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ         ที่มีประสิทธิภาพ  80 / 80   2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ                   การแต่งกลอนสุภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หน่วยที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านขะเนก  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทริ์  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  24  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ  แบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย (X-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที(t-test)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          ผลการดำเนินการวิจัย  พบว่า  ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.70/86.42       สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกการแต่งกลอนสุภาพ  มีค่าเท่ากับ  0.77  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งกลอนสุภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  .01  นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน wasana

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ

หมายเลขบันทึก: 357955, เขียน: 12 May 2010 @ 11:59 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 22:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)