ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชา355542

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียน

2.เพื่อนำความรู้ไปจัดทำสื่อการเรียนการสอน

3.เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการใช้บทเรียนช่วยสอนของผู้เรียนในด้านบทเรียนช่วยสอน

5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
6.มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
7.เพื่อให้สามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
8.มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละประเภทว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
9.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authoware ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
10. สามารถประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teppong2507ความเห็น (0)