วันที่ 12 มีนาคม  วันสุดท้ายของการอบรม

            พี่อ้ายกับพี่กุ้งรับผิดชอบแผนการสอนสุดท้าย  แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนที่จะมาจันทบุรี   แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพซะอย่าง    เป็นเรื่องสบายสำหรับพี่ท่านทั้งสอง      แผนการสอนที่ 7  เป็น  การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างพลังทีมงาน องค์กร และชุมชน  ใช้กิจกรรมโครงร่างมนุษย์  โดยใช้คำถาม  สาระที่ได้เรียนรู้  สาระใดจะนำไปสู่การพัฒนาคนในชุมชนด้านใดบ้าง  สาระใดบ้างที่นำไปสู่การพัฒนาทีมงาน  องค์กร  และชุมชน  และกิจกรรมการประเมินการทำงานของกลุ่ม   โดยใช้ แผนภูมิใยแมงมุม

ตัวอย่าง