รายงานการเข้ารับฟังการให้คำปรึกษาโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และให้ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากเรื่องการจัดการอุปกรณ์แล้ว ควรมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานโดย...

      จากการเข้ารับฟังการให้คำปรึกษาโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  วิทยากรโดย คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ  ซึ่งจัดไป 2 ครั้งแล้วนั้น ขอเล่าสู่กันฟัง  ดังนี้

ครั้งที่ 1            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 9.00 16.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 217 ชั้น 2 อาคารโดมบริหาร:

ผู้ เข้าร่วม คือ นางรัมภาพร สำรองกิจ สรุปได้ดังนี้

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ และจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เข้ามาช่วยเหลือแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแก่อาคารภาครัฐ  โดยที่ปรึกษาจากตัวแทนของ บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด  ได้มุ่งเน้นให้มีระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นคือ นอกจากเรื่องการจัดการอุปกรณ์แล้วควรมีการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยการให้ความรู้/อบรมให้มากขึ้น  และโครงการส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดพลังงานดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สังกัดกระทรวงพลังงานเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสูงในอาคารภาครัฐและเพื่อการประหยัดพลังงานและสร้างความต้องการใช้หลอดประหยัดพลังงานให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในภาครัฐและเอกชนโดยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่น T8 เป็นรุ่น T5 ที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและขยายผลในอาคารควบคุมรัฐทุกแห่ง

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร ชั้น 2     อาคารโดมบริหาร :  ผู้เข้าร่วม 2 คน คือ  นางรัมภาพร สำรองกิจ  และ นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์  สรุปได้ดังนี้

          การเข้ารับฟังการให้คำปรึกษาโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐในครั้งที่ 2 จะเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องเรื่องของข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดการพลังงาน: รู้เส้นทางการใช้พลังงาน/หลักการทำงานของอุปกรณ์ โดยที่ปรึกษาได้กล่าวถึงอุปกรณ์หลักของอาคาร 2 ประเภท คือ

                1. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

                2. เครื่องปรับอากาศ

          อุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภท เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการใช้งานของทุกอาคารและมีการใช้งานมาก     จึงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ

                1. ลักษณะของอุปกรณ์

                2. ระบบการทำงาน

                3. วิธีการควบคุมดูแล/บำรุงรักษา

                4. ประเภท/ชนิดของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้ตามสถานที่   ต่างๆ     (ตามรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมขอดูได้ที่ผู้เข้าร่วมฯ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)