บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย   
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามตามยุคสมัย ซึ่งมีการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วโลก แต่ถ้าหากนำไปใช้ในทางมิชอบ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งอาจประเมินค่ามิได้ หรือส่งผลกระทบที่ร้ายแรงแก่ประชาคมโลก และได้เกิดรูปแบบใหม่ ของอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด หลายด้านเช่น หยุดการทำงาน (Interruption) ลักลอบข้อมูล (Interception) แก้ไขข้อมูล (Modification) และ สร้างข้อมูลปลอม (Fabrication) บนระบบเครือข่าย และการปล่อยไวรัสเข้าสู่ระบบ รวมไปถึง การสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางใดก็ตาม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา “กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law)” หรือที่บางประเทศเรียกว่า “กฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบ (Computer Misuse Law)” ขึ้น หรือต้องมีการปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญา ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย เข้ากับการกำหนดฐานความผิด และบทลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบขึ้น ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประเทศต่างๆ ที่พัฒนาและออกกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้บังคับแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น สิงค์โปร มาเลเซีย และ Council of Europe ได้ออก Convention on Cyber-Crime เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆใช้กฎหมายบังคับในทิศทางเดียวกัน ส่วนสำหรับในประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาร่างกฎหมายขึ้น เพื่อใช้บังคับ โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ไอที 2000) เพื่อพัฒนาสังคม และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญ ของนโยบายดังกล่าว คือ การปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และให้คณะกรรม-การฯ เป็นศูนย์กลางดำเนินการ และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังดำเนินการจัดทำ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เดิมเรียกว่า “กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์”) กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อมาได้มีการรวมหลักการเข้ากับกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรวมเรียกชื่อเดียวว่า “กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”) กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน (เดิมเรียกว่า “กฎหมายลำดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78”) กฎหมายเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก ในการดำเนินงานของโครงการ พัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการยกร่าง กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 6 ฉบับข้างต้น คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจขึ้นมา 6 ชุด ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ใน การพิจารณายกร่างกฎหมายโดยมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเลขานุการในการยกร่างกฎหมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ที่ http://www.ictlaw.thaigov.net บทความโดย อ.นรินทร์ พนาวาส ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม (13/01/2548)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ;วันเพ็ญ(แม่สอด)

คำสำคัญ (Tags)#บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 35297, เขียน: 23 Jun 2006 @ 19:12, แก้ไข, 18 Jun 2012 @ 13:06, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 31, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (31)

บอลลูน
IP: xxx.24.193.132
เขียนเมื่อ 29 Mar 2007 @ 09:37
ขอบคุณมากเลยค่ะ พอดีเอาไปแก้Oอะ 5 5
จุ๊บ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 16 Jun 2008 @ 11:35

เยอะมากมายบ้าไปแล้ว

กดกด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 04 Aug 2008 @ 13:37

ดีดีดีดีดีดี

คน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 25 Aug 2008 @ 15:49

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

เด็กแม่สอด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 09 Sep 2008 @ 17:24

ขอบคุณมากค่ะ จากเด็กส.ว.

นายอดิสรณ์ คมกฤส
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 12 Sep 2008 @ 14:16

ขอบคุณมากนะคราบ ที่ให้ความรู้ใหม่ๆๆ จากคณะนักศึกษา

555+
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:30

บลูรักจ๋า

555+
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:32

ไงบลู

555+
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:33

ไงเเชมป์

จีรนันอยู่ภักดี
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:34

จิมเขียนไปถึงไหน ควยจิม โปรดตอบกลับ

จีรนันอยู่ภักดี
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:36

jimตอนเย็นเจอกันที่โรงอาหารจะไปดูคลิป

555+
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:36

kuyบลู

hot
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:37

Kuy

555+
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:37

เออ

555+
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:41

หอมแดง เอริน์ ตุ๊กตามึงอะ

จีรนันอยู่ภักดี
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:42

5/1จิมเล่นอะไรก็โกง จิมกวนตีน 191 5/1

c.,,k';klkbgoihogkkighjhiojihgopjiophijopghijopihopjihopgijophgijopighopjihopgijophgiopjighopijophgijopihgopjohpgjioghpijhopgijophgiopjighopjihopgijohpgiopjihpojgk;lsgkiopsifgpdfjkopgui
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:45

55

แชมป์
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:48

แชมป์ไฉไลรักยิวมึงกวนตีนจิมรักยิวโว้ย

สุบินเเก้วจ้อน
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:54

กวนตีน

บลูมาเฟีย
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 13:57

ตุ๊กตาอย่ากวนตีนให้มันมาก

ชาคริต
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:04

ไงเพื่อนๆกี่บรรทัดแล้ว

สุบิน
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:09

6บรรท

ชาคริต
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:12

เป็นความรู้มาก

ชาคริต ผาลา ป.

5/1

IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:16

ขอบคุนครับ

สุบิน
IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:16

8บรรท

คำสียา
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:18

ขอโทษ

IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:20

ขอบคุน

IP: xxx.172.168.66
เขียนเมื่อ 19 Jun 2009 @ 14:22

hot

o
IP: xxx.172.169.36
เขียนเมื่อ 20 Jun 2009 @ 16:58

กวนตีน555

top
IP: xxx.173.242.219
เขียนเมื่อ 10 Dec 2009 @ 15:10

บ่คือ

bet
IP: xxx.173.66.93
เขียนเมื่อ 01 Feb 2010 @ 17:38

ไม่มีรูปเลยอ่ะ