"ระบบราชการไทย"

  

                   เนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการมิให้ผู้อ่านและเยาวชนรุ่นหลังได้ลืมเลือนเกี่ยวกับระบบราชการไทยและทราบประวัติความเป็นมาของระบบราชการไทยในอดีต  ผู้เขียนจึงขอนำมาเล่าสู่กันเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับอดีตของระบบราชการไทย ดังนี้ค่ะ...

 ความเป็นมา

                  ในสมัยก่อนระบบราชการของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ซึ่ง David E. Hussey  กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ  Corporate Planning ; Theory and Practice  หน้า  124  ว่า  ระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นในประเทศจีนโบราณ  มีวิธีปฏิบัติกัน  3  แบบ  คือ

                  1.  สืบสายโลหิต - บิดา - บุตร

                  2.  แลกเปลี่ยนสิ่งของแลกตำแหน่ง

                  3.  สนับสนุนผู้รับใช้ใกล้ชิดให้ได้ตำแหน่งโดยที่ไทยได้มีความสัมพันธ์กับจีนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  กล่าวคือ  ในปี  พ.ศ. 1825  กุบไลข่าน  จักรพรรดิ์ของจีนได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพระองค์เองก็ได้เสด็จประพาสเมืองจีนถึง  2  ครั้ง  คือ  ในปี  พ.ศ. 1837  และ พ.ศ. 1843  จึงน่าจะได้รับวัฒนธรรมระบบราชการมาจากจีน  เพราะมีรูปแบบแห่งการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน  ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา  (ตอนต้น)  ได้ทรงปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์  คือ  เวียง  วัง  คลัง  นา  ก็ได้ใช้ระบบอุปถัมภ์ในราชการมาโดยตลอดเช่นเดียวกันและระบบนี้ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทยจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  จึงได้ทรงวางรากฐานการเข้ารับราชการตามระบบคุณธรรม  คือ  มีการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

                   ระบบอุปถัมภ์  ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่แน่นอน  จะรับใครเข้าทำงานถือเอาความใกล้ชิด  หรือพรรคพวกเป็นหลัก  จึงมีชื่อเรียกระบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า  "ระบบพรรคพวก"  ซึ่งเป็นผลให้การบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพ  เพราะว่าการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการคำนึงถึงความเป็นพรรคพวกเป็นสำคัญ  มิได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลส่วนราชการต่าง ๆ จึงเต็มไปด้วยข้าราชการที่ไม่มีความรู้ความสามารถ  เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้มีการนำ  "ระบบคุณธรรม"  (Merit  System)  มาใช้  ระบบคุณธรรมจึงเข้ามามีบทบาทในการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ  เพราะระบบนี้ถือหลักความเสมอภาคแห่งโอกาส  หลักความสามารถ  หลักความมั่นคงและหลักความเป็นกลางทางการเมือง  ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  ระบบคุณธรรมยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

 

 

ที่มา  :  สำนักงาน ก.พ.