จิตสาธารณะ โรงเรียนบ้านหนองแวง

โครงการจิตสาธารณะ

โรงเรียนบ้านหนองแวง  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  (ตอนที่ 2)

โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ตำบลอุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นสังคมแบบชนบท  นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลน  เล่นการพนัน  ส่งผลให้การดูแลความเป็นอยู่และพฤติกรรมของนักเรียนมีช่องว่าง   นักเรียนส่วนมากมีความจำเป็นในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจำวัน  มีพฤติกรรมเลียนแบบ  ทำตามแบบอย่างที่ไม่ดีของผู้ปกครอง  ทำให้พฤติกรรมของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการ  แต่กลับมีแนวโน้มไปในทางเสื่อมลง พวกเราจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข  ตามหลักการและแนวทางของธรรมาภิบาล  โดยส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา  จึงดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  โดยแบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น  2  กลุ่มคือ
                1.  กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความมีวินัย  ความไม่เห็นแก่ตัว  ความซื่อสัตย์  ตระหนักในด้านการลด ละเลิก การดื่มเครื่องดื่มอลกอฮอล์    

                2. กิจกรรมพัฒนาสังคม  สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน  เพื่อสร้างความตระหนักและมีพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ทิ้งขยะเลอะเทอะ  ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ  สวนหย่อม ไม่ทำลายต้นไม้  ลบรอยขีดเขียนบนโต๊ะเรียน  ฝาผนังและไม่ขีดเขียนข้อความสกปรกเลอะเทอะในที่ ๆ ไม่สมควร  ไม่ทำลายสาธารณะสมบัติหรือสมบัติทางราชการ  ช่วยทำความสะอาดวัด  หมู่บ้าน  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด  รณรงค์การเลือกตั้ง  และช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งของให้มีสภาพดีใช้ได้คงทน  ถาวร

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนและฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
2.  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร
3.  เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล                       

เป้าหมายของโครงการ
               1.  เป้าหมายด้านปริมาณ
                           1.1  นักเรียนกลุ่มผู้นำคุณธรรมชั้นนำ  มีจำนวน  70  คน  มีพฤติกรรมจิตสาธารณะค่อนข้างถาวร
                           1.2  นักเรียนทั้งโรงเรียนจำนวน  165  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  และฝึกกิจกรรม  จิตสาธารณะ  และมีพฤติกรรมจิตสาธารณะค่อนข้างถาวร

 1. เป้าหมายด้านคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงทุกคนมีความรู้เข้าใจความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1.  ทำให้นักเรียนกลุ่มผู้นำคุณธรรมชั้นนำ  มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา

         2.  ทำให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะ  และเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ  สามารถปฏิบัติได้จริง

วิธีดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  กลุ่มนักเรียนผู้ศึกษาโครงการ               ได้ศึกษาตามลำดับขั้นตอน  ดังต่อไปนี้     

          1. ศึกษาทำความเข้าใจความหมายของหลักธรรมาภิบาล  เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข  มีการนำเสนอแนวคิด  ยอมรับฟังความคิดเห็น  เสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีความรักใคร่ สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน

           2. นำเสนอต่อสมาชิกภายในกลุ่ม  มติที่ประชุมลงความเห็นว่าควรนำหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนและจัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนำคุณธรรมชั้นนำขึ้น  เพื่อทำหน้าที่ดูแลน้อง ๆ ในโรงเรียนให้มีความ  รักใคร่ สามัคคีต่อกัน

          3. นำเสนอต่อคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้รับคำแนะนำว่า "ควรมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในโรงเรียน  และในสังคมที่อาศัยอยู่  และได้รับบทความสาระความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะจากคุณครู

           4.  ศึกษาความหมายของจิตสาธารณะ  จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะศึกษาความเป็นจิตสาธารณะและทำให้เกิดประโยชน์  อาศัยหลักการธรรมาภิบาลมาช่วยสนับสนุน  จึงเกิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  โดยปลูกฝังนักเรียนมีจิตสาธารณะขึ้น 

