.แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2…เพื่อประชาชน


งานนี้อย่าลืมนำภาคสื่อมวลชนเข้าไปขยายด้วย

..แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2…เพื่อประชาชนเตือนใจ เจริญพงษ์

ขณะนี้การพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทย
กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
.............................................................................................
ประการสำคัญ..
คือพัฒนาแล้วตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหน เพียงไร ...
ภาคประชาชน......ผู้ใช้บริการ
และเป็นหุ้นส่วนของงานในกระบวนการยุติธรรม
ได้สะท้อนข้อคิดเห็นหลายประการ
...............................................................................................
ตั้งแต่....
เรื่องการอำนวยความยุติธรรมที่ต้องให้ถึงประชาชน
.....อย่างเป็นธรรม เสมอ ภาค และรวดเร็ว
.................................................................................................
เรื่อง...การพัฒนากฎหมายที่ต้องสอดคล้องกับภาวการณ์
และมียุทธวิธีในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
................................................................................................
....เรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวกับกฎบัตรกฎหมาย
ต้องสอดรับกับโจทย์งานด้านยุติธรรม
และได้นำผลการวิจัยมาใช้ได้จริงอย่างไร
.................................................................................................

ส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ
.................................................................................................

รวมถึง....เรื่องเกี่ยวกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ว่าควรมีซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างแท้จริง
.................................................................................................
แนวคิดการบริหารจัดการงานด้านยุติธรรมที่ผ่านมา
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ได้ร่วมกัน......กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลไกต่างๆ เพื่อ
กำหนด แผนงาน /โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
...............................................................................................
แต่ก็ยอมรับว่ายังต้องปรับปรุงกันขนานใหญ่
เพราะ...
แผน....ก็คือ...แผน
แต่ความสำเร็จของ....แผนงาน
น่าจะอยู่ที่.......วิสัยน์ทัศน์ของผู้บริหาร
กลไกการจัดการ
และ ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานว่าจะสามารถบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
...............................................................................................

 ปัญหาดังกล่าว ....
สำนักงานกิจการยุติธรรม
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ได้จัดทำ....
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2555
เสนอต่อ...คณะกรรมพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
และ....คณะรัฐมนตรี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว
................................................................................................

 สำนักงานกิจการยุติธรรม.....
จึงได้แปลงแผนแม่บทนี้ไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีการจัดทำ....
แผนประสานความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมขึ้น
จำนวน 6 ด้าน ได้แก่
1 .การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิประชาชน
2. การสนับสนุนกระบวนการกระบวนยุติธรรมทางเลือก
3. เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน
4.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
5.การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
6. การก่อสร้างอาคารของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
.................................................................................................
ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการเร่งด่วน
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่....
................................................................................................
1.โครงการพัฒนาศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
................................................................................................
2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด
.................................................................................................
3.โครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้อยู่ในบริเวณอาคารหรือพื้นที่เดียวกัน โดยเริ่มต้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
.................................................................................................
ว่าด้วย...บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ซึ่งเป็นบอร์ดเวทีกลางของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
มี...นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ .....
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
มีนายพีระพันธ์สาลีรัฐวิภาค เป็นรองประธาน
และผู้แทนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการ
.................................................................................................

 มีหน้าที่หลักๆ คือเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารงานยุติธรรม ต่อคณะรัฐมนตรี
.................................................................................................

 ซึ่งเรื่องนี้ .....
นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้กล่าวถึง....เรื่องนี้ในเวทีสัมมนา เรื่อง “การเพื่อแปลงแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ “ ว่า
...............................................................................................
“ กระบวนการยุติธรรมไม่ได้หมายถึงเรื่องของการใช้กฎหมาย หรือบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่รวมไปถึงกระบวนการใช้กฎหมายในการบริหารราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายองค์กรรวมไปถึงฝ่ายปกครองด้วย ในอดีตกระบวนการยุติธรรมแต่ละองค์กรต่างทำงานของตนโดยไม่มีการประสานนโยบาย ข้อมูล และการปฏิบัติ ทำให้เกิดล่าช้า ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และให้มีการจัดทำแผนแม่บทขึ้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ความยุติธรรมที่ประชาชนจะได้รับ การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผสมผสานกันไป เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับประชาชน อีกทั้งยังทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย “
.................................................................................................

นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการอีกเป็นจำนวนมาก
ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรม
เช่น
- ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวน
การยุติธรรม
-ไม่รู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตน
-ไม่รู้ว่าตนจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐในเรื่องใดบ้าง
-ไม่รู้ช่องทางการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
.................................................................................................
อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้
....... นายวิทยา สุริยะวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
...............................................................................................
ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนในกระบวนการยุติธรรม
เปิดเวทีบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณการป้องกันอาชญากรรมและลดข้อ
พิพาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่อาชญากรรมต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
................................................................................................ ซึ่งแผนดังกล่าวควรมีทิศทาง เป้าหมาย งบประมาณ และ แนวทาง
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม
และลดการเกิดข้อพิพาท ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียด ดังนี้
................................................................................................. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานรวม 9 หน่วยงาน
รวม 31 งาน/โครงการ งบประมาณที่ใช้ 87.7708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.9979 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ 462.0024 ล้านบาท ต่างๆ
...............................................................................................
มีเสียงกระซิบแผ่วฝาก..ผู้บริหารและนักกฎหมายที่บริหารงานด้านยุติธรรมว่าอย่าลืมความสำคัญของภาคสื่อมวลชนว่ามีประโยชน์และมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงประชาชนมากเพียงใด
.....ไม่ว่าจะเป็น..
สื่อสิ่งพิมพ์
....สื่อวิทยุ .
...สื่อโทรทัศน์
และ....สื่อด้านไอที
ที่สำคัญควรให้มีการนำเสนอเนื้องานด้านยุติธรรม
และพิจารณาเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างมืออาชีพ.
....ก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานในกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
................................................................................................


 

 

หมายเลขบันทึก: 341726เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2010 15:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤษภาคม 2012 13:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สวัสดีครับท่าน มีโอกาส ขอร่วมเสนอแนวคิดตามมุมคิดของ อสค. พัทลุงด้วยครับ ขอเชียร์ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี