ถึงเพื่อสมาชิก  บางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อครูที่จะทำวิจัย  ผมเลยลิงค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นไว้  เพื่อการเริ่มศึกษาระเบียบการทำวิจัยและสถิติเบื้องต้น  ครับ

 

ตรงนี้ครับ  http://www.ssru.ac.th/athovicha_web/st_res.html