แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

โครงการค่ายพุทธบุตร วัดป่าเจริญราช


โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๓ "เด็กดีของพ่อ" ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช

      ในปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มีการสื่อสารได้อย่างเสรีภาพ การรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยจึงมีมากขึ้น ทำให้สภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อแนวคิดความถูกต้อง จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรมอันดีของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทางสังคมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาวัยรุ่น เช่น ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นติดเกมคอมพิวเตอร์ ปัญหาวัยรุ่นฆ่าตัวตาย ปัญหาวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น

     

      วัยรุ่น (adolescent) คือวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพและสังคมตลอดจนพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างรวดเร็วมาก นักจิตวิทยาได้แบ่งช่วงวัยรุ่นเป็น 3 ช่วงดังนี้ คือ ช่วงอายุประมาณ ๑๒-๑๕ ปี เป็นช่วงแรกรุ่นที่มีพฤติกรรมความเป็นเด็กมาก ช่วงอายุ ๑๖-๑๗ เป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง มีพฤติกรรมก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงอายุ ๑๘-๒๕ เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย มีพฤติกรรมค่อนข้างไปทางเป็นผู้ใหญ่โดยจะเห็นว่าช่วงวัยรุ่นเป็นวัยวิกฤตชีวิตที่สำคัญของมนุษย์ คือเป็นช่วยระยะเวลาที่มนุษย์มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุด ซึ่งหากวัยรุ่นผู้ใดได้ดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น เด็กวัยรุ่นผู้นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี

 

      ดังนั้นทางชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช จึงจัดโครงการค่ายพุทธบุตรอบรมการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่เน้นการฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กนำหลักพุทธธรรมมาเป็นอุดมคติประจำตัว เพื่อเป็นเกราะป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเมื่อเผชิญกับปัญหา ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้เลือกพุทธบุตร คือเด็กวัยรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี เรียกว่าเป็นวัยแรกรุ่น เนื่องจากเด็กวัยนี้มักถูกกระตุ้นและผลักดันให้ประพฤติตนเหมือนผู้ใหญ่ เด็กจะถูกคาดหวังให้เข้มแข็ง แข่งขัน มีความสำเร็จใจด้านต่างๆ ทำให้เด็กเกิดความกังวล ความเครียด มีพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และสังคม เป็นวัยที่เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ อีกทั้งชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงเห็นว่าควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีในพุทธบุตรวัยนี้ โดยโครงการนี้จะเน้นคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ให้เด็กเกิดจิตสำนึกถึงพระคุณแม่ พระคุณพ่อ พระคุณครูบาอาจารย์ ตามหลักพุทธธรรม อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการเป็นเด็กดีและเยาวชนที่ดีในสังคมต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย 

            พุทธบุตร วัยรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี จำนวน ๑๒๐ คน มาจากเยาวชนที่สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ 

๑. ปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็น แนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”

๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของวัยอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งความคึกคะนอง

๔. เพื่อปลูกฝังหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

พระวิทยากร        :          พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

                                    เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

 

วิทยากร              :          อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

                                     อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

                                     อาจารย์วิทูร วิริยะพิพัฒน์

                                     คุณวีระ ศรีสนิท

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      : ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม “กระแสใจ” วัดป่าเจริญราช

               

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

           

คณะที่ปรึกษา

      รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม          ดร.วิลเลียม วิมุกตายน

      คุณน้ำทิพย์ ภูธนชัย               อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล

           

ประธานอุปถัมภ์

            คุณทะนง เหล่าโกเมนย์

           คุณปวีณา ชำนาญวนิชกุล

               

ประธานชมรมปฏิบัติธรรม

            คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร (การบินไทย)

           

รองประธานชมรม

            คุณอณิระ โพธินิล

           

เลขานุการ

     คุณพันลึก  จินายน

     คุณสิรินภา และ คุณอโนทัย  สินตระการผล

     คุณศรินภัสร์  หิรัญพุฒิชัยกุล

           

ประธานฝ่ายดำเนินการและงบประมาณ

      คุณสุธีศักดิ์ มะลิกุล

      คุณสิรินทิพย์ ลีลาประเสริฐ

           

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ประสานงาน/กิจกรรม

      คุณกมลาศ คัชชาพงษ์

      คุณวีระ ศรีสนิท

      คุณศราวุฒิ คำเทพ

      คุณกุลฌา  จุลกนิษฐ์

           

