1.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น2ส่วนคืออะไรบ้าง

-  ฮาร์ดแวร์  - ซอฟต์แวร์

2. อาร์ดแวร์ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

- ส่วนประมวลผล    - ส่วนนำเข้า   - ส่วนแสดงผล  - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

3.ส่วนประมวลผลประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

- แผนวงจรหลัก   - ชิพประมวลผล  -  หน่วยความจำ

4.ส่วนนำเข้าประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

-คีย์บอร์ด   -  เมาส์  - แทร็กบอล

5.ส่วนแสดงผลประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

- จอภาพ  - การ์ดแสดงผล

6. จอภาพแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่

- จอ CRT   - จอ LCD

7.การ์ดแสดงผลมีหน้าที่ทำอะไร

- ช่วยให้การแสดงผลได้ดีขึ้น

8. หน้าที่หลักของซีพียูคืออะไร

- การประมวลข้อมวลจากแรม ในลักษณะการคำนวน  การเปรียบเทียบ การเคลื่อนย้ายข้อมูล

9. ROM ย่อมาจากคำว่าอะไร

Read  Only  Memory

10หัวใจสำคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์คือสิ่งใด

-  ซีพียู