จะนำความรู้ KM ไปเผยแพร่ให้ชาว สตร.ข.12 โดยด่วน ผมมาร่วมประชุมการนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร สังกัด สป. ที่ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จ.นครปฐม ได้รับความรู้และแนวทางในการดำเนินการ KM ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยการทำ CoP และการจัดตลาดนัดความรู้ตามแนวทางของ สคส.

พิษณุ  ก่อเกียรติยากุล

5 ก.ย.48