การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการเรียนรู้ของชาวพุทธา

KruTor
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบอินทราเน็ต

          โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา แต่เดิมเป็นโรงเรียนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารให้การอุปถัมภ์และกรมสามัญศึกษารับโอนมาในปี พ.ศ. 2533 ปัญหาการเรียนการสอนมีมากในเรื่องความไม่พร้อมของบุคลากรด้านวิชาการ จึงเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้ ICT จึงมีการปรับปรุงมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2535 ที่ครูต่อย้ายมาปฏิบัติราชการ จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ยุค ดังนี้
          ยุคแรก ระบบ Intranet ของโรงเรียนใช้ Server โปรแกรม Novell NetWare ในการให้บริการ ซึ่งเครื่องลูกข่ายไม่มี HardDisk ต้องอาศัยแผ่น Disk ในการ Boot เครื่องเพื่อเข้าไปใช้โปรแกรมและข้อมูลต่างๆ เพื่อการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถจัดซื้อ จัดหา และจัดทำขึ้น ซึ่งครูต่อได้อาศัยโปรแกรม Netscape ในการเขียน WebPage เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้หลากหลายประเภทตามความต้องการ
          ยุคที่ 2 จากการเป็นวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้สร้าง Server ตัวที่ 2 เพิ่มขึ้น โดยโปรแกรม Linux เพื่อเข้าร่วมกับโครงการเครือข่าย [email protected] ในการพัฒนาการศึกษา ทำให้โรงเรียนพร้อมให้บริการทั้ง Intranet และ Internet แก่นักเรียน ครู-อาจารย์ และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
          ยุคปัจจุบัน จากประสบการณ์ที่ยาวนานทั้งในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ คำปรึกษา และช่วยวางระบบเครือข่ายแก่โรงเรียน และหน่วยงานที่ขอการสนับสนุนในเขตการศึกษา 7 ทำให้การพัฒนาด้าน Intranet ได้ก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ
            1. ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว เนื่องจากใช้ระบบ Intranet ทำให้มีความเร็วสูง และที่สำคัญก็คือ สามารถขจัดการใช้ Internet ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียน
            2. ผู้เรียน และครู-อาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมกับชุมนุมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ในการบริการจัดการ Intranet ของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นส่วนจัดสร้าง CAI เพื่อนำมาไว้ใน Server เพื่อส่วนจัดการบริหารเว็บไซด์ของโรงเรียนจะได้นำมาเชื่อม Link ให้สะดวกในการค้นคว้าต่อไป
          ผลของกระบวนการพัฒนา ทำให้โรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชยและมอบหมายให้เป็นสถานที่ดำเนินงานต่างๆ อาทิ สหวิทยาเขตพิษณุโลก พุทธชินราช, ศูนย์ GPA & PR, สถานที่จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์, กรมวิชาการยกย่องและแนะนำให้เป็นสถานที่ศึกษาระบบ Intranet, สกศ. คัดเลือกให้นำเสนอในระดับชาติ และ UNESCO ให้นำเสนอในระดับนานาชาติ เป็นต้น
 ผลที่เกิดขึ้น
          1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานและ HomePage จากโปรแกรมต่างๆ ได้ ทำให้มีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งยังสามารถสืบค้นหาข้อมูลจาก Internet ซึ่งผู้เรียนจะกระตือรือร้นและให้ความสนใจในวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น มีความรับผิดชอบ รู้จักวางแผนการทำงาน ทำงานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล
          2. ผลที่เกิดกับครู-อาจารย์ และผู้สนใจ จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีการนำความรู้ในวิทยาการต่างๆ ที่ครู-อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดทำเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่หลากหลายตามรายวิชา ความถนัดและความสนใจของแต่ละท่าน ซึ่งส่งผลไปสู่ผู้เรียนโดยตรงในการศึกษาหาความรู้
          3. ผลที่เกิดกับฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร สั่งการ ทั้งทาง Intranet และ Internet ได้ เข้าใจความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลในโรงเรียน
          4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียน จำนวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในทุกระดับชั้น มิใช่เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูต่อดอทคอมความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครับ