พรวนความรู้.....กระบวนการแก้ ปัญหา และพัฒนาเสริมคุณภาพชีวิตเด็กน้อยของฉัน


สิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากงานประจำในอาชีพ

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะที่ฉันชอบ

และเด็กน้อยก็ชอบคือนำ

ไปบูรณาการกับการเรียนรู้สาระภาษาอังกฤษ

รวมทั้งงานแนะแนวของฉันคือการให้คำปรึกษา

กับเด็กน้อย ในเรื่องปัญหาการเรียน

ที่ไม่เว้นแม้ปัญหาชีวิต ครอบครัวและปัญหาหัวใจของเด็กน้อย

ที่ได้ก้าวไปสู่วัยรุ่นจนถึงกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่

หลายคนมีหน้าที่การงานที่มั่นคง

ในขณะที่มีบางคน

ยังสะเงาะ สะแงะ ปรับกระบวนชีวิตตัวเองไม่ได้สักที..!....

ยิ่งทำให้มั่นใจในความสำคัญของการปลูกฝัง

ความเข้มแข็งของจิตใจ

และแสวงหากิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ยอมรับ และมีสติ

สภาพจิตใจ และร่างกายที่แข็งแรง

สร้างทัศนคติบวกเพื่อการดำรงชีวิต

แล้วน้อมนำธรรมะเป็นหลักถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

 

 

ในวันหยุดภาคเรียนนี้ ดูเหมือนฉันจะได้ใช้เวลายามว่าง

ทบทวนเรื่องราวของธรรมชาติ ความงดงาม ความรักและการให้

เช้านี้จึงเปลี่ยนบรรยากาศมาเติมเต็มความรู้

ทบทวน พรวนความรู้ และมองหาแหล่งเรียนรู้ให้กับตนเอง

ในเรื่องพื้นๆของงานบริการการแนะแนว

 

What is กระบวนการ ?

กระบวนการ (process, procedure, method, system)

Processs หมายถึง แนวทางปฏิบัติ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง learning process กระบวนการเรียนรู้

What is กระบวนการเรียนรู้

การแสวงหาความรู้ กับกระบวนการเรียนรู้ของสมอง

ขึ้นอยู่กับความสามารถทางจิต

มนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา และพาตนให้พ้นปัญหา

ผศ. ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข

ได้ให้ความหมายและประเภทของการแนะแนวไว้ดังนี้

การแนะแนว หมายถึง

กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก

และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

                การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ

อาจกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นการช่วยเหลือ

ให้เขาสามารถช่วยตนเองได้

ประเภทของการแนะแนว

1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance)

2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance)

3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว คือการป้องกัน

และแก้ไขพฤติกรรม

และปัญหาที่ผิดปกติรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา

ให้สามารถดำเนินชีวิต

ไปสู่เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

ครอบครัว สถานศึกษา สังคมประเทศชาติ

เสนอทางเลือกที่ถูกต้องให้ผู้รับบริการด้วยหัวใจ

ของความเป็นมนุษย์เหนืออื่นใด

งานแนะแนวเป็นงานบริการ 

ผู้ให้บริการจึงควรปราศจากอคติใดๆต่อผู้รับบริการ

 และมีจิตเป็นกุศล ตั้งมั่นเพื่อเสนอแนะ

แนะนำ ชี้ให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติ

เพื่อความสุขสมบรูณ์ทั้งกายใจ

เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ

เข้าสู่ระบบการดูแลนักเรียน

ซึ่งจะง่ายต่อการรู้จัก คัดกรอง

พัฒนาส่งเสริมให้ได้คุณภาพ

ป้องกัน ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา

ส่งต่อทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน


บริการหลักของงานแนะแนวการศึกษา  5 ประการ

ที่ควรจัดให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้แก่

1.  บริการรวบรวมข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล

(Individual  Inventory  Service)

- บันทึกประวัตินักเรียนทุกคนไว้ในระเบียนสะสม


- บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


- ทดสอบความถนัด ความสนใจของนักเรียน


- สำรวจพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียน

 

2. บริการสนเทศ (Information  Service)เป็นบริการให้ความรู้

ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้ผู้รับสามารถปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ รู้จักตัดสินใจ

