แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

koojum
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง  พืชและสัตว์

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางชไมธร  กาญจนะจันทร์

ปี                             พ.ศ.2552

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง พืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง พืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  14 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  แบบแผนการศึกษาค้นคว้า  เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงทดลองกลุ่มเดียว  ในรูปแบบ  One  Group  Pre-test  Post-test  Design  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 12  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 12 แผน  2)  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6  ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.60 – 0.75 ค่าอำนาจจำแนก ( B ) ตั้งแต่  0.24 – 0.73  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่า  t

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้  1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.36 /85.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ( = 25.50)  สูงกว่า      ก่อนเรียน  ( =11.07)  โดยเฉลี่ยเท่ากับ  14.43  คะแนน  และความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการพัฒนา   แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานครูชไมธร

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 349658, เขียน: 04 Apr 2010 @ 22:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

*กำแพงเพชรเมืองน่าอยู่*

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[กำแพงเพชรเมืองน่าอยู่ จริงๆ]

เขียนเมื่อ 

แวะมาเที่ยวกำแพงเพชรกันบ้างนะ

เขียนเมื่อ 

กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกน่าเที่ยวจริงๆ

                               comment hi5 / code hi5 / แต่ง hi5

duan
IP: xxx.51.41.86
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นตัวอย่างนวักตกรรมของอาจารย์ค่ะ  เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ค่อยมีใครทำในชั้นนี้ รบกวนด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