EDUC 104


สาระการเรียนรู้

กำหนดการจัดการเรียนรู้ Course Outline

 

รหัสวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation) 5 (2-4-3)

อาจารย์ผู้สอน ผศ. มานิต ยอดเมือง

สาระการเรียนรู้

นวัตกรรมการศึกษา

การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
  3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้
  5. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้
  6. ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
  3. ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
  4. รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้
  5. ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  6. ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
หมายเลขบันทึก: 35740เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2006 10:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี