ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการแพร่หลายมากขึ้น เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ดังนั้นโปรแกรมที่ช่วยสร้าง CAI จึงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันได้นำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเชื่อมโยงบนเครือข่าย ทำให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจ

       ด้วยเหตุนี้จึงเลือกเรียนวิชา CAI เพราะต้องการทราบถึงหลักการ กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา CAI เพื่อใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป