การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

บุษยมาศ
การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 

 

               

               บันทึกนี้ ผู้เขียนขอใช้ชื่อว่า "การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ" โดย สรุป ได้ ดังนี้ค่ะ...

                เมื่อวันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2553 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี    ผู้เขียนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกอง ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ.  แทนผู้เขียนซึ่งติดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการแต่ละส่วนดำเนินการตามแผนดำเนินการ ฯ ...ดังนี้...ค่ะ...

 

แผนดำเนินการปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

(กำหนดให้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553)

 

12 กุมภาพันธ์ 2553   - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                      ส่วนราชการ (ว4/2553 ลงวันที่ 12

                                      กุมภาพันธ์ 2553) ให้หยุดดำเนินการใด ๆ

                                      เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่ง การเปลี่ยน

                                      ตำแหน่งและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้าง

                                      ประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553

26 กุมภาพันธ์ 2553     - จัดประชุมส่วนราชการเรื่องการพัฒนา

                                       ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ

1 มีนาคม 2553            - ส่วนราชการหยุดดำเนินการบริหารอัตรา

                                       กำลัง (ปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่ง/ตัดโอน

                                       อัตรากำลัง) ลูกจ้างประจำ

1 - 30 มีนาคม 2553    - ส่วนราชการจัดทำข้อมูลการปรับตำแหน่ง

                                      ลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่

                                      ตามตารางที่กำหนด รวมทั้งประสานกับ

                                      สำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล

                                      ตามบัญชีจัดตำแหน่งดังกล่าวและแก้ไข

                                      ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553

                                       เพื่อให้ทันกำหนดใช้บังคับ

                                      ในวันที่ 1 เมษายน 2553

                                       - กรณีมีปัญหา เช่น ชื่อตำแหน่งเดิมที่มี

                                       ผู้ครองตำแหน่งอยู่ ไม่ปรากฎในรายการ

                                       เปรียบเทียบชื่อตำแหน่งในระบบเดิมกับ

                                      ระบบใหม่ หรือหน้าที่โดยย่อของตำแหน่ง

                                      ไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดของ

                                       ส่วนราชการ ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. ภายใน

                                      วันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อปรับปรุง

                                       ก่อนออกเป็นหนังสือเวียน เรื่อง การจัด

                                       ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ต่อไป

30 มีนาคม 2553          - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                       ส่วนราชการเรื่องการจัดระบบตำแหน่ง

                                      ลูกจ้างประจำใหม่ โดยกำหนดให้มีผล

                                     ใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2553

                                      - ส่วนราชการส่งบัญชีการจัดตำแหน่ง

                                      ตามระบบใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบ

                                      ความถูกต้องแล้วให้สำนักงาน ก.พ.

                                      จำนวน 2 ชุด

1 เมษายน 2553           - ประกาศใช้ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                                      ใหม่ทุกส่วนราชการ

พฤษภาคม 2553          - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                      ส่วนราชการเรื่องการบริหารอัตรากำลัง

                                      ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่

 

                  ซึ่งมหาวิทยาลัย กำลังอยู่ในขั้นการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเดิมเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ให้ค่ะ... 

                        สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ผู้เขียนจะนำขึ้นเว็บไซต์ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ...

 

...ท่านสามารถอ่าน...

 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/348990

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ระบบ#การพัฒนา#พัฒนา#ตำแหน่ง#ส่วนราชการ#ลูกจ้างประจำ#การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หมายเลขบันทึก: 340335, เขียน: 27 Feb 2010 @ 12:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 297, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณตะวัน...

 • ค่ะ...ก็ต้องขอขอบคุณนะค่ะ...ที่ยังคิดว่าบล็อกนี้มีประโยชน์ต่อบุคลากรประเภทลูกจ้างประจำ...สิ่งใดที่ผู้เขียนสามารถทำให้ลูกจ้างประจำมีกำลังใจและมีความก้าวหน้าในอาชีพตนเอง ผู้เขียนก็จะขอนำมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันนะค่ะ...
 • อีกอย่าง ปัจจุบันยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ตัวเราเป็นข้าราชการ ถ้ามีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ + เทคโนโลยี ก็ไม่ควรที่เก็บไว้ให้หายไปกับตัวเอง ควรนำมาแนะแนะ ชี้แจง ให้บุคลากรภาครัฐได้รับทราบ และจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง
 • ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกจ้างประจำทุกท่านนะค่ะ ที่ได้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในโลคยุคปัจจุบันรัฐต้องการให้บุคลากรภาครัฐทุกประเภท เกิดการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผลสัมฤทธิ์ของการทำงานภาครัฐไงค่ะ
 • ค่ะ ผู้เขียนก็มีปณิธานในใจว่า จะทำให้จนกว่าผู้เขียนจะเกษียณอายุราชการค่ะ...สิ่งใดดีมีประโยชน์ก็นำไปปฏิบัติได้ค่ะ สิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์ ควรทิ้งไว้ที่บล็อกแห่งนี้นะค่ะ...เราสามารถนำสิ่งที่ดีไปบูรณาการให้กับหน่วยงานของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะ
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ...สำหรับคำอวยพรที่ให้มาก็ขอให้ย้อนกลับคืนไปยังท่านด้วยนะค่ะ...(ขอเพียง การไม่มีโรคภัยต่อร่างกายเท่านั้นก็สุขใจแล้วค่ะ)...
IP: xxx.26.56.221
เขียนเมื่อ 

พนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถออกพิ้นที่ได้หรือไม่ครับ เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ไหม

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ [IP: 125.26.56.221] ...

 • ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้สั่งการ และก็สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ค่ะ เหมือนกับตำแหน่งทั่ว ๆ ไปค่ะ...ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมค่ะ...
 • 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์  ผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกครับ  มีข้อสงสัยมาฝากครับ  ผมทำงานเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้  ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  ตั้งแต่ปี 2546  ขณะนี้เงินเดือน 13870  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครับ  ผมจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานพัสดุ  จะอยู่ในระดับใด?   ครับ  ของกระทรวงสาธารณสุข  ในขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งเวียนมาทั้งกระทรวงระดับสูงสุดได้ระดับ 2  หรือ 2/หน. เท่านั้น  คนที่จะเป็นหัวหน้าได้จะต้องมีลูกน้องอย่างน้อย 5 หรือ 7 คนขึ้นไป  ผมเหลืออายุราชการอีก 21 ปี ผมดูอย่างไรแล้ว อาจทะลุไปถึงระดับ 3หรือ 4 ได้  ถ้า กสธ. กำหนดแค่นั้น  ผมจะขั้นระดับ 3 หรือ 4 ได้หรือไม่ ? อาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าจะแนบไฟล์ให้อาจารย์ช่วยดูหนังสือที่กล่าวข้างต้นได้อย่างไร  เพราะมีตั้ง 11 หน้า  อาจารย์ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ผมถาม 2 ข้อ ขอพระคุณครับ

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ pichet panyoyoi...

 • ให้ Fax ได้ไหมค่ะ 055 - 267093...ขอเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2554 นี้ นะค่ะ เพราะช่วงนี้ ที่ มรพส. ไม่มีใครอยู่ที่ห้องค่ะ มัวไปทำงานกันที่หอประชุมศรีวชิรโชติ เพราะเป็นเจ้าภาพในการรับปริญญาบัตรกันค่ะ...ถ้าไม่สะดวก ให้ EMS. มาถึงผู้เขียนโดยตรงเลยค่ะ...ส่งมาที่ นางบุษยมาศ  แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • ขอบคุณค่ะ...
สวิท
IP: xxx.53.163.234
เขียนเมื่อ 

เรียน อ. บุษยมาศ

             ผมขอเรียนถามอาจารย์ต่ำแหน่งพนักงานธุรการกับตำแหน่งพนักงานพัสดุ  ตำแหน่งไหนมีความก้าวหน้ามากกว่ากัน  ตอนนี้ผมดำรงต่ำแหน่งพนักงานธุรการ  ส1  แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของผมที่ทำงานมอบหมายให้ทำต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  ซึ่งผมได้ทำงานในต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุมาแล้วมากกว่า 10 ปี 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสวิท...

 • ตำแหน่งพนักงานพัสดุ อยู่รหัสที่ 2106 ตำแหน่งพนักงานธุรการ อยู่รหัสที่ 2108 สำหรับขั้นค่าจ้าง ก็สามารถเติบโตได้พอ ๆ กันค่ะ ว่าแต่ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานด้านใด และอะไรคืองานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ทำอยู่
 • จากที่คุณบอกว่าทำงานพัสดุมามากกว่า 10 ปี นั่นคือ คุณมีความชำนาญในหน้าที่ด้านพัสดุมากกว่า แต่คุณดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 1 ซึ่งส่วนราชการควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ใหม่ได้แล้วค่ะ การปรับเปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการ ให้คุณปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ+ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูนะค่ะ...เพราะในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของคุณนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ถ้าเงินค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว...เรียกว่า เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานสามารถทำได้ รวมทั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวคุณเองด้วยนะค่ะ...
 • ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/289/original_support.pdf?1285800428
เขียนเมื่อ 

1.สวัสดีครับอาจารย์   ผมขอส่งทาง mail ไดไหมครับ ขอให้อาจารย์ส่ง mail ของอาจารย์มาให้ผมด้วยครับ  ส่งมาที่ [email protected] แล้วผมจะจัดส่งให้ด่วนครับ  เนื่องจาก Fax ใช้งานไม่ได้ครับ  แต่ถ่าจะดูอีกที่ เป็นเว็บของสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทยผมได้ขึ้นภาพไว้ให้สมาชิกของสมาคมได้อ่านและถกกันครับ

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ pichet...

 • ส่ง mail มาให้แล้วนะค่ะ ตอบด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ...
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมเปิดดู E-mail ของผมแล้วไม่พบ E-mail ของอาจารย์เลยครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งมาให้อีกครั้งนะครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ pichet...

 • ได้ส่ง mail ให้แล้วค่ะ 2 ครั้ง ถ้าไม่ได้ คุณลองคลิกที่ด้านบนบล็อกนี้ คือ อีเมล์ติดต่อแล้วก็ลองส่งข้อความมาดูนะค่ะ...เพราะเป็นเมล์ของผู้เขียนเองค่ะ...ลองดูนะค่ะ ว่าได้หรือไม่...
 • ขอบคุณค่ะ...
นุชจรี โยงราช
IP: xxx.67.151.196
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค๋ะ อาจารย์ ดิฉันจะถามว่า พ่อของดิฉัน เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ) เกษียณอายุ 1 ต.ค. 53 หลังจากนั้นพ่อดิฉันจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างค่ะ

WIJIT
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.บุษยมาศ ที่นับถือ

         1.ด้วยความเกรงใจอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ต้องรบกวนอีกครั้ง เพราะจากการพบสภาพปัญหาของลูกจ้างประจำส่วนราชการก็มีความหนักใจพอๆกัน อย่างผมเองได้สอบถามการเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานพิมพ์ ระดับ3 เป็นพนักงานธุรการและไดเรบการยืนยันทางโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อย ผมก็ดำเนินการต่อด้วยการทำเรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง (ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลและการทำงานได้) โดยส่งเรื่องไปยัง สพม.ครั้งที่ 1 กันยายน 2553 ครั้งที่ 2 มกราคม 2554 เห็นเรื่องเงียบจึงสอบถามเจ้าหน้าที่และแจ้งว่ากำลังรอดำเนินการให้อยู่  เป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องถูกเก็บ แต่ผมมีสำเนาเอกสารราชการยืนยัน

2.ข้าราชการอื่นมีวันสำคัญเช่น วันตำรวจ วันครู ส่วนลูกจ้างประจำนั้นจะให้อิงกับส่วนราชการใดครับ

    ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณนุชจรี...

