สิ่งที่คาดหวังไว้ในการเรียนวิชา CAI  คือ

     1.  สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI
    3. สามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