จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ม.6  ได้สืบค้นข้อมูลทาง Internet

คำเฉพาะกลุ่มและคำเฉพาะวงการ               

คำเฉพาะกลุ่ม  หมายถึง   คำที่ใช้ในกลุ่มต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มวัยรุ่น  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือภาษาถิ่นต่างๆ  เช่น  ภาษาไทยถิ่นใต้  ภาษาส่วย  ภาษาไทพวน  ภาษายะกูร ฯลฯ  ส่วนคำในวงการ  หมายถึง  คำที่ใช้พูดหรือสื่อสารเป็นที่เข้าใจเฉพาะวงการนั้น ๆ หรือในกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน  คำเหล่านี้อาจจะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ  คำที่สร้างขึ้นใหม่หรืออาจจะสร้างสำนวนใหม่ ๆ ขึ้นใช้ก็ได้  ในกรณีที่มีการกำหนดศัพท์ใช้ในวงการนั้นอย่างเป็นทางการ  เรียกว่า  ศัพท์เทคนิค                  

หลักการใช้คำเฉพาะกลุ่ม                

 ๑.  ควรทำความเข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ  ให้ชัดเจน  เพราะคำ ๆ หนึ่งอาจมีความหมายแตกต่างไป  เมื่อปรากฏใช้ในต่างกลุ่มชน  เช่น  คำว่า  รักษา  ในภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง  เยียวยารักษา  ดูแลอาการไข้  หรือเจ็บป่วยให้หายเป็นปกติ  แต่ในภาษาไทยถิ่นใต้  หมายถึง เลี้ยง  เช่น  รักษาเป็ด  รักษาไก่  รักษาหมู  หมายถึง  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงหมู  เป็นต้น  การศึกษาความหมายให้ถ่องแท้  จะทำให้การสื่อสารนั้นไม่ผิดพลาด  สับสน  ประสบผลสัมฤทธิ์ในที่สุด                

   ภาษาเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าคำคะนอง  หรือสแลง  เป็นคำที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่นานก็เสื่อมความนิยมและเลิกใช้ไปในที่สุด  การใช้คำกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าใช้เพื่อทำให้เกิดความหมายเชิงอารมณ์  ทำให้ภาษามีสีสัน  มากกว่าเพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน  เนื่องจากคำคะนองนั้น  บางครั้งก็ไม่สามารถบอกความหมายที่แท้จริงได้  เพราะใช้ตามกันมาในสถานการณ์ที่กลุ่มกำหนดขึ้น  จนกลายเป็นภาษาของกลุ่มตน  เช่น                 โก๊ะกัง  เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ไม่ดี  ต่ำ  น่าตลก  ขบขัน  ขยายได้ทั้งคำนาม  และคำกริยาได้ทุกคำ  ไม่เฉพาะเจาะจง  เช่น  หล่อนอย่าทำตัวโก๊ะกังได้ไหม  เป็นต้น                 กิ๊ก  เป็นคำนาม  หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นการเป็นคู่รัก                 เด็กแนว  เป็นคำนาม  หมายถึง  เด็กรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า  

หลักการใช้คำเฉพาะวงการ                

๑.  คำเฉพาะวงการเป็นศัพท์พิเศษที่คนนอกวงการอาจจะไม่เข้าใจ  ในกรณีที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวงการต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องศึกษาวงคำศัพท์ในวงการต่าง ๆ ให้ถ่องแท้  เพื่อที่การสื่อสารนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เช่น                                แขวนนวม  เป็นศัพท์ที่พบในวงการกีฬา  ใช้กับนักมวยที่เลิกอาชีพ                      ต่อยมวย   แขวนไมค์  เป็นศัพท์ที่พบในวงการบันเทิง  หมายถึง  นักร้องที่เลิกร้องเพลง             

   ๒.  ศัพท์เฉพาะวงการคำบางคำมีความหมายโดยนัย  การรู้ความหมายตรงอย่างเดียว  อาจไม่เพียงพอ  จึงจำต้องทราบว่าคำ ๆ นั้นมีความหมายไปในเชิงบวก  หรือเชิงลบ  เพื่อจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม  เช่น แรงซื้อ  เป็นศัพท์ในวงการหุ้น  หมายถึง  มีปริมาณการซื้อขายมาก  เช่นเดียวกับคำว่า ติดเพดาน  ทั้งสองคำนี้มีความหมายในเชิงบวก  แต่เราจะไม่ใช้คำว่า ปั่นหุ้น  อย่างเด็ดขาด  แม้ว่าจะหมายถึง  มีปริมาณการซื้อขายมากเช่นเดียวกัน  เนื่องจากมีความหมายในเชิงลบ  เพราะการปั่นหุ้น  คือ  การทำให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีปริมาณการซื้อขายมากขึ้น  หรือลดลงผิดปกติเพื่อหวังเก็งผลกำไรในภายหลัง       

อ้างอิง  สำนักพิมพ์พัฒนากสื่อารเรียนการสอน  จ.ชัยภูมิ