การอบรมทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ it ให้เป็นประโยชน์

ใครที่ไม่รู้ จะทำให้เสียโอกาส และ ไม่ทันสมัย