 • ตอนนี้รอระเบียบก่อนนะค่ะ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ค่ะ ถ้าประกาศออกมาแล้วจะนำมาแจ้งค่ะ...ต้องรอค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ WIJIT...

 • คงไม่ใช่เรื่องถูกเก็บหรอกค่ะ เจ้าหน้าที่คงจะทำให้ แต่ต้องรอกระบวนการอะไรบางอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกค่ะ...ใจเย็น ๆ นะค่ะ จะทำอะไรให้ตามใจเรานั้นคงยากค่ะ เพราะนี่คือ การทำงาน ถ้าเขายืนยันก็คงได้หรอกค่ะ...บางครั้งเราก็ต้องรอนะค่ะ ถ้าสงสัยก็ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าช้าเพราะเหตุใด?...
 • เนื่องมาจากสมัยก่อน มีจำนวนข้าราชการมากไงค่ะ แล้วอีกอย่างการเป็นลูกจ้างประจำ สมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเช่นข้าราชการ อาจเนื่องมาจากการทำงานหลัก ทำงานสนับสนุนไงค่ะ แต่ที่ปัจจุบันมีการจัดประเภทบุคลากรภาครัฐใหม่นั้น เป็นเพราะการทำงานในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐต้องการให้เกิดผลงานมากกว่า เพราะสมัยก่อนวัดผลงานเป็นรูปธรรมไม่ได้ รัฐจึงหาวิธีในการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ ซึ่งจะเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีมมากกว่า
 • สมัยก่อนเป็นการทำงานตามสายบังคับบัญชา ข้าราชการแต่ละคนจึงมีอำนาจตามตำแหน่ง แต่มา ณ ปัจจุบันรัฐได้ปรับเปลี่ยนการทำงานโดยมุ่งเน้นผลงาน จึงเป็นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จมากกว่าการทำงานตามอำนาจบังคับบัญชา อำนาจของส่วนราชการโดยเฉพาะข้าราชการนั้น ปัจจุบันจะเป็นไปตามโครงสร้างค่ะ ซึ่งสมัยก่อนอำนาจเป็นไปตามตำแหน่งผู้บังคับบัญชา เมื่อรัฐลดอำนาจตรงจุดนี้ จะหันไปเน้นการทำงานเพื่อให้บรรลุผลงานมากกว่า จึงทำให้การทำงานปัจจุบันกับสมัยก่อนแตกต่างกัน
 • จากเหตุผลข้างต้น สมัยก่อนจึงไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญของลูกจ้างประจำไงค่ะ ไม่ว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง...แต่มาปัจจุบันงานบางอย่างข้าราชการก็ไม่สามารถทำได้ต้องให้ลูกจ้างประจำทำ จึงเป็นการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานมากกว่า ซึ่งลูกจ้างประจำก็ต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าเช่นเดียวกับข้าราชการ เรียกว่า "รัฐได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่" ไงค่ะ...
 • จะวันครู หรือวันไหน ๆ ก็อย่าไปสนใจเลยค่ะ...ขอเพียงเราก็คือบุคลากรของรัฐประเภทหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการที่รัฐได้ดูแลให้เรามีงานทำก็น่าจะพอแล้วค่ะ...จำได้ไหมค่ะว่า ทุก ๆ คน ที่เข้ามาในวงเวียนของการรับราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ พออายุครบ 60 ปี ทุก ๆ คน ก็ต้องหมดวาระการทำงาน ต้องกลับไปถิ่นเดิมของตนเอง...ขอเพียงว่าปัจจุบันให้เรามีงานทำพอเลี้ยงชีวิต + ครอบครัวให้มีความสุขก็เพียงพอแล้วค่ะ...สิ่งใด ๆ ที่มันอยู่เหนืออำนาจของเรา ก็ควรละทิ้งไปบ้างค่ะ...เพราะเรียกร้องอะไรไปบางครั้งก็ไกลเกินเอื้อมค่ะ...สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวของเราเท่านั้นเองค่ะ...และก็จงภูมิใจว่าเราได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จนครบอายุเกษียณ...นี่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของเรากับครอบครัวเรามากกว่านะค่ะ...
 • ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ...
WIJIT
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ 

     ต้องขอกราบขอบพระคุณ อ.บุษยมาศ อีกครั้งที่เห็นความสำคัญและให้กำลังใจต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำส่วนราชการมาโดยตลอด อย่างวันนี้(6เม.ย.)เป็นวันหยุด ผมเป็นบุคคลหนึ่งของหน่วยงานได้รับมอบหมายงานการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก(ทำมาโดยตลอด) ซึ่งต้องจัดทำ/นำส่งข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นให้กับ ขรก.96 รายและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน 9 ราย ได้นำส่งหน่วยบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ WIJIT...

 • ดีค่ะ...ขอชื่นชมนะค่ะ ทำไปเถอะค่ะ เพื่อประเทศชาติ
 • หลาย ๆ แรงช่วยกันประเทศชาติจะได้ดีขึ้นกว่านี้ไงค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ...
ลูกจ้าง C11
IP: xxx.25.252.19
เขียนเมื่อ 

ขอนำเอาคำพูดของท่าน ผอ. บุษยมาศ มาเป็นกำลังใจนะครับ

      "จะวันครู หรือวันไหน ๆ ก็อย่าไปสนใจเลยค่ะ...ขอเพียงเราก็คือบุคลากรของรัฐประเภทหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการที่รัฐได้ดูแลให้เรามีงานทำก็น่าจะพอแล้วค่ะ...จำได้ไหมค่ะว่า ทุก ๆ คน ที่เข้ามาในวงเวียนของการรับราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ พออายุครบ 60 ปี ทุก ๆ คน ก็ต้องหมดวาระการทำงาน ต้องกลับไปถิ่นเดิมของตนเอง...ขอเพียงว่าปัจจุบันให้เรามีงานทำพอเลี้ยงชีวิต + ครอบครัวให้มีความสุขก็เพียงพอแล้วค่ะ...สิ่งใด ๆ ที่มันอยู่เหนืออำนาจของเรา ก็ควรละทิ้งไปบ้างค่ะ...เพราะเรียกร้องอะไรไปบางครั้งก็ไกลเกินเอื้อมค่ะ...สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวของเราเท่านั้นเองค่ะ...และก็จงภูมิใจว่าเราได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"

เมื่อได้อ่านข้อความของ ผอ. แล้วทำให้ผมมีกำลังเป็นอย่างมาก บางทีเราคิดว่าเราจะได้อย่างนี้ได้อย่างนั้น  บางครั้งมันก็เกินกำลังของเราและเราไม่มีอำนาจจะไปตัดสินใจได้  จริงอยู่เราเป็นลูกจ้างประจำเติบโตและก้าวหน้าไปตามสายงานของเรา (ลูกจ้างประจำ) พอเห็นข้าราชการปรับเปลี่ยนและก้าวหน้าเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้าง แต่ในบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากและเกินอำนาจของเราไป ผมขอขอบคุณท่าน ผอ. เป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาของท่านมาตอบและให้ความรู้แก่ชาวลูกจ้างประจำ

ผมขอเป็นกำลังใจให้ชาวลูกจ้างทุกท่านนะครับ ถ้ามีโอกาสก็สอบเปลี่ยนตำแหน่ง จะได้เป็นข้าราชการเต็มตัวซะที (ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็พยายามสอบมาโดยตลอด บางทีก็ติด บางทีก็ไม่ติด หรือติดแต่เรียกไม่ถึงบ้าง) ก็จะพยายามต่อไป

สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพนับถือ

โปรดช่วยดลบันดาลให้ท่าน ผอ. บุษยมาศ และชาวลูกจ้างประจำ จงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ

 

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณลูกจ้าง C11...

 • ค่ะ ข้อความข้างต้น นั่นคือ "สัจธรรมของชีวิต" = ความจริงของชีวิตคนเราไงค่ะ...บางครั้งเห็นคนเราดิ้นรนไปก็เท่านั้น...เรียกว่า "เหนื่อยเปล่า เหนื่อยกายไม่พอ แถมยังเหนื่อยใจแล้วไม่มีความสุขอีก" คนเราเกิดมาเพื่อความสุขมากกว่านะค่ะ...มีทุกข์ก็พยายามละให้ทุกข์ลดลงสิค่ะ...สู้ให้รัฐดำเนินการปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นเองดีกว่าค่ะ...
 • ในวงการของการทำงานรับราชการ ก็ขอให้รู้ว่า ผู้เขียนหวังดีและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานให้กับภาครัฐ...มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวก็จะนำมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันนะค่ะ...
 • สังเกตเห็นหรือไม่ว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของรัฐประเภทอื่น เมื่อครบ 60 ปี (ยกเว้นผู้ที่ขอต่อเวลาราชการ 65 ปี) พวกนี้ เวลาเกษียณไปแล้ว อำนาจก็หมด สุดท้ายก็อยู่กับครอบครัว กลับถิ่นเดิมของตนเอง เพราะหมดบทบาทในวงราชการแล้ว...คนเราจะมียศ มีตำแหน่ง มีอำนาจ ก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง...แต่ทั้งชีวิต คนที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลา นั่นคือ ครอบครัวของเราเองค่ะ...
 • พรใดที่คุณให้มาก็ขอให้ย้อนคืนกับไปยังคุณและครอบครัวด้วยนะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ...

สวัสดีค่ะ ผอ.คนเก่ง

 • แอบมาชื่นชมในความรู้ความสามารถของ ผอ.บุศย์ ค่ะ
 • ดูการตอบเม้นท์  ของอาจารย์แล้ว ชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ
 • คนเราก็แปลกนะคะ แทนที่จะมองเห็นในความดี ความเก่ง ความสามารถของคนอื่น
 • กลับไปเก็บสิ่งเล็ก ๆมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาคนเสียนี่
 • ชื่นชมด้วยความจริงใจค่ะ 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ครูอิงจันทร์...Ico48...

 • ค่ะ...ไม่เป็นไรหรอกค่ะ...คนเราถ้าทำงานแล้ว มีอะไรที่จะให้ทำอีกเยอะค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ...
ภารโรง (โรงเรียนกทม)
IP: xxx.46.155.148
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่าภารโรงโรงเรียของ กทม ถ้าเรียนจบป.ตรี แล้วจะมีการบรรจุในต่ำแหน่งอื่นได้หรื่อเปล่าครับ อีกข้อจะมีการปรับฐานเงินเดือนหรื่อเปล่าครับปัจจุบันอยู่ที่12000ก่วาบาทเองมีโอกาสจะปรับได้ถึง15000-18000 หรือเปล่าครับท่าน ผอ และเมื่อไหร่ ปีไหนครับผม

ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข
IP: xxx.205.78.91
เขียนเมื่อ 

ทำงานหน่วยงานเวชระเบียนตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้กระทรวงสาธารณสุขไม่เปิดตำแหน่งที่ตรงกับห้องเวชระเบียนแต่หน่วยงานอื่นๆลงตำแหน่งได้หมดยกเว้นดิฉันที่กระทรวงสาธารณสุขไม่เปิดตำแหน่ง พนักงานสถิติ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค เครียดมากเลยค่ะ อยากได้ความยุติธรรม เพราะในหนังสือ ว 61 ในคำชี้แจงเพิ่มเติม ข้อ2 บอกว่า ถ้าหน่วยราชการใดต้องการขอตำแหน่งเพิ่มเติม ให้ทำความตกลงกับสำนักงานปลัดกระทรวงโดยประเมินค่าของงาน และผลงานย้อนหลัง 3 ปี รบกวน อ.บุษยมาศ ช่วยด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณภารโรง (โรงเรียน กทม.)...

