เอื้องแซะ
นาง ศศิปรีดา ศิริปาลกะ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู


โปร่งใส ยุติธรรม แข่งขัน บรรจุ แต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

    การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งปีนี้ มี สพท.ที่ประสงค์จัดสอบแข่งขัน จำนวน ๖๙ เขต ซึ่งรวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ด้วย

          วันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๓   .ก.ศ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต ๑   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

          ภาค ก.

   ๑.ความรอบรู้  เวลา ๑๐.๐๐  -  ๑๑.๓๐

   ๒.ความสามารถทั่วไป  เวลา ๑๓๐๐ -  ๑๔.๓๐ น.

              วันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๓   .ก.ศ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต ๑   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

              ภาค ก. วิชาความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

     - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก เวลา๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

     ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

              สพท.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เปิดรับสมัคร พร้อมกับสพท.เขตอื่นๆอีก ๖๔ เขตทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖  เมษายน ๒๕๕๓  มีผู้มาสมัคร จำนวน ๑๕๐๘ คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน ๒๕๕๓  ตามมาดูว่าสาขาวิชาเอกใดที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด ทั้งนี้ได้จัดสนามสอบ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ค่ะ

             ๑.สนามสอบโรงเรียนห้องสอนศึกษา สอบวิชาเอกพลศึกษา และวิชาปฐมวัย

             พลศึกษา          ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน  ๓๖๙  คน

             วิชาปฐมวัย        ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน  ๒๙๘  คน

             ๒.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สอบวิชาเอกประถมศึกษา  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

             ประถมศึกษา      ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน   ๒๔๒  คน

              ภาษาไทย        ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน   ๑๒๐  คน

              ภาษาอังกฤษ    ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน   ๑๕๔  คน

             ๓. สนามสอบโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ สอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์

              คอมพิวเตอร์     ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน  ๒๑๒  คน

              คณิตศาสตร์     ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน  ๑๐๔   คน

             ผู้สอบผ่านภาค ก จะต้องไปสอบ ภาค ข ในวันที่   ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ด้วยค่ะ

              วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๓   .ก.ศ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต ๑   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

                ภาค ข.   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐

                               ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ

                 มาช่วยเป็นกำลังใจ ให้กับน้องๆ  ลูกหลาน ที่เข้าสอบกันทุกคน

                 ข้อพึงระวัง   ที่ดร.เอกชัย  ผาบไชย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑  เป็นห่วงมากคือ 

                  ๑.อย่านำโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าไปโดยเด็ดขาด ให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่แสดงได้ว่าผู้ถือบัตรเป็นคนเดียวกัน 

                  ๒.การฝนกระดาษคำตอบด้วยดินสอดำ ให้ใช้ดินสอ 2 B เท่านั้น  

                  ๓.ให้แต่งกายสุภาพ งดยีนส์ ยืด แตะ โดยเด็ดขาด

                  ๔. พึงระลึกว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถช่วยท่านได้ นอกจากตัวท่านเอง

                   ๕.ขอให้ทุกคนสบายใจ  การสอบครั้งนี้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส

                   เชิญชวนมาเป็นกำลังใจให้น้องๆ   ลูก  หลานตั้งใจทำข้อสอบ  และสอบได้ขึ้นบัญชีไว้ทุกคนค่ะ 

                   คืนนี้ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓) มีภาพบรรยากาศการ ดำเนินงานของกรรมการกลางประจำสนามสอบ โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ซึ่งเป็นสนามสอบที่ ๑  จำนวน  ๒๒ ห้อง  สอบวิชาเอกพลศึกษา และการจัดการศึกษาปฐมวัยค่ะ ปรากฏว่ามีผู้ขาดสอบจำนวน  ๓๙ คนค่ะ คงจะไปสอบสนามอื่น

 

               คณะกรรมการกำกับห้องสอบส่วนใหญ่เป็นคุณครู ร.ร.ห้องสอนศึกษา มีคุณครู ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่มาช่วย ด้วย รวมเป็น ๔๕ คน  กรรมการกลางอีก ๑๒ คน    นายเอกชัย  ผาบไชย  ผอ.สพท.มส. ๑  ให้คณะกรรมการแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี ในวันแรก เพื่อความเป็นระเบียบ และเพิ่มความขลัง ความมั่นใจให้ผู้เข้าสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น "ข้าราชการ" และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้งสามสนาม ในวันเตรียมการ และวันสอบทั้งสองวัน

        

        นายบุญชู  จันทร์ดำ  รองผอ.สพท.มส. ๑ ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ ดูแล ชี้แจงทำความเข้าใจกับกรรมการกำกับห้องสอบ อีกครั้งหนึ่ง

        

        ผมทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหาย.....โดยไม่รู้ตัว ขอทำบัตรประจำตัว (ใบแทน) ใหม่  เช้าวันนั้นมีลูกหลานมาขอทำบัตรใหม่ถึง ๙ ราย ....

        

          ผอ.กลุ่มอำนวยการ หนึ่งในคณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบ ซึ่งมี          นายสุรพันธ์  สืบฟัก  รองผอ.สพท.มส. ๑ เป็นประธาน นำข้อสอบมาส่งมอบกรรมการกลาง

       

            รองผอ.โรงเรียนห้องสอนศึกษา แนะนำอาคารสถานที่สอบ

 เลขาฯประจำสนามสอบ ซักซ้อมทำความเข้าใจ การกำกับห้องสอบ

      

 

     

 

    

 

   

 

    

          ดร.เอกชัย  ผาบไชย ผอ.สพท.มส. ๑ ตรวจเยี่ยม สนามสอบทั้งสามสนามสอบ  รวมทั้งจุดที่มีการแต่งข้อสอบ อย่างใกล้ชิด

          ตามมาดูสนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

      

      นายโกวิท  บวรศักดิยุต รองผอ.สพท.มส. ๑ เป็นประธาน

        นางสุวิมล  ทรัพย์อนันต์ ผอ.โรงเรียน เป็นรองประธาน

    

 

      

                   สนามสอบที่ ๓ โรงเรียนบ้านจองคำ นางวรรณา  สุนันต๊ะผอ.กลุ่มนิเทศ เป็นประธาน  

    

    

                สำหรับบรรยากาศภายในห้องสอบขออนุญาตไม่เผยแพร่

           วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม นี้ ก็จะทราบผลกันแล้วนะคะเอาใจช่วยทุกคนค่ะ

                                               **********

หมายเลขบันทึก: 357869เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2010 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 15:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (28)

อรุณสวัสดิ์เจ้าพี่เอื้อง

วันนี้มีพี่น้องกัลยาณมิตรไปสอบครูที่เมืองแป้แห่ระเบิด กะเมืองมะขามหวาน

มาส่งกำลังใจผ่านบันทึกนี้ของพี่เอื้องคนงามด้วยเจ้า ... เต็มที่ๆ ขอให้ผ่านฉลุยค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

มีน้องที่โรงเรียนพี่คิม  มาสอบ ๑ คนค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆคนค่ะ

ขอขอบคุณที่แจ้งข่าวนะคะ

เป็น โอกาส ของคน ทำงาน นะ ท่าน

 • อา(จารย์)จ๊ะ..

เป๋นกำลังใจ๋หื้อน้องๆ ทุกคนโตยเน้อเจ้า (โดยเฉพาะน้องหุ่นนางงาม) ^^  ฮู้จะอี้..จะเฮียนหื้อจบปริญญาตรี - ปริญญาโทกำเม๊าะ    กึ๊ดผิดแต๊ๆ ตี้บ่ยอมไปเฮียน    บ่อั้นจะได้ไปอยู่ใกล้อา(จารย์)จ๊ะแห๋มน่อยน่อ   เพราะมีใจ๋หื้อเมืองสามหมอกจ๊าดนัก

ฮู้เอาเมื่อสาย..ฮู้เอาเมื่อสาย.. เฮ้อ!!!!!!!   

ครับ เป็นกำลังใจให้ผู้สอบ ได้บรรจุทุกท่านนะครับผม

 • สวัสดีเจ๊าน้อง poo กวีสาวคนงาม
 • ปี๋นี้เมืองแป้กับเมืองเพ็ชรเปิ้นมาวินเนาะ คนสมัครสอบนักแต้นักว่า
 • ตี้แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ก่อเป๋นคนตี่นี่ มีต่างจังหวัดประมาณ 40%
 •  ขอบคุณตี้มาฮื้อก๋ำลังใจ๋เจ๊า
 • สวัสดีค่ะครูคิมคนขยัน
 •  ยินดีต้อนรับน้องใหม่จากพิษณุโลกนะคะ
 • อยากให้น้องๆได้บรรจุทุกคนค่ะ
 • สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ JJ
 • ขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องๆ
 • ทุกคนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมนะคะ
 • สวัสดีจ๊ะเนปาลี น้องจ๊ะของพี่จ๊ะ
 • มาแบบแวบแวบ ดีกว่าไม่มาเนาะ
 • No one is tooold toolearn. มีนักศึกษาอายุเท่าน้องจ๊ะหลายคนที่เรียนนอกระบบ ดีใจ๋ตี้บอกว่า บ่เดี๋ยวนี้มีใจ๋มาตี้เมืองสามหมอกแล้ว ขอบคุณเจ๊า
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายในวันหยุดนักขัตฤกษ์  สบายดีนะค่ะ
 • วันนี้บุษราได้นำภาพสายน้ำเย็น ๆ มาฝากกันค่ะ         

                                                                              

เอาใจช่วยให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน และส่งแรงใจมาให้ผู้ต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลการสอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย คนมาสอบมากมายคงเหนื่อยไม่น้อยนะคะ

 • สวัสดีค่ะคุณนายด็อกเตอร์
 • ขอบคุณสำหรับแรงใจแรงเชียร์ค่ะ
 • เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะตื่นเต้นดี ผู้เข้าสอบเป็นลมด้วย
 •  ก็เลยทำหน้าที่พยาบาลจำเป็นด้วยค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณบุษรา
 • อากาศวันนี้คลายร้อนลงได้ เพราะสายน้ำตกจากคุณบุษนั่นเอง
 •  วันพืชมงคล ชาวสพท.มส.1 และอีก 69 เขตพื้นที่ที่เปิดสอบรับสมัครครู
 • ไม่ได้หยุดแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญกันค่ะ
 • ขอบคุณคุณบุษราค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณ tim
 • ขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้เด็กๆ
 • วันที่ ๑๗ พ.ค. ก็ประกาศผลสอบภาค ก. ค่ะ
 • อา(จารย์)จ๊ะ..

ตอนนี้ สมองต้อมบ่ดีแล้วเจ้า ^^  ขอเฮียนฮู้นอกห้องเฮียนเต๊อะ   เดียวจะไปกิ๋นตี้น้องๆ  อิอิ

สวัสดีค่ะ

 • ขออนุญาตให้ความเห็นหน่อยนะคะ...อีกมุมมองนะคะ
 • สอบช้าเกินไปค่ะ..เพราะตอนนี้..แต่ละโรงเรียนกำลังจะเปิดภาคแล้ว..มีตำแหน่งที่ให้มาแต่เพิ่งสอบทางโรงเรียน..ได้แต่รอค่ะ...ขอความอนุเคราะห์ว่าครั้งต่อไปอย่าช้านะคะ..นัดพร้อมกันทั่วประเทศช่วงเมษายนน่าจะดีกว่า..ก่อนเปิดภาคคุณครูควรมาก่อน...ก็บ่นไปอย่างนั้นเองนะคะ...เผื่อว่าคุณเอื้องแซะ..พอจะมีโอกาสแก้ไขได้บ้างในโอกาสต่อไป...แต่ก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะว่าติดขัดที่ตรงไหน
 • แต่ที่แน่ๆ..ตอนนี้หลายๆโรงเรียนที่เปิดเรียนก่อน..เริ่มตั้งหน้าตั้งตารอครูใหม่แล้วค่ะ
 • ส่งความระลึกถึงมาให้นะคะ

                         

