พัฒนาบุคลากรการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นวิถีชีวิตผู้ที่อยู่ในชุมชนเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสังคมยุคนี้

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่เมาะ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ณ ห้องไทยคม ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภแม่เมาะ ดิฉันได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิถีขีวิตให้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ค้นหาความต้องการของชุมชน เพื่อมาจัดทำแผนชุมชน และดึงออกมาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ตามแบบทุ่งขามโมเดล ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ทีมวิทยากรที่ไปช่วยในการให้คำแนะนำช่วงฝึกปฏิบัติได้แก่ ครูรสาพร หม้อศรีใจ นางสาวเกวลิน อุตมะ นางรุจิรา ปานศิลา นางสุมาไร แป้นน้อย

ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเรียนรู้ไปได้อย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสว่าง ท้าวอาจ ผอ.ศบอ.แม่เมาะ  จะนำเอาความรู้ในการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ไปต่อยอด ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มโครงการอาหารกลางวันโดยสมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพของคนเองและนำสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองมายกระดับการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้สะสมหน่วยกิตตามแบบทุ่งขามโมเดล

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

24 มิถุนายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)