 • ถ้ามีก็คือ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ ตามที่ผู้เขียนนำมาลงในบล็อก ให้คลิกอ่านที่สารบัญ ด้านขวามือนะค่ะ จะมีรายชื่อ ให้อ่านจากด้านล่างไปสู่ด้านบน เพราะด้านบนจะเป็นปัจจุบันค่ะ...
 • การปรับเปลี่ยนสามารถทำได้ ถ้าส่วนราชการทำให้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาระงานที่คุณได้ปฏิบัติอยู่ด้วยค่ะ ว่าทำได้หรือเปล่า เช่น ปัจจุบัน ตำแหน่งเป็นภารโรง แต่ได้รับคำสั่งให้ทำงานธุรการ ก็สามารถปรับเป็นพนักงานธุรการได้ค่ะ ขอให้ศึกษาตามที่บอกในข้างต้นนะค่ะ...เมื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งจะทำให้ขั้นค่าจ้างสูงขึ้นไงค่ะ...
 • การปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ต้องดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วยนะค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข...

 • ถ้าอย่างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่คุณสังกัดแล้วนะค่ะ ต้องทำการประเมินค่างาน โดยมีผลงานย้อนหลัง 3 ปี เข้าไปก่อนค่ะ...
 • ให้ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะค่ะ ถามถึงเหตุผล ความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือหาวิธีใดที่จะทำให้คุณปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นได้บ้าง...ลองดูนะค่ะ เพราะส่วนราชการอื่น ไม่สามารถช่วยคุณได้ นอกจากส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่นะค่ะ เพราะรัฐกระจายอำนาจมาให้แต่ละส่วนราชการในการดำเนินการแล้วค่ะ...
ลูกจ้างกระทรวงสาณารณสุข
IP: xxx.205.78.187
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามอาจารย์บุษยมาศในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้กำหนด เกณฑ์ตำแหน่งมาให้ ทางโรงพยาบาลสามารถขอเพิ่มตำแหน่งได้หรือไม่ค่ะ และต้องมีขั้นตอน วิธีการทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข...

 • ให้ส่วนราชการปรึกษากับหน่วยงานตามหนังสือที่คุณแจ้ง คือ ว 61 ซึ่งการวิเคราห์ค่างานหรือการประเมินค่างาน ก็เป็นไปตามภาระงานในส่วนราชการนั้น ถ้าภาระงานมากก็คงจะทำการขอได้ แต่ถ้าภาระงานน้อย ก็คงทำการประเมินค่างานไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ลองปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะ...แต่ก็มีทางออก คือ ถ้าทำไม่ได้ ก็ต้องดูว่าหน้าที่ที่คุณปฏิบัติปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เช่น หน่วยงานเวชระเบียนตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้กระทรวงสาธารณสุข และอาจทำงานหน้าที่อื่น ๆ อีกหรือไม่ ที่เข้าค่ายที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ได้กำหนดในหนังสือ ว 61  เช่น ทำงานธุรการ หรือ งานพัสดุ งานการเงิน ฯลฯ ลองดู ถ้าภาระงานสามารถเอื้อกันได้ก็ควรไปปรับตำแหน่งดังกล่าวนี้ก่อนค่ะ แล้วงานที่ทำหน่วยงานเวชระเบียนก็เป็นงานที่ทำอยู่เป็นงานรองไปไงค่ะ ลองดูนะค่ะ...
เข็มทอง
IP: xxx.121.44.133
เขียนเมื่อ 

-รบกวนสอบถามเรี่องการพิจารณาเงืนเดือนใหม่ลูกจ้างประจำ (-1เม.ย.54)นะค่ะ

-พอเห็นแบบเสนอใหม่รู้สึกจะเหมือนรุ่นเดืม(หัวหน้างานเสนอเอง)/ผู้ถูกพิจารณาไม่มีสิทธิ์รับทราบ

-ประเมินเป็นขั้นไม่ดูผลงาน/ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเป็นตัวกำหนด/อยู่มานานมีสิทธิ์ก่อน/ผลงานมาทีหลัง

(อ้างเหตุเนื่องจากอยู่มา20ปีไม่เคยได้รับ2ขั้นขอให้เขาก่อน)

-จะมีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนใช้เกณฑ์เป็นเปอร์เช็นต์กับเขาบ้างมั๊ยลูกจ้างประจำส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณเข็มทอง...

เขียนเมื่อ 

ข่าวการขึ้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ  ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ว.36  ลงวันที่  18  เมษายน  2554  โดยปรับร้อยละ 5  มีผลตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2554 เป็นต้นไป  หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บของกรมบัญชีกลาง

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ pichet...

อารายา
IP: xxx.46.91.4
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า พนักงานราชการ กับ ข้าราชการเหมือนกันหรือไม่ และลูกจ้างประจำที่มีวุฒิ ตำแหน่ง พ.ธุรการ ระดับ สนับสนุน 4 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พ.ธุรการ เหมือนกันหรือไม่ และแตกต่างกันหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอารายา...

 • ให้คุณศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/306519
 • คำว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันตรงที่เป็นประเภทของบุคลากรภาครัฐค่ะ...แยกเป็นแต่ละประเภท ต่างกันตรงที่สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับค่ะ...
 • สำหรับเงินเดือนเรียกเฉพาะข้าราชการ พนักงานราชการจะเรียกว่า ค่าตอบแทน ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย จะเรียกว่า ค่าจ้าง ค่ะ เป็นคำนิยามที่ใช้ในการเรียกจากเงินที่ได้รับเมื่อสิ้นเดือนค่ะ...
 • ข้าราชการเป็นการปฏิบัติงานตามสายงานหลัก ส่วนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการจะเป็นลักษณะงานสนับสนุนหรืองานรอง แต่มาในปัจจุบัน ข้าราชการก็เริ่มลดอัตราลง ทำให้มีกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นมาแทนที่ข้าราชการแล้วค่ะ โดยภาระงานก็ทำคล้าย ๆ กับข้าราชการ แต่ต่างที่การทำสัญญาจ้างไม่เหมือนข้าราชการที่เมื่อบรรจุแล้วจะทำงานจนถึงอายุครบ 60 ปี ลูกจ้างประจำก็เช่นกัน ปฏิบัติเหมือนข้าราชการแต่แตกต่างกันตรงวุฒิที่รับบรรจุ ภาระงานที่ปฏิบัติ ส่วนพนักงานราชการเป็นการทำสัญญาจ้าง 4 ปี ต่อ 1 ครั้งค่ะ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยก็เป็นการทำสัญญาจ้าง ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยจะกำหนดว่าจะจ้างกี่ปี เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี 6 ปี แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ...
 • ตำแหน่งไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่ภาระหน้าที่ที่ส่วนราชการมอบหมายให้ลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการปฏิบัติค่ะ...
tt
IP: xxx.52.48.38
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านผอ. มากครับที่กรุณาให้คำชี้แนะ ผมความรู้น้อยและก็ไม่เคยได้ศึกษาถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองเลยครับ ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้เข้ามาหาความรู้จากบลีอกของท่านผอ. ขอบพระคุณอีกครั้งครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ tt...

 • ไม่เป็นไรค่ะ ความรู้น้อย เราก็หาเพิ่มเติมได้ค่ะ แต่สิ่งที่ควรทราบก่อนอื่น ถ้าเราเป็นบุคลากรของภาครัฐประเภทใด เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ  เราควรศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ หน้าที่ ความรับผิดชอบของเราก่อน เพราะเราต้องทราบว่าเราคือใคร สิ่งใดที่เราควรกระทำค่ะ เพราะเราจะได้รู้เท่าทันกับคนอื่นไงค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ...
สม
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

ขอทราบบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการหลังปรับขึ้น 5%

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสม...

 • ให้คุณศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะคะ
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/436348
 • ส่วนใหญ่ ถ้ามีเรื่องความคืบหน้าของลูกจ้างประจำ ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบตามบล็อกต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc
สม
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ตอนนี้ผมรับค่าจ้างรายเดือนอยู่ที่ 16,340(เพิ่ม5%แล้ว)ผมอยากทราบว่าหากตุลาคม 54นี้ผมได้ 1ขั้นผมจะได้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ(ขั้นละกี่ร้อยครับ)เพราะผมได้เข้าไปดูตามที่ท่านอาจารย์แนะนำก็ไม่เห็นมีครับจะมีแต่บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ปรับหลังเพิ่ม 5%แล้วเท่านั้นขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หาข้อมูลให้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์เป็นที่พึ่งของลูกจ้าง คราวหน้าถ้ามีโอกาสท่านอาจารย์ลงสมัคร สส.นะครับรับรองว่าท่านอาจารย์ต้องได้คะแนนถล่มทลายแน่ๆเลยครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสม...

 • คุณไม่ได้ให้รายละเอียดว่าคุณอยู่ตำแหน่งใด กลุ่มบัญชีค่าจ้างที่เท่าใด เลยไม่สามารถบอกได้ค่ะ ความจริงที่ผู้เขียนบอกนั้น จะอยู่ในไฟล์ตามหนังสือ ว 36 ไงค่ะ ต้องคลิกดูในแต่ละไฟล์ด้านล่างของบล็อกแต่ละไฟล์ค่ะ เพราะไฟล์มาก ไม่สามารถนำขึ้นทีเดียว ต้องแบ่งไฟล์ขึ้นค่ะ... ลองอีกครั้งนะคะ ถ้าไม่ได้ ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามข้างต้นนะคะผู้เขียนจะแจ้งให้ทราบค่ะ...เพราะมีบัญชีค่าจ้าง 4 กลุ่มไงค่ะ...เลยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้
 • ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ การลงเล่นการเมืองคงไม่ลงเล่นหรอกค่ะ ขอทำหน้าที่รับราชการและเป็นข้าราชการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนี้ก็พอแล้วค่ะ...และยินดีให้คำแนะนำค่ะ...
อำนาจ
IP: xxx.26.18.35
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์บุษยมาศ

พนักงานราชการมีความคืบหน้าหรือเปล่าครับ

ด้วยความเคารพและนับถือ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอำนาจ...

 • ปัจจุบันยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะ...
สม
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ตามที่ท่านอาจารย์แนะนำผมหาเจอแล้วครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

สม
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 

ลืมบอกท่านอาจารย์ไปครับผมตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษารหัส 1505 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการกลุ่มที่ 1 ครับอีก 2 ปีจะเกษียณ(กันยายน 56)จะมีโอกาสไปถึงกลุ่ม 2 ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสม...

