(30 พ.ค. 49) ไปบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ (รายการครึ่งวัน) จัดโดยสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆนำแนวทางไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสวัสดิการสำหรับข้าราชการในสังกัด <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">            ได้อาศัย  Power point ต่อไปนี้ประกอบการบรรยายและอภิปราย</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม</p><p>14 มิ.ย. 49 </p>