การจัด Rating ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน ว&ท ของมหาวิทยาลัย

         สกอ. ร่วมกับ สกว. จะจัดให้มีการจัด Rating ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน ว&ท ของมหาวิทยาลัย ในลักษณะไม่บังคับ   คือให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการทราบ Rating ของตนส่งข้อมูลให้ตาม KPI ที่กำหนด   โดยได้มอบหมายให้ บวท. เป็นองค์กรดำเนินการ   ผู้ดำเนินการคือ ศ. ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  และ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ

         KPI จะมี 5 ตัวอยู่บนฐานของ International Publication และ International - equivalent publication

Rating นี้จะจัดเป็นกลุ่ม ๆ  รวม 7 กลุ่ม  ได้แก่
 1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์
 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
 4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 5. กลุ่มเกษตรศาสตร์
 6. กลุ่มวิศว - เทคโน
 7. กลุ่มสถาปัตย์ & built environment

วิจารณ์  พานิช
 19 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)