           5.   สมาชิกทุกคนร่วมกันสำรวจปัญหาที่ทุกคนสามารถทำได้ตามศักยภาพของนักเรียน  พบว่าพฤติกรรมโดยทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง  มักทิ้งขยะไม่ถูกที่  ชอบขีดเขียนโต๊ะ  ม้านั่ง  ฝาผนังของห้องน้ำ  ไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ  นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น  เล่นการพนัน  ไม่สนใจเรียน  เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

           6.  ประชุมและนำเสนอปัญหาร่วมกัน  สมาชิกมีความเห็นว่าควรนำพี่ ๆ และน้องๆ นักเรียนทุกระดับชั้นมาร่วมกิจกรรมด้วย

                6.1  แบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม ๆ ละ  30  คน มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำ  คือ

                      6.1.1  กลุ่มกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม   ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนหรือท้องถิ่นทั่วไป  ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นและเก็บขยะเมื่อพบเห็น  รักษาความสะอาดของห้องน้ำ  ไม่เล่นการพนัน  ไม่สูบบุหรี่หรือยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ติดเกม  รักนวลสงวนตัว  และฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์  และนั่งสมาธิตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน  เข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางศาสนา  อีกทั้งยังแสดงความรัก  ความสามัคคี รู้จักเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง  ฝึกแสดงออกในการช่วยเหลือสังคมตามโอกาส  และมีมารยาทงดงาม  ฝึกการกราบ การไหว้  และทำความเคารพตามแบบมารยาทไทย  แสดงออกต่อผู้มีพระคุณด้วยการกตัญญูกตเวที และการพูดวาจาไพเราะ      ลดการขัดแย้ง  ไม่ทะเลาะกัน  รู้จักการให้อภัย  ช่วยกันแก้ปัญหากลุ่มเพื่อนที่เรียนช้า  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้โดยการให้กำลัง  และฝึกการอ่าน  การเขียนแก่เพื่อน
                      6.1.2. กิจกรรมพัฒนาสังคม  รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชน  รดน้ำและดูแลต้นไม้  ดูแลแก้วมังกรของโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  หามาปลูกทดแทน  ดูแลและจัดทำสวนหย่อมตามบริเวณ  และรู้จักวิธีการจัดการกับสิ่งของเหลือใช้  ไม่ทำลายสาธารณะสมบัติหรือสมบัติทางราชการ  ช่วยทำความสะอาดวัด  หมู่บ้าน  โรงเรียน  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด  รณรงค์การเลือกตั้ง  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  การทำลายลูกน้ำและยุงลาย  และช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพดีใช้ได้คงทน  ถาวร

             7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ 2  กลุ่ม  เชิญชวนให้นักเรียนเห็นความสำคัญ โดยการประกาศเสียงตามสายของโรงเรียน  อ่านบทความและเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแสดงจิตสาธารณะให้ทุกคนในโรงเรียนฟัง และออกติดตามสอบถามนักเรียนน้อง ๆ พี่ ๆ ว่าเข้าใจความหมายของจิตสาธารณะเพียงใด

              8. ประชุมนักเรียนกลุ่มจิตสาธารณะทั้ง  2  กลุ่มและแสดงความคิดเห็นว่าควรให้ความร่วมมือกันทำหน้าที่ที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งเกิดผลจากการปฏิบัติดังนี้ 

      8.1 เวลาผ่านไปประมาณ  5  สัปดาห์ได้สังเกตว่านักเรียนช่วยกันทำความสะอาด และโรงเรียนสะอาดขึ้นกว่าเดิม  มีมารยาทงาม กราบและไหว้สวยขึ้น
                   8.2 การช่วยเหลือสังคม  มีนักเรียนมีโอกาสช่วยเหลือสังคมเช่นการไปทำความสะอาดห้องน้ำวัด  เก็บกวาดลานวัด  ปลูกต้นไม้ที่วัดบ้านหนองแวง  วัดหัวเขาทอง  ในวันสำคัญต่าง ๆ   
การทำความสะอาด  เก็บขยะในหมู่บ้าน  มีการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเล็กน้อย
                  8.3  พ่อ แม่และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งคนในชุมชน  กล่าวชื่นชมว่า "นักเรียนว่าเป็นเด็กดีมีมารยาทขึ้น  และรู้จักไหว้ผู้ใหญ่กว่าเมื่อก่อน
                 8.4  ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนไม่ทั่วถึงเป็นบางแห่ง
            9.  สมาชิกในโครงการมีความเห็นว่าควรแบ่งกลุ่มตามสถานที่ในบริเวณโรงเรียน ที่ต้องการเน้นในการทำความสะอาด

                10.  แบ่งหน้าที่นักเรียนทำความสะอาด  และดูแลเขตรับผิดชอบตามระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6

11.  ประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรม  อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินการ

                ผลของการร่วมกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมพัฒนาสังคม  ของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  โรงเรียนบ้านหนองแวง  ได้ส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโรงเรียน  ความมีจิตอาสา  และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  และสอดคล้องกับหลักปรัชญาปฏิรูปนิยม(Reconstructionism)ที่เน้นการดำเนินกิจกรรมการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม  นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันปฏิบัติและเรียนรู้ตามความสมัครใจ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผล  ดังนี้ 

สรุปผลการดำเนินการ

 1. นักเรียนกลุ่มผู้นำคุณธรรมชั้นนำ  มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาร้อยละ  80
 2. นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะ  และเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ  สามารถปฏิบัติได้จริงร้อยละ  80
 3. นักเรียนเกิดจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโรงเรียน  ความมีจิตอาสา  และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  ร้อยละ  80
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันปฏิบัติและเรียนรู้ตามความสมัครใจ ร้อยละ  80
 5. ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร้อยละ  60

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

 1. ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มผู้นำคุณธรรมชั้นนำและนักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น
 2. ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านจิตสาธารณะทั้งในระดับชั้นเรียน  โรงเรียน  ครอบครัว  ชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อุปสรรค

 1. การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนไม่ทั่วถึงเป็นบางแห่ง
 2. ครูและผู้ปกครองบางคนขาดจิตสำนึกและจิตาธารณะ  ประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
 3. นักเรียนขาดแบบอย่างใกล้ตัวที่ดีในด้านจิตสาธารณะ  ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตนให้มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภิรมย์

คำสำคัญ (Tags)#โคราช12

หมายเลขบันทึก: 355893, เขียน: 03 May 2010 @ 22:13 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ผมก็จบ รร.บ้านหนองแวง แต่ จ.นครพนม ครับ..

 

ครูป้อม

http://knonlafhun.blogspot.com/

สวัสดีค่ะ

 • ขอบพระคุณค่ะที่แวะไปทักทายครูอิง
 • วันนี้แวะมาทำความรู้จักค่ะ
 • โครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เป็นโครงการที่ดีค่ะ
 • เพราะนับวัน คนเรามักจะขาดในเรื่องนี้
 • จำเป็นต้องปลูกฝังเรื่องแบบนี้ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ
 • ที่โรงเรียนครูอิงก็เน้นเรื่องของ  จิตสาธารณะ  จิตอาสา  อยู่เหมือนกันค่ะ
 • ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร  ก็คงต้องพยายามกันต่อไป
 • เป็นกำลังใจให้ค่ะ  มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
 • เป็นโครงการที่ดีน่าสนใจมากค่ะ
 • เป็นสิ่งที่ควรเร่งปลูกฝังให้แก่เด็กๆ ให้อยู่ในจิตสำนึก
 • แต่โครงการค่อนข้างใหญ่ไปไหมคะ  น่าจะแยกทีละกิจกรรมแล้วส่งเสริมให้ชัดเจนจนเห็นผล
 • ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่นำมาแบ่งปันนะคะ
 • และขอบคุณที่เข้าไปแวะเยี่ยมค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

somma
IP: xxx.26.187.160
เขียนเมื่อ 

วันนี้แวะมาเยี่ยมค่ะ

พบในสิ่งที่ดี ๆ ขอเป็นกำลังใจให้เด็กที่มีจิตสาธารณะทุกคนนะค่ะ

ส่วย
IP: xxx.175.129.19
เขียนเมื่อ 

หนูก็จบจากโรงเรียนบ้านหนองแวงเหมือนกันแต่ไม่จบถึงป.6เลยก็ได้เดินทางมาเรียนต่อที่โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษาด้วยเหตุจำเป็นบางประการคิดถึงมากมากน่ะค่ะ  จากส่วย