บันทึกนี้ ผู้เขียนขอใช้ชื่อว่า "การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ" โดย สรุป ได้ ดังนี้ค่ะ...

                เมื่อวันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2553 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี    ผู้เขียนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกอง ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ.  แทนผู้เขียนซึ่งติดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการแต่ละส่วนดำเนินการตามแผนดำเนินการ ฯ ...ดังนี้...ค่ะ...

 

แผนดำเนินการปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

(กำหนดให้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553)

 

12 กุมภาพันธ์ 2553   - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                      ส่วนราชการ (ว4/2553 ลงวันที่ 12

                                      กุมภาพันธ์ 2553) ให้หยุดดำเนินการใด ๆ

                                      เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่ง การเปลี่ยน

                                      ตำแหน่งและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้าง

                                      ประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553

26 กุมภาพันธ์ 2553     - จัดประชุมส่วนราชการเรื่องการพัฒนา

                                       ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ

1 มีนาคม 2553            - ส่วนราชการหยุดดำเนินการบริหารอัตรา

                                       กำลัง (ปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่ง/ตัดโอน

                                       อัตรากำลัง) ลูกจ้างประจำ

1 - 30 มีนาคม 2553    - ส่วนราชการจัดทำข้อมูลการปรับตำแหน่ง

                                      ลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่

                                      ตามตารางที่กำหนด รวมทั้งประสานกับ

                                      สำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล

                                      ตามบัญชีจัดตำแหน่งดังกล่าวและแก้ไข

                                      ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553

                                       เพื่อให้ทันกำหนดใช้บังคับ

                                      ในวันที่ 1 เมษายน 2553

                                       - กรณีมีปัญหา เช่น ชื่อตำแหน่งเดิมที่มี

                                       ผู้ครองตำแหน่งอยู่ ไม่ปรากฎในรายการ

                                       เปรียบเทียบชื่อตำแหน่งในระบบเดิมกับ

                                      ระบบใหม่ หรือหน้าที่โดยย่อของตำแหน่ง

                                      ไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดของ

                                       ส่วนราชการ ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. ภายใน

                                      วันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อปรับปรุง

                                       ก่อนออกเป็นหนังสือเวียน เรื่อง การจัด

                                       ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ต่อไป

30 มีนาคม 2553          - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                       ส่วนราชการเรื่องการจัดระบบตำแหน่ง

                                      ลูกจ้างประจำใหม่ โดยกำหนดให้มีผล

                                     ใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2553

                                      - ส่วนราชการส่งบัญชีการจัดตำแหน่ง

                                      ตามระบบใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบ

                                      ความถูกต้องแล้วให้สำนักงาน ก.พ.

                                      จำนวน 2 ชุด

1 เมษายน 2553           - ประกาศใช้ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                                      ใหม่ทุกส่วนราชการ

พฤษภาคม 2553          - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                      ส่วนราชการเรื่องการบริหารอัตรากำลัง

                                      ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่

 

                  ซึ่งมหาวิทยาลัย กำลังอยู่ในขั้นการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเดิมเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ให้ค่ะ... 

                        สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ผู้เขียนจะนำขึ้นเว็บไซต์ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ...

 

...ท่านสามารถอ่าน...

 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/348990

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704