และวางแผนอนาคตได้อย่างฉลาด

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพผู้เรียนเช่น


- การจัดสอนให้ความรู้ต่าง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว


- การจัดป้ายนิเทศ


- การจัดทำเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน


- การจัดอภิปราย บรรยาย ให้ความรู้ในด้านการศึกษาอาชีพ

และการปรับตัวในสังคม


- การจัดวันอาชีพ


- การจัดสัปดาห์แนะแนวทางศึกษาต่อ


- การจัดฉายภาพยนตร์  วีดีโอ สไลด์ และ จัดปฐมนิเทศ

และปัจฉิมนิเทศ

 

3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling  Service)ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ

สำคัญของงานแนะแนว โดยผู้ให้บริการแนะแนวต้องยืดถือปฏิบัติ

จรรยาบรรณการรักษาความลับของผู้รับบริการ   

เป็นงานป้องและแก้ งานบริกาแนะแนวในโรงเรียนได้แก่


- ให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านส่วนตัว การเรียน และอาชีพ


- ศึกษาและหาทางช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาของตนเอง

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

 

4.   บริการจัดวางตัวบุคคล  (Placement Service) 

เป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง

ได้เรียนตามวิชาที่ตนเองชอบ เลือกแผนการเรียนรู้ได้เหมาะ

กับตัวเอง ช่วยให้มีโอกาสเรียนและประกอบอาชีพ

ให้เหมาะกับสมตรงตามความสามารถของตนเอง

 ช่วยในการตัดสินหารายได้เสริมพิเศษหลังเลิกเรียน

หรือในช่วงปิดภาคเรียนได้เหมาะสม  

เป็นบริการที่จัดขึ้นช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาส

 ทุนช่วยเหลือต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน

ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

 

5. บริการติดตามและประเมินผล 

 (Follow-up  and  Evaluation  Service)

จัดขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาต่อไป

 

ขอบคุณแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://th.wikipedia.org/wiki

http://www.skn.ac.th/skl/skl701.htm

http://edupsy.edu.ku.ac.th/

เหนื่อยนักแวะไปที่นี่นะคะ

http://gotoknow.org/blog/krutoiting/349678


หมายเลขบันทึก: 350342เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2010 09:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 13:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (28)

งานคุณครูไม่ธรรมดาเลยนะครับ

ให้กำลังใจครับ

 

สวัสดีค่ะ

น้องครูโย่งไม่ได้เจอกันนานนะคะ

สบายดีนะคะ

ดีใจ และขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม

พี่คิดว่างานพวกเราก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

มีงานมากมาย อาจเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุด

อยู่ที่เราจะบริหารเวลาอย่างไรให้เหมาะกับสภาพของเราเอง

เหนื่อยนักก็พักก่อน เติมพลัง และความหวัง ความปรารถนาดี

แล้วก้าวต่อไปตราบที่ยังมีพลัง

ขอบคุณมากค่ะ

แวะมาทักทายค่ะ ยังคิดถึงอยู่นะค่ะ

P ปริมปราง

ขอบคุณค่ะ

วันนี้ช่วงบ่ายมีปัญหาเล็กน้อย

ทราบจากอ.ดร. ขจิตว่าseverล่ม

ทีแรกก็หวั่นใจเล็กน้อยเกรงว่าต้องเสียทรัพย์อีกแล้ว

ด้วยมันยังไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องเสียเงิน

ยังระลึกถึงอยู่เสมอเช่นกันคะ

ขอบคุณค่ะ

เจริญพร โยมครู krutoiting

มนุษย์เรียนรู้การแก้ปัญหา แต่รู้สึกว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งยากมากขึ้น

เจริญพร

P

กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระปลัด

มนุษย์เรียนรู้การแก้ปัญหา แต่รู้สึกว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งยากมากขึ้น

เพราะมนุษย์แก้ไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่

เกาไม่ถูกที่เพราะขาดปัญญา

ขาดปัญญาเพราะกิเลสตัณหาครอบงำ

อัตตาหนาแน่น เคาะเบาๆไม่ออก

เคาะไม่ออกเพราะไม่ยอมเคาะ

ไม่ยอมเคาะเพราะติดบ่วงทาส

บวงทาส 3 ก.คะ

กที่1 คือกิน เพราะกินอย่างไม่มีสติ ไม่มีสติเพราะ ไม่รู้ ขาดปัญญา

ขาดปัญญาเพราะไม่เรียนรู้ หรือรู้แล้วแต่อัดแน่นด้วยอัตตา

กที่2 คือกาม มนุษย์มีความปรารถนา ที่เรียกว่าอยากทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุด

กที่3 คือเกียรติ มนุษย์ถูกฝึกให้เป็นผู้มีเกียรติ มนุษย์จึงยึดมั่นในเกียรติยศ ชื่อเสียงทั้งจากที่ได้มาด้วยการทำความดี และรวมทั้งหลอกลวง เพราะมนุษย์ยึดติดในเกียรติยศ สรรเสริญมากเกินไป แบ่งชั้นวรรณะจากสิ่งสมมติ ที่สมมติขึ้นบนโลกวัตถุ มนุษย์จึงร้อนรน หาความสงบไม่ได้

ทั้ง 3 ก.หากไม่รู้จักความพอเพียง พอเพียงกับความอยู่อย่างสงบสุข           ก็ดูเหมือนจะกลับกลายเป็นทุกข์มากกว่า

นมัสการด้วยความเคารพค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูต้อย

นำต้นไม้ใหญ่...จามจุรี มาฝากค่ะ

(^___^)

P2020100

P

ขอบคุณค่ะ ไม้ใหญ่จามจุรีร่มรื่นดีจัง

ใบที่ร่วงนิยมเอามาผสมดินปลูกต้นไม้ได้งามค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อากาศร้อน

เล่นน้ำที่ไหนดีคะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

P°o.O ปลายฟ้า O.o°

ขอบคุณค่ะ อากาศร้อนได้

แต่รักษาใจอย่าให้ร้อนตามนะคะ

วันนี้ไปรดน้าต้นไม้ที่โรงเรียนค่ะ

เอาคนที่บ้านไปด้วย

ต้นไม้เยอะ โดยเฉพาะไม้ประดับ

พี่ใช้เวลาไปทั้งหมด 3 ชั่วโมง

แล้วกลับมาปลูกบัวที่บ้าน

เพาะปูเร่อีก 8 หน่อ

อยู่กับน้ำและต้นไม้ค่อยคลายร้อนได้

เอามะม่วงคลายร้อนมาฝากค่ะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมส่งความคิดถึง

สุขสันต์ปีใหม่ไทย สุขภาพแข็งแรง สุขสดชื่น ร่ำรวยๆนะคะ

เชิญชวนคุณครูต้อยร่วมทำบุญเป็นส่วนหนึ่งสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ด้วยกันนะคะ

http://gotoknow.org/blog/rongkham/349984

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ

สุขสันต์วันสงกรานต์...

สืบสานประเพณีไทย ชวนกันไปทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ

 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเรียนรู้ด้วยนะคะ

พร้อมกับฟังเพลงเพราะๆ ค่ะ

ขอบคุณนะคะ^__^

สวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

สวัสดีค่ะ

           มาเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะและ...

           สวัสดีสงกรานต์ค่ะ....ขอให้มีความสุขนะคะ

P

ขอบคุณค่ะ น้องMENA

อากาศร้อน รักษาสุขภาพนะคะ

P

สุขสันต์วันสงกรายต์ และขอบคุณค่ะ

P

ขอบคุณค่ะน้องต้นเฟิร์น

สงกรานต์นี้ไปไหนคะ

P

ขอบคุณค่ะ

รับๆๆไว้หมดเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูต้อย

  • แวะมาเยี่ยมชมค่ะ
  • ได้ชมต้นไม้สวย ๆ ด้วยค่ะ
  • มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์และตลอดไปนะคะ

P

ขอบคุณค่ะ

มีความสุขมากๆนะคะ

ในเทศกาลสงกรานต์

และตลอดไปค่ะ

P

ขอบคุณค่ะ

พรุ่งนี้ทำงานอีกวันค่ะ

ที่รพ.คนไข้เยอะมากๆ

ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

น้องครูคิมลงประจวบฯวันไหนคะ

22 -23 เมย.พี่ทำงานที่รพ.สมุทรสาคร

24-25เมย. ไปปราจีนค่ะ

ยังหาโอกาสลงประจวบฯไม่ได้

  • สวัสดีค่ะ
  • วันสงกรานต์นี้เที่ยวให้สนุกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะค่ะ 
  • สุขสันต์วันสงกรานต์...ค่ะ

                        

P

ขอบคุณค่ะ

องค์หลวงพ่อใหญ่มุมมองไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

P

สงกรานต์ปีนี้ไปไม่ไกลค่ะ

ด้วยห่วงลูกสุนัขRimroad

และเตรียมงานประชุมปฏิบัติการ

สำหรับแกนนำผู้ป่วยเบาหวานค่ะ

ขอบคุณค่ะ ขอให้มีความสุขนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี