เพลงลาวสมเด็จ

อันสมเด็จ พระมหา กษัตริย์ราช

เป็นขวัญชาติ ธงชัย ของไทยผองเอย

ชื่นหทัย เรามีธงชัย ขวัญใจชาติเอย

เป็นฉัตรแก้ว คุ้มเกศ ประเทศครอง

ทรงปกป้อง ประชาราษฎร์ ให้ร่มเย็นเอย

ชื่นพระคุณ ด้วยทรงการุณ ไทยอุ่นอกเอย

ควรเคารพ อภิวันท์ มั่นดวงจิต

เชิญบูชิต พระคุณไว้ ให้สูงเด่นเอย

มั่นดวงใจ เทอดพระคุณไว้ เหนือใดอื่นเอย

ร่วมจงรัก  ภักดี  มิวายเว้น

ให้สมเป็น ไทยชาติ  รักราชเอย

มั่นภักดี  ในบาทธุลี  ไม่มีเปลี่ยนเอย