ฝ่ายวิชาการ

      อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์

      อาจารย์สุภาพร ศรีสัตตรัตน์

         

ฝ่ายบันทึกเสียง/คอมพิวเตอร์/ถ่ายภาพ

      คุณภุชงค์ ทับทิมงาม  /  คุณสายัณต์  ตรียัง

      

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  

๑. พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข

๒. พุทธบุตรได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”

๓. พุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม

  • คุณกมลาศ       คัชชาพงษ์         โทร. 086 5348273
  • คุณบุษรัตน์      มกรแก้วเกยูร       โทร. 085 1202005
  • คุณอณิระ        โพธินิล              โทร. 081 6223204

ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดป่าเจริญราช

  • คุณศราวุฒิ      คำเทพ         โทร. 02 9952112 (เบอร์วัด)

 

 

เนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการอบรม 

๑. การเข้าถึงพระรัตนตรัย

๒. ภาวนาสมาธิเพื่อการพัฒนาจิต

๓. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา

๔. มารยาทชาวพุทธ

๕. เป้าหมายเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

๖. หลักธรรมชาวพุทธ

๑.           บุญกิริยาวัตถุ

๒.           ฆราวาสธรรม

๓.           อบายมุข ๖

๔.           ธรรมนูญชีวิต (ทิศ ๖)

๕.           อกุศลกรรมบถ ๑๐

๗. เน้นหลัก ๕ ดี คือ

     ๑.           เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

     ๒.           เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์

     ๓.           เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน

    ๔.           เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

    ๕.           เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา

 

กิจกรรมในระหว่างการอบรม 

- การบรรยายและการสาธิต - บริหารร่างกาย โยคะสมาธิ

- การแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม walk rally - ทำวัตรสวดมนต์

- การเจริญสมาธิภาวนา - การรักษาศีลห้า

- การแสดง และธรรมะบันเทิง - ตอบปัญหาธรรมะ

- กิจกรรมเขียนบทความ วาดภาพ - พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่

- แสงเทียนส่องธรรมรำลึกพระคุณพ่อแม่ - จุดเทียนปัญญา

- ทอดผ้าป่าสารภาพบาป - บำเพ็ญประโยชน์

 

หัวข้อประเมินผลให้คะแนนคุณธรรมการเข้าโครงการค่ายพุทธบุตร 

(รางวัลพุทธบุตรดีเยี่ยมและรางวัลกลุ่มดีเยี่ยม)

๑. การตรงต่อเวลา

๒. การมีน้ำใจต่อเพื่อนในกลุ่ม และผู้อื่น

๓. มารยาทในการฟัง

๔. มารยาทในการับประทานอาหาร

๕. ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

๖. ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม

๗. การเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

๘. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของที่พัก

๙. ความสงบในการนอน

๑๐. ความพร้อมเพรียงของการสวดมนต์

๑๑. ความพร้อมเพรียงของการทำสมาธิ

๑๒. ความพร้อมเพรียงของการเดินจงกรม

๑๓. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการวางรองเท้า

๑๔. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร

 

การติดตามประเมินผล 

๑. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

๒. สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

๓. ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงประจำโครงการ

 

ติดตามชมการถ่ายทอดสดโครงการค่ายพุทธบุตรได้ที่

 

http://www.veeranon.com/

 

หมายเลขบันทึก: 341824เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2010 20:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 15:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

เป็นโชคดีของเด็กๆค่ะ..ที่จะได้ร่วมกิจกรรมปลูกฝังสิ่งดีงาม

จริงค่ะ แพรยังนึกอยู่เลยว่า สมัยรุ่นเราไม่เห็นมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่วัดบ้างเลย

ถ้ามีโอกาสส่งลูกหลานมาร่วมงานค่ายพุทธบุตรได้นะคะ

ปีนี้จัดในวันที่ 21- 24 เมษายน 2553 ค่ะ

ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดกับทางวัดป่าเจริญราชได้เลยค่ะ

โครงการค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 21- 24 เมษายน 2553

ณ วัดป่าเจริญราช คลอง 11 จ.ปทุมธานี

ติดตามชมการถ่ายทอดสดโครงการค่ายพุทธบุตรได้ที่

http://www.veeranon.com/

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี