ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

          1  เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้

          2  มีความสมบูรณ์ และมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ (Comprehensiveness)

          3  มีความแม่นยำ (Accuracy) คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงน้อยที่สุด

          4  มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ (Appropriateness)

          5  มีความทันต่อเวลา (Timeliness) สามารถเรียกใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ

          6  มีความชัดเจน (Clarity) ไม่กำกวม หรือไม่จำเป็นต้องตีความ

          7  มีความยืดหยุ่น (Flexibility ) สามารถปรับใช้ได้กับผู้ใช้หลายคนหรือหลายสถานการณ์

          5.8  สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาหรือความถูกต้องได้ (Verifiability)

          5.9  ไม่ลำเอียง (Free from Bias)

          5.10  ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ (Accountability) ไม่ใช่ได้จากข่าวลือหรือการซุบซิบนินทา