 • ขอโทษด้วยค่ะ ที่ตอบช้าไปหน่อย เพราะมีภาระงานในหน้าที่ต้องไปราชการหลายวันหน่อยค่ะ...
 • คุณตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา อยู่ระดับ 1 ซึ่งคุณไม่ได้แจ้งค่าจ้างมา เลยไม่สามารถตอบตรงเป้าหมายหรือไม่
 • เอาเป็นว่า ระดับ 1 อัตราค่าจ้างขั้นสูงจะอยู่ที่ 18,190 บาท ค่ะ ถ้าปัจจุบันคุณได้รับแล้วหรือยังไม่ได้รับ แต่ถ้าคุณเข้าคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในระดับ 2 คือ เข้าข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ ตามที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งบอก คุณก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ค่ะ
 • แต่ถ้าขั้นค่าจ้างยังได้ไม่ถึง 18,190 บาท ก็ต้องรอให้ถึงก่อนนะคะ ถึงจะปรับเงินค่าจ้างไประดับ 2 ได้ค่ะ...(แต่สามารถปรับตำแหน่งไประดับ 2 ก่อนได้ เพียงแต่ขั้นค่าจ้างต้องให้ได้รับขั้นสูงของระดับ 1 ก่อนค่ะ)
 • การปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนค่ะว่าควรจะดำเนินการอย่างไร...
ลูกจ้างตัวน้อย
IP: xxx.108.158.113
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์ ว่าดิฉันเป็นลูกจ้างประจำถามอาจารย์ว่า

1. ดิฉันจะลาออกจากลูกจ้างประจำเพราะได้ไปบรรจุเป็นข้าราชการในวันที่ 22 ก.ค 2554 ให้ไปรายงานตัวแล้ววันที่ 1 ส.ค.2554 เริ่มไปทำงานแล้วดิฉันพึ่งได้รับจดหมายเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2554 นี้เอง ดิฉันจะลาออกทันไหม เพราะเท่าที่รู้มาว่าการลาออกต้องลาออกอย่างน้อย 30 วัน แล้วหน่วยงานจะให้ดิฉันลาออกไหม

2. ดิฉันทำงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส3 เงินเดือนปรับใหม่5% สิ้นเดือน กรกฎาคม 2554 จะได้รับ 12,330 บาท แต่ที่ได้ไปบรรจุเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเงินเดือนประมาณ 7000 กว่าบาท ดิฉันควรไปหรือไม่ เพราะตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ ปริญญาตรีภาคพิเศษถ้าจบมาจะปรับจากเจ้าพนักงานเป็นนักวิชาการไหม สรุปแล้วจะตัดสินใจอย่างดีอาจารย์ช่วยด้วย ตอนนี้สับสน (ดิฉันบรรจุลูกจ้าง เดือน พ.ย.2542 คิดแล้วประมาณ 11 ปี แล้วถ้าไปบรรจุใหม่ ดิฉันเหลือเวลาอีกประมาณ 24 ปี ดิฉันเกิดวันที่ 18 ธ.ค.2517) อาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ ดิฉันไม่รู้จะปรึกษาใคร

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณลูกจ้างตัวน้อย...

1. การลาออกถ้ามีเหตุผลจำเป็นจริง ๆ แบบที่คุณกล่าวนั้น ก็สามารถทำได้ค่ะ...ระเบียบก็คือระเบียบ มีการยืดหยุ่นกันได้ ถ้ามันจำเป็นจริง ๆ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะ...

2. ผู้เขียนไม่สามารถบอกให้คุณเลือกว่าจะบรรจุเป็นข้าราชการได้หรือไม่ ตามที่คุณบอกคือ ได้รับเงินเดือน 7,000 บาท แสดงว่าได้บรรจุต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี จึงทำให้เงินเดือนน้อย...แต่ข้อดีของการเป็นข้าราชการก็จะได้เรื่อง สิทธิประโยชน์ + สวัสดิการ แต่ข้อเสียก็คือ บรรจุแล้วไกลบ้านที่เคยอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ เมื่อบรรจุแล้วจะสามารถย้ายไปอยู่ใกล้ ๆ ที่เดิมได้หรือไม่ เพราะบางครั้ง นี่คือ ปัญหาของการเป็นข้าราชการ ยิ่งอยู่ไกลบ้านก็เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น...ถ้าเป็นลูกจ้างประจำ เมื่อจบการศึกษาจะไม่มีการปรับวุฒิปริญญาตรีให้หรอกค่ะ เพียงแต่ขอเพิ่มวุฒิให้สูงขึ้นเท่านั้นเอง ไม่เหมือนกับข้าราชการค่ะ...อายุราชการเหลืออีก 24 ปี ก็น่าจะลองดูนะคะ เพราะอย่างที่กล่าวข้างต้น สิทธิ สวัสดิการของการเป็นข้าราชการจะมั่นคงกว่าลูกจ้างประจำ...ขึ้นอยู่กับคุณจะตัดสินใจค่ะ ว่าควรไปหรือไม่...ถ้าลาออกจากลูกจ้างประจำ ก็คงได้รับบำเหน็จในส่วน 11 ปี ไงค่ะ...แต่ขอบอกว่าถ้าได้บรรจุไกลบ้าน ค่าใช้จ่ายก็จะตามมาค่ะ ถ้าพูดถึงความมั่นคง ข้าราชการมั่นคงกว่าแน่นอนค่ะ...อยู่ที่คุณจะตัดสินใจเองนะคะ...

คนกรมป่าฯ
IP: xxx.180.182.188
เขียนเมื่อ 

..............ท่านอาจารย์บุษยมาศ......... ครับ,,, นานแล้วไม่มีโอกาสเข้ามา แต่ก็เข้าอ่านตลอดทุกหน้าต่าง วันนี้มีเรื่องที่คับข้องใจอยู่ อยากสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ว่า

.............1.การที่หน่วยงานของผม กรอบอัตรากำลังมีไม่เพียงพอ และจะมีการคืนอัตรากำลังข้าราชการที่เกษียณให้ โดยได้รับความยินยอมของ ก.พ. ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ" พนักงานราชการ " ให้เป้นตำแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติงาน อะไรทำนองนั้นประมาณว่า จะมีความเป้นไปได้มากน้อยเพียงใด?

,,,,,,,,,,,,,2 ถ้าเป็นไปได้ ตามข้อ 1. พวกเราที่เป้นลูกจ้างประจำทำงานในหน่วยงานมาช้านาน ความรู้ ความสามารถ ครบ จะมีโอกาสกับเขาบ้างใหม? อย่างไร?หรือเป็นไปตามนั้น ถ้าพวกเรามีโอกาส อายุราชการของพวกเราจะเป้นอย่างไร?

............3. สำหรับรายละเอียดขออนุเคราะห์เข้าไปดู กูเกิ้ล + กรมป่าไม้+รายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2554 หน้าที่ 11

,,,,,,,,,,,,, จึงเรียมมายังท่านในหัวอกเดียวกัน ช้วยวิเคราะหื หรือ เสนอแนะให้พวกเราได้รับความกระจ่าง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อม / ไมพร้อม มา ณ โอกาสนี้

,,,,,,,,,,,,, ขอขอบพระคุณ...สวัสดีครับ...........

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณคนกรมป่าไม้...

1. ขึ้นอยู่กับนโยบายค่ะ

2. ต้องดูที่คุณสมบัติที่รัฐกำหนดค่ะ การบรรจุต้องแยกจากความเข้าใจว่า เดิมเราเป็นบุคลากรประเภทใด จะไม่สามารถนำมานับต่อกันได้ค่ะ ยกเว้นการเป็นบุคลากรประเภทเดียวกัน

3. ให้รอดูประกาศที่รัฐจะประกาศรับดีกว่านะคะว่าจะมีคุณสมบัติเช่นใดบ้างค่ะ...

 

ลูกจ้างสพป
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ผมอยากทราบข้อมูลเรื่อง ตำแหน่ง 4กลุ่มงานที่วุ่นวายอยู่นี้ เป็นตำแหน่งให้กับโรงเรียนหรือให้กับลูกจ้างครับ

บางเขตพื้นที่ก็คั้งกำแพงกั้นเอาจนลูกจ้างไปไม่ได้เลยกำแพงที่ลูกจ้างที่มีโอกาศน้อย ก็คือ การขอกำหนดตำแหน่ง สำหรับโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆก็คงจะหมดสิทธฺ์ ผมไม่เข้าใจ อาจารย์ช่วยอธิบายได้ใหมครับ ทั้งๆคุณสมบัติของลูกจ้างก็มีครบ แต่ต้องมาติดที่ การกำหนดตำแหน่งว่า โรงเรียนขนาดนี้ เด็กขนาดนี้สมควรที่จะมีตำแหน่งนี้ไม๊ ท่านก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเป็นชั้นๆเลย ทำให้

ลูกจ้างที่จะขอเปลี่ยนตำแหน่งเดินทางได้ยาก ทั้งที่เงินเดือนบางคนตันแล้วตันอีก อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมสับสนจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ ลูกจ้าง สพป.

 • ให้คุณสอบถามไปยัง สำนักงาน ก.พ. หรือ กรมบัญชีกลาง ดีกว่ามังค่ะ
 • เพราะในหนังสือดังกล่าว นั้น ก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นไปตามที่การขอกำหนดตำแหน่ง ว่าโรงเรียนควรมีตำแหน่งใด แต่เพียงให้ดูว่า ส่วนราชการใดควรมีตำแหน่งใดได้บ้างและสามารถทำให้ลูกจ้างประจำเติบโตไปได้ถึงระดับใด
 • ในการกำหนดตำแหน่งก็ต้องดูด้วยว่า ตำแหน่งนั้น สามารถทำให้ลูกจ้างประจำเติบโตในตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ และก็ต้องดูที่ตัวลูกจ้างประจำด้วยว่าได้มีการพัฒนางานในตำแหน่งนั้นดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เรียกว่า ให้ดูความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายและเพื่อความเป็นธรรมของทั้งคู่ค่ะ
 • การที่เงินค่าจ้างตันนั้น ถ้าลูกจ้างประจำยังทำงานเหมือนเดิม ไม่พัฒนาตนเอง ไม่พัฒนางาน ก็ยังไม่สมควรที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น แต่ถ้าลูกจ้างประจำ ทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลงานที่ส่วนราชการได้รับนั้น เกินอำนาจหน้าที่ของตนเอง ก็ควรที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นค่ะ
 • เป็นเรื่องที่ยากที่ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการจะต้องอธิบายให้ลูกจ้างประจำได้รับทราบ นอกจากเรียกประชุมหรือปรึกษาหารือกันค่ะ 
คนไทภู
IP: xxx.93.164.186
เขียนเมื่อ 

เรียน อ. บุษยมาศ ที่นับถือ

ผมเป็นลูกจ้างประจำ สังกัด สพป. มีความสับสนและไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำ เพราะในแต่ละโรงเรียนจะมีคำสั่งไม่เหมือนกันเลย อย่างที่ทำงานของผมตามคำสั่งต้องอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมงเลย แต่บางโรงเรียน 4- 5 วันค่อยอยู่เวรที่หนึ่ง อาจารย์พอมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้ามีผมขอความกรุณาด้วย ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คนไทภู...

 • ปัจจุบันการอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำ ถ้าเป็นตำแหน่งยาม ส่วนมากส่วนราชการจะปรับเปลี่ยนให้เป็นตำแหน่งอื่นแล้วค่ะ เพื่อเป็นการพัฒนาลูกจ้างประจำและต้องดูความรู้ ความสามารถของลูกจ้างประจำที่มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน สำหรับเวรยาม ส่วนราชการจะใช้ระบบการจ้างเหมา ฯ ซึ่งสามารถเบิกงบประมาณได้จากกระทรวงการคลังแทนค่ะ คือ จ้างเหมาบริษัท นำคนมาเฝ้ายามแทนลูกจ้างประจำไงค่ะ
 • การอยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ในหลักความจริงก็คงไม่มีใครเขาทำกันหรอกค่ะ ถ้ามีก็จะอยู่เวรกันประมาณไม่เกิน 12 ชั่วโมง แล้วก็ผลัดเปลี่ยนให้อีกคนมาอยู่แทนกันค่ะ...สำหรับหน้าที่ของยามจริง ๆ ลองสอบถามไปที่กรมบัญชีกลางนะคะ ซึ่งในระเบียบเก่าจะมีการกำหนดหน้าที่ให้อยู่ค่ะ...
 • ถ้าปัจจุบันเป็นพนักงานพัสดุ ต้องคุยกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วละค่ะ หน้าที่ของเราจริง ๆ คือ พนักงานพัสดุ แต่ถ้าจะให้อยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง คงไม่ถูกต้องนัก ให้ ผอ.ร.ร. จ้างเหมาการอยู่เวรแทนสิค่ะ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารค่ะ ยิ่งเป็นตำแหน่งพนักงานพัสดุ เรายิ่งพูดได้ค่ะ เพราะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงในเรื่องการอยู่เวร ถ้าไม่งั้นก็ทำบันทึกถึง ผอ.ร.ร. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานพัสดุ ว่าไม่มีหน้าที่ที่จะอยู่เวรยาม แต่ถ้าจะให้อยู่ นั่นคือ เป็นภาระกิจรอง ไม่ใช่ภาระกิจหลัก ต้องให้ ผอ.ร.ร. หาคนมาแทนแล้วค่ะ...
 • ผอ.ร.ร. อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจระเบียบมังค่ะ เห็นเราเคยเป็นลูกจ้างประจำมาก่อน ก็เลยให้อยู่เวรไปตลอด...ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจุบันต้องศึกษาระเบียบใหม่ด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้น ลูกจ้างประจำ ก็ต้องจำยอมให้นายจ้างใช้งานนอกเหนือหน้าที่ค่ะ...อยู่เวรได้ แต่คงไม่ใช่ตลอด 24 ชั่วโมงหรอกค่ะ มันผิดเรื่องการทำงานของนายจ้าง - ลูกจ้าง และสิทธิความเป็นมนุษย์ หรือคุณค่าของความเป็นคนค่ะ...
ถวิล
IP: xxx.49.235.33
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์บุษยมาศครับ เดิมผมเป็นนักการภารโรงและตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นพนักงานพิมพ์ แล้วทางโรงเรียนสามารถจ้างเหมาคนทำความสะอาดแทนนักการภารโรงที่เปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วได้ไหมครับ ถ้าได้จะใช้งบประมาณส่วนไหนมาจ้างครับ และถ้าโรงเรียนไม่มีงบประมาณจะดำเนินการอย่างไรครับ เพราะโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับ มีนักเรียน 102 คนครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณถวิล...

 • การจ้างเหมาคนทำความสะอาดแทนนักการภารโรง สามารถทำได้  การดำเนินการให้โรงเรียนปรึกษาทางเขตพื้นที่ (เจ้าหน้าที่การเงิน) เพราะมีระเบียบในเรื่องของการให้ส่วนราชการดำเนินการจ้างได้และดำเนินการเบิกจ่ายจากรัฐ (ขึ้นอยู่ที่ระเบียบด้วยว่า ต้องดำเนินการขอตั้งงบประมาณก่อนหรือไม่ ถ้าไม่ก็สามารถทำได้เลย แต่ถ้าต้องขอ เมื่อถึงปีงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ โรงเรียนควรทำเรื่องขอขึ้นไป เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีต้นเรื่องและดำเนินการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ให้ค่ะ)...ให้ ผอ.โรงเรียนปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่ดูนะคะ...มีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมาให้ถือปฏิบัติประมาณเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะ...
ถวิล
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้คำปรึกษาให้แก่พวกเราลูกจ้างประจำำ ไม่ว่าเรื่องอะไร ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ

NA 2011
IP: xxx.11.150.48
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ครับ กระผมอยากทราบว่าตำแหน่งของกระผมปัจจุบันคือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ แต่กระผมอยากมีความก้าวหน้าในที่การงานจึงเลยอยากก้าวขั้นเป็น( ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญในหน้าที่และเคยปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) จากคุณสมบัติดังกล่าวอาจารย์คิดว่ากระผมสามารถเปลี่ยนมาตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลได้หรือไม่ครับ ซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าวุฒิการศึกษา

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ NA 2011...

 • ตำแหน่งปัจจุบันเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ช่วยพยาบาล ให้คุณศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ ว่า รัฐกำหนดว่าต้องเป็นอะไรบ้าง แล้วให้ดูตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลว่า ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง เป็นไปตามที่คุณเคยได้ปฏิบัติอยู่หรือไม่ ถ้ายัง ก็ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ + หัวหน้าส่วนราชการที่ควบคุมคุณอยู่ว่าจะกระทำได้หรือไม่ ถ้าได้ ก็ต้องผ่านกระบวนการของส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่ เช่น ดำเนินการสอบ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ฯลฯ เพราะปัจจุบันรัฐมอบอำนาจให้กับส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการเองค่ะ...
คุณตู่
IP: xxx.108.106.129
เขียนเมื่อ 

ลูกตอบด้วยจ้างประจำในต่ำแหน่งพนักงานสถานที(นักการภารโรง) ตอนรับปริญาตรีมีสิทธิ์แต่งชุดขาวรับปริญา ได้หรือเปล่าคับอาจารย์ กรุณาตอบให้ผมเข้าใจหน่อยคับเพราะใก้ลจะรับปริญาแล้วคับผม

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณตู่...

 • ถ้าเป็นลูกจ้างประจำที่ใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ก็สามารถใส่ชุดปกติขาวรับปริญญาบัตรได้ค่ะ ศึกษาได้ตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc
คุณตู่
IP: xxx.108.126.134
เขียนเมื่อ 

ต้องขอโทษคับอาจารย์ ผมยังไม่เขาใจอีกว่าต้องเป็นลูกจ้างประจำทีใช้ระเบียบ พ ศ 2537 ผมบรรจุเมื่อวันที่ 16 มินาคม พ ศ 2547 แล้วยังนี้จะแต่งได้หรือเปล่าคับ อีกอย่างหนึ่งถ้าผมจบ ป ตรีแล้วพนักงานสถานที(หรือนักการภารโรง)จะได้เงินเป็น 15000จากเดิมทีได้รับเงินเดือนอยู่ที 8970 บาท กรุณาตอบผมหน่อยนะคับขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับผม

เขียนเมื่อ 

ตอบ  คุณตู่...

 • ให้ศึกษาระเบียบตามบล็อกด้านล่างนี้ เพราะปัจจุบันลูกจ้างประจำมีมากมายซึ่งผู้เขียนไม่สามารถบอกได้ นอกจากตัวคุณต้องรู้ตัวเองว่าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นให้สอบถามหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ดูค่ะ เพราะถ้าไม่ใช่แล้ว ระเบียบนี้ก็จะใช้ไม่ได้ค่ะ...
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/409887
สพม.10
IP: xxx.174.14.154
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์ว่า...เงินเพิ่มรายได้รายได้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ให้ได้ 15,000 บาทนั้น ลูกจ้างประจำที่จบปริญญาตรีและเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มไหมค่ะ

ตุ่ย ร้อยเอ็ด
IP: xxx.52.37.214
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นลูกจ้างประซึ่งปัจจุบันตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ 3 จบ ปวส.เกษตรครับ ไม่ทราบว่าจะสามารถปรับไปตำแหน่งที่สูงขึ้นได้หรือไม่โดยใช้วุฒิการศึกษาที่มีอยู่ ผมสังกัด สพม เขต 27ร้อยเอ็ดครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ สพม.

 • สำหรับเรื่องเงินค่าครองชีพ ฯ ต้องรอให้มีหนังสือรับรองจากกระทรวงการคลังมาก่อนค่ะ จึงจะทราบว่ารวมถึงลูกจ้างประจำด้วยหรือไม่
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณตุ่ย ร้อยเอ็ด

 • การปรับตำแหน่งนั้น ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษานะคะ ขึ้นอยู่กับงานที่ตัวเราได้ปฏิบัติ เป็นงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันแล้วสามารถเทียบเคียงกับตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนที่สูงขึ้นได้ แล้วมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติอยู่
 • ไม่ใช่ว่านำวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นนั้นมาปรับ แต่ก็มีบางตำแหน่งที่เมื่อเราจะปรับเปลี่ยนแล้วสามารถใช้วุฒิที่เราได้จบมานั้นนำมาปรับด้วยค่ะ...
อาบัส
IP: xxx.173.191.227
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์ ลูกจ้างประจำของสถานศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมไม่ได้หยุด ตั้งแต่ทำงานมา10กว่าปี ตามระเบียบมีสิทธลาพักร้อนไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณอาบัส

 • ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของสถานศึกษา และใช้ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2537 แล้ว ก็ถือว่าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับ การลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ มีสิทธิได้เหมือนกับลูกจ้างประจำทุกคนค่ะ
 • สำหรับการทำงานในช่วงปิดเทอม ลูกจ้างประจำ + ข้าราชการที่ทำงานบนเขตพื้นที่จะไม่มีการหยุดเหมือนกับข้าราชการครู คือ ปิดเทอมนะคะ เพราะระเบียบ ฯ คนละฉบับ ครูมีการหยุดเทอมได้ แต่ลูกจ้างประจำ + ข้าราชการที่ทำงานบนเขต จะใช้ระเบียบที่มีสิทธิในเรื่องการลา ฯ ให้สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่หรืองานบุคคลของเขตพื้นที่เป็นหลักค่ะ เพราะจะมีสิทธิลาได้ไม่เกินกับสิทธิที่ได้รับค่ะ
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 1 เงินเดือน 15,710 บาท แต่ทำงานห้องสมุด อาจารย์เห็นด้วยไหมค่ะที่จะเปลี่ยนเป็น ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ wawa...

ถ้าเราทำงานอะไรก็ควรเป็นตำแหน่งนั้น แต่ให้ดูดีดีว่า ตำแหน่งพนักงานห้องสมุดไปถึงระดับ 4 หรือไม่ เพราะจะเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน เนื่องจากตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ค่าจ้างจะสูงแล้วมีทางให้เราสามารถก้าวหน้าไปได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความสามารถ การพัฒนาตัวเราด้วยค่ะ

พ.ขับรถยนต์
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ บุษยมาศ ที่เคารพ

ปัจจุบันผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขันรถยนต์ ส 1 (กำลังจะเปลี่ยนเป็น ส 2 ) ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า

ถ้าผมจะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ไปเป็นตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะได้ไหมครับ ปัจจุบันนี้ ผมมีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส .ช่างก่อสร้าง และกำลังเรียนชั้น ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จะสามารถไปเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอะไรได้บ้างครับ และมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ ปัจจุบันผมทำงานอยู่กรมสรรพากร ครับ ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้า..

กันต์
IP: xxx.172.144.201
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ บุษยมาศ

ปัจจุบันหนูทำงานเป็นพนักงานจัดเก็บภาษี(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เริ่มทำงานตั้งแต่ ปี 2545เริ่มแรกเข้าทำงานหนูจบเพียวง ม.3 และได้เรียนเพิ่มเติมมาตลอดจนจบ ปริญญาตรี(ปี 2553) แตไม่ได้เงินเดือนตามวุฒิเลยเพราะก่อนที่จะเรียน ป.ตรี หนูเรียนอนุปริญญา 3 ปี อยากสอบถามว่า ทำไมจึงตัดตำแหน่งลูกจ้างประจำออกจากส่วนราชการคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณกันต์...

