CAI

คุณคาดหวังและตั้งใจว่าจะได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

1. เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นอกเหนือจากงานที่ข้าพเจ้าทำในปัจจุบัน ซึ่งในวิชานี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีความรู้มาก่อนและหวังว่าจะพยายามศึกษาให้ได้ตามความสามารถที่จะทำได้

2. เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับวิชาชีพครู

3. เพื่อนำความรู้ไปผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับวิชาชีพครู

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำเร็จรูป

5. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนประเภทบทเรียนสำเร็จรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์ความเห็น (0)