งานวิจัย

kapong
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่องานวิจัย           รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ (3200-1003) ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ผู้เขียน                   นางดวงเนตร  เอี่ยมหงษ์เหม

สาขาวิชา               การตลาด

ปีการศึกษา             2551

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ วิชาหลักการจัดการ (3200-1003)  ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จำนวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการจัดการ (3200-1003) และความคงทนในการเรียนรู้ที่มีค่าความเชื่อมั่น.96  สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kapong

คำสำคัญ (Tags)#ผลงานวิชาการ#งานวิจัยทางการศึกษา#เผยแพร่ทั่วไป

หมายเลขบันทึก: 340833, เขียน: 01 Mar 2010 @ 08:00 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)