หัวข้อเรื่องการดำเนินการวิจัยสถาบัน

หัวข้อเรื่องการดำเนินการวิจัยสถาบัน

หัวข้อเรื่องของการดำเนินการวิจัยสถาบัน

                การวิจัยสถาบันควรทำในหัวข้อที่เกี่ยวกับสภาพต่อไปนี้(กองแผนงาน. 2541 : 8-10)

                1. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งหมด  ในสถานภาพต่างๆ กัน(Student Studies) ลักษระของนักศึกษาที่ควรวิจัย

  • ลักษณะของความเห็นส่วนตัว
  • ในแง่จิตวิทยา  ทัศนคติ  การเรียน  วิชาการ  การวางแผนในวิชาชีพ
  • ปัญหาส่วนตัวนักศึกษา  เช่น  การเงิน  การเลือกรายวิชา  การเลือกสาขาและวิชาเอก  ความสนใจเกี่ยวกับครู  ความสนใจเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม
  • นักศึกษาปีที่ 1  นักศึกษาใกล้จบ
  • กิจกรรมนักศึกษาและสภาพแวดล้อม

            2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคณาจารย์(Faculty Students) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของอาจารย์  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  เช่น  การขอกำหนดตำแหน่ง  การวิจัยของอาจารย์  การสอนและบรรยากาศในห้องเรียน  การเขียน  ลักษณะกิจกรรม  การเกาะกลุ่ม  สิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษาสภาพปัจจุบัน  คุณวุฒิและประสบการณ์  แนวคิดใหม่ๆ ที่คณาจารย์ประสงค์จะทำประโยชน์ให้กับสถาบัน
  • บรรยากาศในการทำงาน  การบริการที่สถาบันให้กับอาจารย์ในแง่ของสวัสดิการและความมั่นคงในงานอาชีพ
  • ขวัญและกำลังใจของอาจารย์(Faculty Morale)
  • เงินเดือน  ค่าจ้าง

             3. การศึกษาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Research & Curriculum  Development) หลักสูตรเปรียบเสมือน Design ของการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยนั้นได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางหรือตัวกลาง(Agent) ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ดังนั้น  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใช้จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เหมาะสมเข้ากับสภาพสังคมและความต้องการของผู้เรียน  เช่น  ถ้ารู้ว่าว่ามีคติที่ว่าจบวิชาโบราณคดีสาขาต่างๆ ออกไปแล้วหางานทำไม่ได้ปีแล้วปีเล่า  สถาบันจึงจำเป็นต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  เป็นต้น  หรือมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะ “บริการชุมชน” หรือ “Service to the Community” ให้สมภาคภูมิ  ซึ่งจะต้องทำการศึกษาวิจัยและวางแผนซึ่งอาจจะออกมาในรูปของ  การเปิดเรียนภาคค่ำ  เปิดสอนปริญญาโท  โดยกำหนดภาคฤดูร้อน 4-5 ภาคเรียน  แก่ครู-ผู้บริหารการศึกษาในท้องถิ่นชนบทห่างไกล  การเปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรระยะสั้นทางการศึกษาผู้ใหญ่  หรือการศึกษาต่อเนื่อง  โดยใช้นโยบายเปิดประตู(Open-door Policy) การจัดฝึกอบรมสัมมนาในระยะสั้น  ตามความต้องการและความจำเป็น  ใช้บริเวณอาคารและอุปกรณ์ในมหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของสังคม  และชุมชน ฯลฯ

                4. วิเคราะห์การเงิน (Financial Analysis) สถาบันอุดมศึกษาจะดำเนินการต่อไปไม่ได้  ถ้าหากสถานะทางการเงินไม่มั่นคง  มหาวิทยาลัยของรัฐก็อาจได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีรายได้แต่เพียงการเก็บเงินค่าเล่าเรียนจากนักศึกษา  หรือการอุดหนุนจากองค์กรศาสนา  การทำวิจัยสถาบันอาจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงิน  ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อหัวการกระจายของเงินเดือนคณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  การอุดหนุนทางสวัสดิการ  การเพิ่มจำนวนอาจารย์  ผลกระทบในกรณีนักศึกษาลดจำนวนลง  ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด  การวางแผนการเงินเพื่อการก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกต่างๆ

                5. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลทางด้านการเรียนการสอน  เรื่องนี้มีความสำคัญมาก  เพราะบรรยากาศในการเรียนการสอนนั้น  จะฟ้องสภาพการบริหารภายในของสถาบัน  ภาวะที่ทำให้ขวัญและกำลังใจ(Morale) ของคณาจารย์ต่ำลง  การไม่เปิดโอกาสให้คณาจารย์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันก็ย่อเป็นผลเสียหายในอนาคต  เพราะมีการบริหารระบบปิด(Close System) ดังตัวอย่างเกิดขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน  การศึกษาวิจัยในเรื่องของการพัฒนาอาจารย์มีความสำคัญไม่น้อยเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ได้ตื่นตัวและปรับปรุงตัวเองทางด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ  ทำให้มีผลกระทบไปสู่นักศึกษาในทางที่ดี

                6. การศึกษาวิจัย  และการบริการอื่นๆ  โครงการวิจัยสถาบันที่ควรทำ เช่น  การใช้อาคารเรียน  ความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็น  ความต้องการทางบุคลากรสาขาวิชาการและทางฝ่ายบริหาร  การทำนายจำนวนนักศึกษาล่วงหน้า  การวางโครงการระยะสั้นระยะยาว  การประเมินผลการเรียนการสอนประจำภาคเรียน  การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อสถาบัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#หัวข้อเรื่องการดำเนินการวิจัยสถาบัน

หมายเลขบันทึก: 341719, เขียน: 04 Mar 2010 @ 14:49 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 08:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)