บันทึกของคนเขียนข่าวช่วงนี้ออกมาในรูปของการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าคนเขียนข่าวกำลังทำวิจัยด้านการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาคะ

ทำไมสถานศึกษา ต้องมีเว็บไซต์ ?

หลักการ

  1. เพื่อเป็นการเตรียมสถานศึกษาเข้าสู่การประเมินเป็นนิติบุคค
  2. เพื่อเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีด้านไอที
  3. เพื่อให้การจัดการศึกษาทันสมัย ก้าวเข้าสู่สากล
  4. เพื่อเสนอกิจกรรมของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ตลอด 24 ชั่วโมง
  5. เพื่อความสะดวก/ประหยัดในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น
  6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการร่วมมือของชุมชน
  7. เพื่อเสนอการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้ดิฉันขอบันทึกข้อมูลไว้เพื่อการศึกษาของดิฉันนะคะ

ถ้าอาจารย์ท่านใด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานศึกษาบนเว็บไซด์ ก็เสนอมาได้เลยคะ