 • เนื่องจากปัจจุบันรัฐจะกระจายอำนาจให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ปฏิบัติ สำหรับ อบต. เกี่ยวกับลูกจ้างประจำจะขึ้นอยู่กับส่วนท้องถิ่นค่ะ ให้สอบถามที่ส่วนท้องถิ่นดูเพราะจะไม่ใช่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการเดิมไงค่ะ
 • ขึ้นอยู่กับส่วนท้องถิ่น ต้องดูแลในเรื่องของความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำเองค่ะ ถ้าศึกษาให้ลึก ๆ น่าจะมีกฎหมายที่เป็นเส้นทางความหน้าเฉพาะลูกจ้างประจำนะคะ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของ อบถ. ดูค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพ.ขับรถยนต์

การที่คุณจะเปลี่ยนจากพนักงานขับรถยนต์ไปเป็นตำแหน่งอื่นนั้น ให้คุณดูที่ลักษณะงานที่ส่วนราชการมอบให้คุณปฏิบัติอยู่ก่อน และคุณวุฒิที่คุณจบ ว่าคุณมีความชำนาญการในการทำงานด้านใด ถ้าทำเรื่องช่างปูน หรือช่างไม้ได้ ก็ให้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนว่าสูงขึ้นหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนไปตำแหน่งใหม่แล้วก็ต้องทำงานในตำแหน่งใหม่นะคะ ยังทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้ว

ส่วนจะปรับเปลี่ยนไปตำแหน่งใดนั้น ขึ้นอยู่ที่คุณและหัวหน้าส่วนราชการปรึกษาหารือกันว่า คุณสามารถทำงานในตำแหน่งใดได้ด้วยค่ะ ผู้เขียนจะไม่สามารถไปแนะนำให้ว่าคุณควรไปอยู่ในตำแหน่งใดค่ะ

พนักงานพิมพ์
IP: xxx.26.97.229
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ ๓ มาได้เกือบ ๒ ปีแล้ว อยู่ๆ ผอ.บอกว่าจะให้ผมไปทำหน้าที่นักการภารโรง โดยอ่านหน้าที่โดยย่อของพนักงานพิมพ์ ในข้อ ๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ว่ามันถูกต้องไหมครับ ด้วยความเคารพครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานพิมพ์...

หน้าที่แรกที่คุณต้องปฏิบัตินั่นคือ งานในหน้าที่ของพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 ส่วนข้อที่ 4 นั้น ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการว่า มีคนปฏิบัติแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี เขาอาจร้องขอให้คุณได้ช่วยในงานที่เกี่ยวกับนักการภารโรง แต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมด เพราะหน้าที่หลักเราก็ปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนการทำหน้าที่นักการภารโรง ส่วนราชการอาจจ้างคนอื่นมาปฏิบัติแทนก็ได้ เพราะในระเบียบของกระทรวงการคลังก็มีระบุไว้ เป็นการจ้างตำแหน่งแม่บ้าน ซึ่งของบประมาณจากกระทรวงการคลังได้ เพราะตามที่คุณบอกมานั้น ดูเหมือนจะงานที่ส่วนราชการให้ปฏิบัติอยู่ 2 ลักษณะ ซ้อนกันอยู่ แต่ถ้าไม่มากก็ทำได้ แต่ถ้ามาก เราควรเน้นที่งานในหน้าที่หลักก่อนค่ะ ควรพูดกับหัวหน้าส่วนราชการให้เข้าใจว่าเราทำงานหลักเต็มที่แล้วหรือไม่ และควรหาทางออกให้กับตัวคุณอย่างไรค่ะ

พนักงานพิมพ์
IP: xxx.26.102.113
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้คำปรึกษากับลูกจ้าง ไม่ว่าเรื่องอะไรอาจารย์เป็นที่พึ่งของพวกเราครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

พนักงานพิมพ์
IP: xxx.53.185.205
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมพนักงานพิมพ์ ส.3 ตอนนี้ ผอ.ออกคำสั่งโรงเรียน ให้ทำหน้าที่นักการภารด้วย ครับเมื่อก่อนผมเคยปรึกษาท่านในเรื่องของบประมาณจ้างเหมาคนทำความสะอาด แต่ท่านไม่สนใจเลยครับ แล้วผมจะทำไงดีครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานพิมพ์...

 • เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นผู้บริหาร ก็คือ ต้องการคนให้ทำงานให้ แต่ถ้าเป็นลูกน้องก็ไม่ต้องการทำงานในหน้าที่ที่ไม่ใช่ภารงานของตน
 • ผู้บริหารคงคิดแบบเดิม ๆ คือ มีลูกจ้างประจำไว้เพื่อที่จะต้องทำงานเพื่อสนองความต้องการของตนเองให้ได้เท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงภาระงานจริง ๆ ของในแต่ละตำแหน่งหรอกค่ะ
 • เรื่องแบบนี้มีมานานมากสำหรับระบบราชการไทยค่ะ
 • ผู้เขียนคิดว่า คงยังหรอกค่ะ ที่ผู้บริหารรุ่นใหม่จะเปิดใจยอมรับภาระงานของตำแหน่งนั้น ๆ อย่างจริงจัง
 • ก็คงต้องทำใจแล้วกระมังค่ะ ถ้าเราไม่เซ็นต์รับทราบคำสั่ง ก็หาว่า "ขัดคำสั่ง" แต่ไม่ได้ดูว่าคำสั่งที่สั่งให้ทำนั้นเป็นอย่างไร
 • พูดยากจริง ๆ ค่ะ
ถวิล
IP: xxx.53.187.218
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ เอกสารการย้ายตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำมีอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณถวิล...

ถ้าทั่ว ๆ ไป ก็จะมี

1. แฟ้มประวัติ (ก.พ.7)

2. บันทึกข้อความ + เหตุผลการขอโอนย้าย ฯ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาทะเบียนสมรส

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ถ้ามี)

5. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

และเอกสารอื่น ๆ เท่าที่จะแนบได้ตามเหตุผลการโอนย้ายค่ะ

ถวิล
IP: xxx.53.185.206
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากคร้ับ

ถวิล
IP: xxx.49.227.83
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ถ้าลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ย้ายตัดโอนไปโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง จะมีผลอะไรกับนักการฯไหมครับ เช่น เขาจะตัดตำแหน่งนักการฯออกมั๊ยครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณถวิล...

 • ขึ้นอยู่กับผู้บริหารค่ะ เพราะเขาอาจจะใช้ลูกจ้างประจำทำแทนก็ได้ หรือไม่เขาก็ไม่ให้ลูกจ้างประจำ และก็จ้างลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิม อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการนั้นค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของการใช้คนให้คุ้มค่า เขาอาจไม่จ้างก็ได้
 • ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการนั้นนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ พี่กานดา Ico24
ถวิล
IP: xxx.49.92.141
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างชั่วคราวที่ผมพูดถึงเป็นนักการฯที่จ้างจากเงินงบประมาณของโครงการ คืนครูให้นักเรียน หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับอาจารย์ ไม่ใช่ทางโรงเรียนจ้างเองครับ แล้วอย่างนี้จะถูกตัดงบประมาณหรือเปล่าครับ

สมชาย
IP: xxx.162.225.229
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..เห็นช่วงนี้ข้าราชการได้เงินเพิ่มตามวุฒิกับ พวกเราลูกจ้างประจำ มีโอกาสได้ส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าครับ ..ของคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณถวิล

   ให้สอบถาม ผอ.เขตพื้นที่ดูนะคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณสมชาย

   ระเบียบที่คุณพูดถึง เป็นระเบียบของข้าราชการค่ะ ในเรื่องการปรับเงินเดือนตามวุฒิ

ลจป
IP: xxx.53.181.191
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอ. บุษยมาศ

         ดิฉันลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ มีความประสงค์ขอย้ายไปช่วยราชการที่ต่างจังหวัด  เพื่อดูแลมารดาซึ่งมีโรคประจำตัวต้องพบแพทย์ตามนัดเป็นการประจำอยู่เสมอ ๆ  จึงได้ปรึกษากับทางหัวหน้าถึงเหตุผลความจำเป็นตั้งแต่ ปี  2554 แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าหรือหาทางแก้ปัญหาให้ เพียงแต่ให้เหตุผลว่าไม่สามารถไปได้ ถ้ามีปัญหามากให้ย้ายครอบครัวของแม่มาอยู่ด้วยกัน หรือไม่ก็ให้มารดาเดินทางไปพบแพทย์เองทางเราจะได้ไม่ต้องย้ายไป  เนื่องจากไม่มีคนทำงาน เวลาเขียน ขอลากิจ ก็ถามว่าทำไมไม่ลาพักผ่อนเพราะมีวันลา  พอจะลาพักผ่อนก็ถามว่าทำไมไม่ลากิจ ด่วนขนาดนี้

           ต่อมาต้นปี 2555  ดิฉันจึงได้ทำบันทึกเสนอขึ้นไปอีกเรื่อยมาจน ณ ปัจจุบัน  ประมาณ  2 ครั้ง ก็ได้รับคำตอบเดิมคือไม่มีคนทำงาน แต่จ้างลูกจ้างชั่วคราวและ พนง.ราชการ อีกหลายตำแหน่ง  ดิฉันจึงไปยื่นเรื่องดำเนินการเองแบบตาสีตาสาส่งให้กับส่วนกลางเพราะเนื่องจากดำเนินการทางต้นสังกัดแล้วเก็บเรื่องและไม่ได้ให้คำชี้แนะที่ดีของการเป็นผู้นำองค์กร  

          ต่อมาได้รับคำสั่งจากส่วนกลางให้ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดนั้น โดยมีเนื้อความว่า ตามที่นาง ... ขอไปปฏิบัติราชการเพื่อดูแลมารดา คำสั่งให้ไปไปปฏิบัติ ณ ที่ปลายทางได้ ณ  ตั้งแต่บัดนี้ สมมติ(สั่ง 30 เมย 55) เป็นต้นไป ตัวจริงส่งจังหวัดและตัวสำเนาได้ส่งมาถึงที่หน่วยงานวันที่  6 พค  แต่ให้เซ็นรับคำสั่งวันที่  17 พค  เพื่อจะให้ไปรายงานตัววันที่  5  มิย ระหว่างที่รอเพื่อไปรายงานตัวจึงเขียนขอลา วันที่ 3-4 มิย  เพื่อเดินทางและไปดูโรงเรียนของลูก  ทางหัวหน้าไม่ให้ลาเนื่องจากต้องเคลียรงานก่อน   2 อาทิตย์ก่อนหน้าจะไปรายงานตัวนั้นก็ไม่ให้ลาอีก  ไม่รู้จะให้ทำงานกันจนวันสุดท้ายเลยหรือไม่  ธุระที่ต้องติดต่อก็ไม่ได้ไปลาก็ไม่ให้ลา    และข้าพเจ้าได้ทราบบันทึกหนังสือส่งตัวว่าให้ไปปฏิบัติราชการได้  แต่มีเงื่อนไขว่าต้องกลับมาปฏิบัติงานดังหน้าที่เดิม ถ้าหน่วยงานขาดบุคคลากรตามระเบียบราชการ   (แต่ย้ำให้กับคนพิมพ์หนังสือว่าห้ามให้ข้าพเจ้ารู้)  และหัวหน้าบอกว่าถ้าอยากไปก็จะให้ไปแต่ไปได้แค่ 3 เดือน  แล้วจะเรียกกลับ (โดยที่ไม่มีความเห็นใจจากหน่วยงานเลย เพราะต้องย้าย รร.ลูกตามด้วย) ในเมื่อเนื้อความหนังสือไม่ได้เต็มใจที่จะให้ไป และสามารถเรียกกลับได้ทุกเมื่อ   ถ้าปลายทางเห็นหนังสือแบบนี้แล้วจะยินดีรับอีกเหรอ หัวหน้าพูด (แต่ไม่ได้บอกกับข้าพเจ้ามีคนสงสารข้าพเจ้าเค้าบอกให้ฟัง) ข้าพเจ้ามีเรื่องขอเรียน ถาม อ. ดังนี้

          1. ตามปกติ ลจป. มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอไปช่วยราชการ ตามความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาใช่หรือไม่ ในกรณีที่ได้ไปช่วยราชการแล้วไม่ทราบว่า ตามปกติ ของระเบียบการไปช่วยราชการ มีระยะเวลากี่ปี หรือถ้าให้ไปแล้วนึกอยากจะเรียกกลับ ณ เวลาใด ก็ได้หรือไม่

          2. ทางต้นสังกัดมีสิทธิ์เก็บเรื่องในกรณีที่เราขอยื่นคำร้องที่ส่งไปตามลำดับชั้นเพื่อไม่ให้เราไปดำเนินการต่อได้หรือไม่

          3. ในกรณีที่คำสั่ง ๆ  มาจากส่วนกลางแล้วทางต้นสังกัดคัดค้านไม่ให้ไป ขัดคำสั่ง  ยื้อเรื่องไว้ ไม่ให้เราเซ็นรับทราบคำสั่งเพื่อที่จะให้ไป  ทางต้นสังกัดมีความผิดหรือไม่  หรือเก็บเรื่องไว้เกือบ ครึ่งเดือนแต่ไม่แจ้งให้เราทราบ ณ ที่หนังสือคำสั่งมา

         4. ในตำแหน่ง ลจป. สามารถตัดโอนตำแหน่งไปยังหน่วยงานปลายทางที่เป็นคนละหน่วยงานได้หรือไม่

         5. ข้อตกลงใด ๆ ที่ทางหน่วยงานต้องทำความตกลงก่อนที่จะทำหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบด้วยหรือไม่  หรือต้องแล้วแต่ทางหน่วยงานจะระบุตามความพอใจ

          6.และในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ๆ จะมีปากมีเสียง หรือทำอะไรได้หรือไม่  ในเมื่อทางต้นสังกัดเองเป็นซะแบบนี้ ส่งเรื่องยื่นเรื่องไปก็เงียบ   ถึงมีคำสั่งก็ให้ไปเหมือนแกล้งกัน  และข้าพเจ้าคิดว่า ลปจ. หลายท่านคงจะโดนเหมือนข้าพเจ้า

             ในกรณีของข้าพเจ้า ๆ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี เพราะว่าได้ยื่นเรื่องขอย้าย รร.ของลูก และถ้ากลับมาก็ต้องหาบ้านเช่าอยู่อีก  เนื่องจากว่าไม่มีบ้านเป็นของตนเอง แล้วถ้าในเมื่อต้นสังกัดพยายามที่จะเหมือนแกล้งกัน ให้ไปได้แต่เรียกกลับ  ลปจ. ตาดำ ๆ อย่างเราๆ  จะมีหน่วยงานไหนให้ความช่วยเหลือ หรือพึ่งพาได้  ในเมื่อความเดือดร้อนใครก็ไม่อยากมี  อยากเจอ  หรือชีวิตของคนจะมีค่าน้อยกว่าการที่หน่วยงานไม่มีคนทำงาน แต่จ้างลูกจ้างชั่วคราวและ พนง.ราชการ เพิ่ม     

          ข้าพเจ้าคิดว่า ลปจ. หรือ ลูกจ้างไหน ๆ ก็มีสิทธิ์มีเสียงได้เหมือนข้าราชการ เพราะถ้าเจอแบบนี้ใคร ๆ คงไม่คิดที่จะเลือกเป็นลูกจ้างที่รับแต่คำสั่ง  ไม่ได้เป็นผู้ออกคำสั่ง คงเลือกที่จะเป็น ขรก. กันหมด เพราะ ทุก ๆ วันนี้ งาน ขรก. แต่ ลปจ. ทำแทนเกือบทั้งสิ้น เผลอ ๆ รู้มากกว่า ขรก. ที่ ชี้นิ้วสั่งอีก   ขอบพระคุณ อ.มากค่ะ

  

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ ลจป.

         ในการให้ไปช่วยราชการได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการเดิมค่ะว่าจะให้ไปหรือไม่ ถ้าไม่ให้ก็ต้องแจ้งให้เราทราบค่ะ ว่าเพราะเหตุใด สำหรับการย้ายนั้น ลูกจ้างประจำไม่สามารถทำได้แล้วค่ะ เพราะได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่า ให้คงอัตราอยู่ ณ ที่เดิมกันค่ะ เพราะสำนักงาน ก.พ. คุมอัตรากำลังอยู่

         ระเบียบของลูกจ้างประจำ ไม่เหมือนกับของข้าราชการนะคะ

ล่ามภาษาต่างประเทศนราธิวาส
IP: xxx.53.117.71
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าทำไมเงินเดือนของล่ามภาษาต่างประเทศตามบัญชีแก้ไขใหม่ ส.2 เต็มที่อัตรา 23,000 บาท แต่ของจังหวัดนราธิวาส  เต็มที่อัตรา 19,100 บาท

ขอบคุณครับ

วิเศษสิทธิ์
IP: xxx.77.236.158
เขียนเมื่อ 

เรียนถาม อ.บุษยมาศ ที่เคารพ

ผมมีข้อสงสัยอยู่ 2 ตำแหน่งคือตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้ที่สาธารณสุข รหัส 2412 และตำแหน่งพนักงานสุขภาพชุมชน รหัส 2422 ตามที่กำหนดไว้มีในหมวดสนับสนุน ให้มี ส.1-ส.2 แต่เพื่อนๆทุกคนในตำแหน่งนี้ปฏิบัติงานมาแล้ว 30 ปีขึ้นไปแต่วุฒิการศึกษาเท่าเดิมและมีบางคนค่าจ้างตันแล้ว อยู่ที่ 19,100 บาท(สูงสุดของ ส.1)ทางจังหวัดคิดให้ 2% หรือ 4% ในช่วงพิจารณาความดีความชอบ ผมสงสัยว่าทำไมทางจังหวัดเขาไม่ให้ปรับเป็น ส.2 ทั้งๆที่พวกกระผมเคยเข้าไปนำเรียนสอบถามแล้วและสุดท้าย เคยทำ ลปจ.2 ส่งไปแล้วแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับ 19,100 บาท+2% หรือ 4%เท่านั้น จึงอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยและถ้าพวกกระผมยังมีสิทธิ์ได้ปรับเป็น ส.2 ขอความกรุณาแนะนำด้วยว่าจะต้องทำอย่างไร อีกไม่นานพวกกระก็จะเกษียณกันแล้ว ขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ล่วงหน้า ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณล่ามภาษาต่างประเทศนราธิวาส

        ขึ้นอยู่ที่คุณอยู่ในระดับใด ถ้าระดับ ๑ ค่าจ้างจะเต็มขั้นที่ ๑๙,๑๐๐ บาท แต่ถ้าคุณอยู่ในระดับ ๒ ค่าจ้างจะเต็มที่ที่ ๒๓,๓๓๐ ค่ะ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ดูนะคะ เพราะกระทรวงการคลังแจ้งเป็นหนังสือมาให้ปฏิบัติแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณวิเศษสิทธิ์

        ให้คุณศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามนี้นะคะ...

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/289/original_support.pdf?1352818791

ตำแหน่งรหัส 2412 อยู่ที่หน้า 71 ตำแหน่งรหัส 2422 อยู่ที่หน้า 78 ค่ะ ให้คุณปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการดู เท่าที่ผู้เขียนอ่าน สามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการจะทำให้หรือไม่...ถ้าทำให้อ้างหนังสือกระทรวงการคลัง ว 22 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระดับตำแหน่งค่ะ ผู้เขียนก็นำขึ้นไว้บนเว็บแล้วเช่นกัน...แต่การปรับเปลี่ยน ตัวเราต้องแสดงผลงานที่แสดงว่า เราได้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ของเราว่า เราทำให้งานดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เราได้ปฏิบัติแล้วตามภาระงานของตำแหน่งที่ตัวเราเป็นอยู่แล้ว (มีคำสั่งมอบหมายงานแล้ว) ให้คุณศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ส 2 ให้ดี เมื่อใช้คำว่า หรือ หมายถึงว่า ข้อใดข้อหนึ่ง ถ้า คำว่า และ ก็คือ ทุกข้อ แล้วให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการดูนะคะ ของที่ ม. เราก็ทำให้ต่อเนื่องมาตลอด แต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวของผู้เปลี่ยนระดับด้วยค่ะ ว่าเขามีศักยภาพ ทาง ม. ก็จะทำให้ค่ะ ลองปรึกษาดูนะคะ

วิจิตร
IP: xxx.173.127.102
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่าน ผอ.บุษยมาศ ที่นับถือ

                  เป็นเวลานานแล้วที่ผมไม่ได้เรียนรบกวนท่าน ผอ. ขอเรียนว่าหลังจากที่ผมได้เรียนถามท่าน ผอ.อยู่เรื่อยๆและขณะนี้ได้เปลี่ยนตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานธุรการ ส.4 แล้วครับ แต่เงินค่าจ้างติดอยู่ที่ 15,260 บาทตั้งหลายปี ส่วนเรื่องงานยังได้รับมอบหมายมากเช่นเดิม ได้แก่ 1.ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานสารบรรณ(รวมถึงระบบ My-office) 2.รับผิดชอบงานบัญชีลงเวลา  3.งันวันลา 4.งานเลื่อนขั้นงด.คจ.(ขณะนี้รายงาน ขรก.มีตัวไปแล้ว)  ซึ่งแต่ละงานคงไม่ต้องอธิบาย เพียงท่านผอ.เห็นชื่องานก็เห็นรายละเอียดทั้งหมดแล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหน่วยงานจ้าง ลจ.ชค.ให้ช่วยเหลือ 2คน ผมเองอยู่ในตำแหน่งของลปจ.จึงรู้สึกลำบากใจในการขอความร่วมมือจาก ลจ.ชค.เหล่านั้น นี่เพราะเราเป็นลูกจ้างนั่นเอง  และใคร่ขอเรียนถามเพื่อขอความรู้จากอาจารย์ดังนี้ 1.การที่จะยืนยันความถูกต้องเรื่องรูปแบบหนังสือราชการและสำนวนความ จะเรียนไปยังหน่วยงานใดที่รวดเร็วที่สุด  2.เพราะเหตุใดหน่วยงานจึงมอบหมายให้ ลปจ.มาก โดยไม่คำนึงถึงเงินเดือนที่ได้รับ 

