• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สำนักหอสมุด มธ. ได้จัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ

  สำนักหอสมุด มธ. จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำโครงการป้องกันภัยพิบัติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากความเสี่ยงต่อภัยพิบัติประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่น อัคคีภัย โจรกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นห้องสมุดใต้ดินแห่งแรกในสังกัดสำนักหอสมุด  

              สำนักหอสมุด มธ. ได้จัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ โดยเป็นความคิดริเริ่มของนางจันทร์เพ็ญ  เล่าอิทธิโชติ  หัวหน้าฝ่ายสงวนรักษาวัสดุสารนิเทศ ซึ่งสนใจใฝ่หาความรู้เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจจะเกิดจากภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ  ซึ่งการจัดทำแผนฯ นี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำโครงการป้องกันภัยพิบัติสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากความเสี่ยงต่อภัยพิบัติประเภทต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นเช่น อัคคีภัย  โจรกรรม ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหอสมุดปรีดี พนมยงค์  ซึ่งเป็นห้องสมุดใต้ดินแห่งแรกในสังกัดสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               แผนป้องกันภัยพิบัตินี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการห้องสมุด  โดยพิจารณาจากความเสี่ยงต่อภัยพิบัติประเภทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในระยะแรกของแผนป้องกันภัยพิบัติกำหนดให้ครอบคลุมเฉพาะอาคารสำนักหอสมุดโดยมีวัตถุประสงค์คือ

                                -เพื่อเตรียมความพร้อมของกระบวนการ  บุคลากร  เครื่องมือ อุปกรณ์  สำหรับภัยพิบัติประเภทต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอน  กระบวนงาน  วิธีการ

จัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ

                                -เพื่อกำหนดแผนการกู้ภัยพิบัติระหว่างเกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุแล้ว

                                -เพื่อกำหนดแผนฟื้นฟูทรัพยากรสารสนเทศโดยวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีทะนุบำรุงรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้คืนสภาพเดิมตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง

 

สำหรับรายละเอียดของแผนป้องกันภัยพิบัติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูได้ที่ http://library.tu.ac.th/plan/01COVER.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 342550
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ความเห็น (0)