รายงานสดประชุม HACC_KKU

 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันปรับทีมวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๔๙ หรือ HA Forum ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเจริญธานี

ทีมงานที่เข้ามาร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อจัดประกอบด้วยทีมงานจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทีมงาน สสจ จังหวัดขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ "เน้นการเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์จริงสู่โรงพยาบาลคุณภาพ นอกจากมีการเล่าสู่กันฟังจะมีการนำเสนอ Poster Best Practice โดยจะมีคณะกรรมการให้รางวัลการนำเสนอ เสริม R2R"

 JJ