                  ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณวิจิตร

             ยินดีด้วยค่ะ ค่ะ ทำไงได้กับภาระงานที่เราต้องปฏิบัติ ค่อย ๆ ทำไปค่ะ คิดว่า ทำเพื่อบ้านเมืองก็แล้วกันนะคะเพราะปัจจุบันข้าราชการลดลง แต่ภาระงานที่เราต้องปฏิบัตินั้นยังมีเท่าเดิมหรืออาจมีเพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันมีเรื่องที่สมัยก่อนไม่มีให้ปฏิบัติอีก...ตามที่คุณถามเกี่ยวกับหนังสือราชการ คือ สำนักนายกรัฐมนตรี เพราะงานสารบรรณ ต้นเรื่องมาจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ค่ะ

             อย่างที่บอกไปแล้ว อาจขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่มองถึงความสามารถของคุณเองว่า สามารถทำได้ เป็นคนมีความสามารถ จึงมอบหมายงานให้ปฏิบัติไงค่ะ อย่าคิดมาก...การกระทำที่คุณทำให้กับหน่วยงานนั้นจะส่งผลให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ จะเป็นกุศลที่คุณได้ปฏิบัติ คือ คิดดี และก็ทำดีต่อบ้านเมืองไงค่ะ ชาตินี้เราไม่ได้รับผลตอบแทน แต่ขอให้เชื่อว่า ความดีในการปฏิบัติงานนี้จะติดตามตัวคุณไปในภพหน้าเองค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

กาญจนา
IP: xxx.52.120.246
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.บุศยมาศ

         ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส4 อัตราเงินเดือน 25,970 บาท วุฒิปริญญาตรี

ปฏิบัติงานด้านพัสดุมาเป็นเวลาเกินกว่า 15 ปี ทำด้าน GFMIS และ จัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-Gp และเงินเดือนใกล้จะเต็มขั้น รบกวนเรียนถามดังนี้ค่ะ

         1. จะขอปรับเป็น พนักงานพัสดุ 4/หัวหน้า ได้หรือไม่ 
          2. ขั้นตอนการขอปรับ
          3. การประเมิน หรือทดสอบความรู้ความสามารถ
Wijit
IP: xxx.173.125.59
เขียนเมื่อ 

ด้วยความกรุณาจากท่าน ผอ.บุษยมาศ เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้ชี้แนะ ให้ข้อคิดโดยเฉพาะแนวทางในการปฏิบัติงาน พบปัญหาคราวใดผมก็ได้รบกวนเรียนถามท่านและก็ได้รับคำตอบทุกครั้งเสมอตลอดไป ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านกรุณาเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐตลอดมา

Wijit
IP: xxx.173.122.76
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.บุษยมาศ ที่นับถือ

     เมื่อพบปัญหาก็จะต้องรบกวนท่าน ผอ.อีกครั้งครับ อยากจะได้รับความรู้ในเรื่องการเทียบตำแหน่งและการรับรองบุคคลอื่นว่า ลูกจ้างประจำ ระดับ ส.4 สามารถรับรองบุคคลอื่นในการขอให้ออกเอกสารรับรอง หรือสามารถเทียบเป็ระดับได้หรือไม่
     ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง
คุณครูในร่างของภารโรงผู้อ่อนน้อม
IP: xxx.49.3.74
เขียนเมื่อ 

ภารโรงชาตินักการผู้เป็นมากกว่าภารโรง ชาติเป็นภารโรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 โรงเรียนวัดร้องอ้อ จ.เชียงใหม่ : เขต 1 ช่วงแรกที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งนักการภารโรง เมื่อ 20 ปีก่อน “ภารโรงชาติ” ยังมีความเชื่อเหมือนๆกับคนทั่วไป ชายร่างพอดีหล่อนิดนิดคิดว่าการเป็นภารโรงคืองานที่ต้อยต่ำ ไม่มีอะไรดี และหากชีวิตมีทางเลือกมากกว่านี้ภารโรงชาติคงไม่มีวันที่จะมาจับไม้กวาด ล้างส้วม ถูพื้นตามอาคาร หรือทำงานเยี่ยงกุลีให้เหนื่อยยาก จนถึงปัจจุบัน แรก ๆ ภารโรงชาติคิดว่ามันเป็นงานที่ต่ำต้อย ไม่มีเกียรติ ไม่มีคุณค่า เพื่อน ๆ ภารโรงชาติที่เรียนมาด้วยกัน แต่ละคนเขาเติบโตไปเป็นหมอเป็นครูกันหมด บางคนเป็นถึง ผอ. เป็นนายทหารนายตำรวจ อัยการ แต่ภารโรงชาติบ้านยากจนเลยไม่ได้เรียนต่อ ต้องมาตระเวนทำงานก่อสร้างอยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ รายได้มัน ก็ไม่ค่อยแน่นอน สุดท้ายเห็นเขาเปิดรับนักการภารโรงที่ สปอ.เมืองเชียงใหม่ ก็เลยมาสอบดูคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราทำงานราชการมันก็น่าจะมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน(เวลาในขณะนั้น) ภารโรงชาติเป็นภารโรงเพียงคนเดียวของโรงเรียนวัดร้องอ้อ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา พร้อมด้วยอาคารเรียนอีก 7 หลัง ชายวัย 43 ปี ต้องทำงานทุกอย่างตั้งแต่งานเล็กงานน้อยอย่างเปิด-ปิดประตูโรงเรียน กวาดขยะ ตัดหญ้า ยกของแบกหามของ ล้างส้วม ไปจนถึงงานใช้ฝีมืออย่างการเป็นช่าง เดินสายไฟฟ้า ซ่อมก๊อกน้ำ ซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ซ่อมติดตั้งสัญญาณดาวเทียมสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เรียกได้ว่าหากทางโรงเรียนมีปัญหาอะไร คนแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือ ภารโรงชาติ ทุก ๆ วันภารโรงชาติจะตื่นนอนเปิดโรงเรียนในตอนตีสี่ครึ่งหรือตีห้าของทุกวัน เขาจะมาทำงานเป็นคนแรกและกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายเช่นนี้เสมอการใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตอยู่กับการทำงานเพียงลำพัง ทำให้ภารโรงชาติเริ่มเกิดความคุ้นเคยชิน และรู้สึกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเขา นักการร่างหล่อพอประมาณต้องการให้บ้านหลังใหม่ของตัวเองสวย สะอาด งดงามน่าอยู่ เขาค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงปรับทัศนคติที่มีต่อการงานจากที่เคยคิดว่าการเป็นภารโรงคืออาชีพที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสรีภาพ ไม่มีความเสมอภาค ภารโรงชาติกลับค้นพบความสุข และมองเห็นคุณค่าว่ามันคืองานที่มีความสำคัญเช่นกัน หากตั้งใจจะทำให้ดีเหมือนภารโรงชาติเป็นเฟื่องตัวเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนนาฬิกาให้เดินได้ฉันใดก็เหมือนการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานฉันนั้น “เราว่างานทุกงานทุกอาชีพมันมีคุณค่าในตัวของมันนะ ถ้าเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มันมีประโยชน์ทั้งหมดแหละ อย่างงานภารโรงนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราทำแบบเช้าชามเย็นชาม โรงเรียนมันก็คงไม่เป็นโรงเรียนมีแต่ความสกปรก แต่หากเราเอาใจใส่ทำให้มันเป็นเหมือนกับบ้านของเรา ทุกอย่างมันก็จะดีทุกวันนี้เวลามีงานอะไรที่เกี่ยวกับโรงเรียนอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยเหลือคุณครูหรือเด็ก ๆ ได้บริการทำให้หมดไม่มีเกี่ยง” ภารโรงอย่างชาติไม่ได้สนใจแค่เรื่องราวของความสะอาดหรือการชำรุดทรุดโทรมของอุปกรณ์ภายในโรงเรียนหากแต่ยังก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการนำนักเรียนมาทำกิจกรรมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นอกเหนือไปจากเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ประจำสถาบัน พ่วงด้วยหน้าที่ดูแลเด็ก ๆ ในกรณีที่ครูยังมาไม่ถึงโรงเรียนทุกวันนี้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดร้องอ้อ ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป. 6 จะมีคาบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่ในตารางเรียนทุก ๆ สัปดาห์ ไม่ต่างอะไร จากวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนก็คือคนคนเดียวกับที่เดินถูพื้นตามอาคาร ล้างส้วม กวาดขยะในตอนเช้า ตัดหญ้าในสนามเวลากลางวัน ฯลฯทุก ๆ วัน คุณครูในร่างของภารโรงผู้อ่อนน้อมจะทำการสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักกับการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดปิดการใช้เม้าล์แป้นพิมพ์กระทั้งเข้าสู่การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้ง MS word,powerpoint,Excel Anti-virus ติดเครื่องเพื่อป้องกันไวรัสที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้ เช่น Eset Nod32,Avira Antivir,Kerparsky,AVG,McAfee,Norton และอื่นๆอีกมากมาย โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น PowerDVD Winamp โปรแกรมดูรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ ถ้าใครเป็นนักแต่งภาพต้องมีโปรแกรมชนิดนี้ เช่น ACD See,Photoshop,Photoscape โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด สำหรับนักดาวน์โหลด เช่น Flashget,Orbit,Internet download manager,Utorrent โปรแกรมเสริมหรือช่วยจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ของเรา เช่น CCleaner,TuneUp Utilities โปรแกรมอ่านไฟล์หรือแตกไฟล์ต่างๆ เช่น Adobe Acrobat,Foxit Reader,Winzip.7-Zip โปรแกรม write CD หรือจัดการกับ CD ต่างๆ เช่น Nero,Ashampoo โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ วีชีดี ทำเว็บไซร์ ภารโรงชาติทำงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือไปจากภาระหน้าที่เดิมซึ่งหนักหน่วงอยู่แล้วนั้นยิ่งทำให้ภารโรงชาติมีเวลาส่วนตัวน้อยลงกว่าเก่า หลายครั้งหลายคราที่ลูกสาวและภรรยาของเขาต้องมาช่วยทำงานในโรงเรียนเมื่อว่างจากการทำงานอย่างไรก็ตามแม้จะมีหน้าที่การงานให้ต้องเหนื่อยหนักกันมากขึ้น แต่ภารโรงชาติและครอบครัวก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ในทางกลับกันเขายังขันอาสาที่จะสละทรัพย์สินและความสุขส่วนตัวร่วมกับเพื่อน ๆ ในวิชาชีพเดียวกันเพื่อตอบแทนโรงเรียนอีกหลาย ๆ แห่งใน จ. เชียงใหม่อีกด้วย “เรารวมตัวกับเพื่อน ๆ ภารโรง ตั้งกลุ่มชมรมสมาคมนักการขึ้น ซึ่งถ้าแต่ละโรงเรียนเดือดร้อนหรือมีงานอะไรที่ต้องทำต้องใช้กำลังคน เราก็จะไปช่วยกันอย่างที่ผ่านมา ในฐานะภารโรงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง สิ่งที่ภารโรงชาติสร้างขึ้นได้ก่อประโยชน์ยิ่งกว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขามากมายนัก ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่เคยดูแคลนอาชีพตัวเองว่าไร้ค่าไร้ความหมาย มาวันนี้ชายวัย 43 จะเป็นลูกจ้างประจำที่ใครหลายคนยากที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเขาภารโรงชาติทำงานทุกอย่างด้วยความรัก และแม้ว่าจะเหนื่อย ดูเหมือนตลอดเวลา 20 กว่า ปี ภารโรงชาติได้เอาหัวใจของตัวเองฝังรากไว้บนผืนดินของโรงเรียนวัดร้องอ้อและใช้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว.................... ภารโรงชาติ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น