 • สวัสดีเจ้าน้องต้อม
 • การเฮียนฮู้บ่ไจ้ว่าจะมีแต่ในห้องเรียนอย่างเดียว
 • ก่ออู้กั๋นตั้งเมินแล้ว ว่ามหาลัยเปิดมีเป่อเลอะ
 • อยู่ตี้ว่าจะเอาแต้ก่อ กั๋วจะเป๋น แบบ อบต.น่าก่า (เอาบ่แต้)
 •  มีแหมหลายๆคนตี้บ่จบปริญญา..แต่สามารถมีอาชีพตี้มั่นคงหนึ่งในนั้นก็ต้องมีน้องจ๊ะโตยหละ
 •  สู้ สู้อยู่แล้วเนาะ
 • สวัสดีค่ะอ.ปรีดา
 • ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยน
 • การสอบครั้งนี้ สพฐ.พิจารณากำหนดรูปแบบ วัน เวลา หลักสูตร ในการสอบ
 • ครั้งก่อนจะสอบช่วงเดือนเมษายนค่ะ ครั้งนี้โครงการ กิจกรรม SP2 มีมากเหลือเกิน และมีระยะเวลาเป็นเงื่อนไขตัวสำคัญ
 • แม้ว่าวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม จะเปิดภาคเรียนแล้ว แต่ก็จะประกาศผลภาค ก.
 • สอบภาค ข.วันที่ ๒๓ พฤษภาคม คาดว่าจะประกาศผลสอบได้ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ปีนี้ช้าไปประมาณ ๑๐ วันแต่ก็ได้ครูไปสอนแน่นอนนะคะ

อา(จารย์)จ๊ะเจ้า.. ได้ครูจ๊า แล้วจะบ่มีปัญหาเรื่องแผนการสอนกา??

 • มาเอาใจช่วยพี่
 • ภาค ก ออกแล้วเนอะ
 • เริ่มสอบภาค ข กันเมื่อไรเนี่ย
 • พี่สบายดีนะครับ

แอบไปดูแล้ว สอบวันที่ 23 พค แต่ เอกภาษาอังกฤษมีคนผ่านน้อยเนอะ แค่ 33 คนเอง แต่เอกพละศึกษา ตอนเขาแสกนขึ้น website มันเอียงข้างครับ ฮ่าๆๆ ขอบคุณครับ รอฟังผลพี่รับครูใหม่นะครับ

 • สวัสดีเจ๊า เนปาลี
 • เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีปัญหาหรอกนะ
 • จะมีครูพีเลี้ยงคอยดูแล และรับผิดชอบไปก่อน
 • ได้ครูมาก่อสุดยอด...แล้วเจ๊า
 • ขอบคุณตี้ห่วงใย
 • สวัสดีค่ะดร.ขจิต ฝอยทอง ดีใจจัง แวะมาทักทาย
 •  วันนี้ท่านผอ.ประชุมติดตามงาน และประเมินผลการสอบแข่งขัน ภาค ก
 • โดยภาพรวม จากยอดผู้มีสิทธิสอบ 1500 คน ขาดสอบ 91 คน มีผู้สอบได้ ประมาณ 500 คน ร้อยละ 37 ภาษาอังกฤษผ่านน้อยที่สุด
 •  วันที่ 23 พ.ค. ภาคเช้า เกี่ยวกับวิชาครู 100 คะแนน ภาคบ่ายประเมินความเหมาะสม ฯ(สัมภาษณ์ 50 คะแนน)ค่ะ
 •  ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

ประกาศผลแล้วรึคะพี่เอื้องเจ้า เร็วจัง ยังไม่ได้โทรถามพี่น้อง ว่าได้ไหม

อิ่มอร่อยมื้อเย็นนะคะ พี่สาวใหญ่คนงาม สยามเมืองยิ้ม พิมพ์ใจ ... บายค่ะ ;)

 • สวัสดีค่ะน้อง poo คนงาม
 •  วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ค.นี้ ก็จะสอบภาค ข.แล้วเจ๊า
 •  ขอบคุณตี้มาแวะมาหื้อกำลังใจเด็กๆ เน้อ
 • สวัสดีค่ะครูคิมคนเก่ง
 • ขอบคุณที่แวะมาส่งข่าว
 • จะตามไปอ่านบันทึกที่แนะนำไว้นะคะ

สวัสดีครับ

@ ขอแสดงความยินดีกับผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสำเร็จทุกท่านครับ

@ ไม่ได้แวะมานาน สุขสบายดีนะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี