"วัฒนธรรมประเพณีที่สืบสาน........เมื่อครั้งบรรพกาลสืบเนื่องมา

สู่กาลสมัยที่ถักทอและสานต่อ....ให้...ลูกหลานในกาลนี้...

                                                                         น.เมืองสรวง

                                                                         06/04/06