ข้อสอบปลายภาควิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ( Professional Principalship)

                                           ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

                                >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

๑.      จากการศึกษาความยิ่งใหญ่ของผู้นำในประวิติศาสตร์ที่พลิกแผ่นดินจีนและวียดนาม ได้แก่ เหมาเจ๋อตุง และโฮจิมินห์  ท่านได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นนักบริหารมืออาชีพบ้าง..

๒.    จงเลือกนักบริหารมืออาชีพในดวงใจของท่าน มา ๑ ท่าน พร้อมกับวิเคราะห์คุณสมบัติหรือแนวปฏิบัติอันเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ของบุคคลดังกล่าว

๓.     การเรียนรู้หลักการของ Stephen R. Covey ใน The Seven Habits of Highly Effective People ท่านคิดว่าจะนำไปใช้ในการทำงานอย่างไรบ้าง

๔.     ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่านคิดว่าการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน ควรใช้แนวคิดแบบ Red Ocean หรือ Blue Ocean พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

๕.     จากการสรุปองค์ความรู้ที่ท่านได้ศึกษามาท่านคิดว่าความเป็นนักบริหารมืออาชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง