เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

 

 

รูปแสดงสื่อและการใช้รับส่งข้อมูล


 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

  2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป                                                                                                 
     

 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่มา :  web.ku.ac.th/schoolnet/ snet1/network/it/

               http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (1)

นางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบทำให้เพลิดเพลินในการอ่าน

 http://gotoknow.org/blog/treerat