งานวิจัย

  ติดต่อ

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  

ชื่องานวิจัย           รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ (3200-1003) ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ผู้เขียน                   นางดวงเนตร  เอี่ยมหงษ์เหม

สาขาวิชา               การตลาด

ปีการศึกษา             2551

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ วิชาหลักการจัดการ (3200-1003)  ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จำนวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการจัดการ (3200-1003) และความคงทนในการเรียนรู้ที่มีค่าความเชื่อมั่น.96  สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kapong

หมายเลขบันทึก: 340833, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 10:49:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ผลงานวิชาการ#งานวิจัยทางการศึกษา#เผยแพร่ทั่วไป

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)