สรุปวิจัยเรื่องที่ 6

หญิงอัจ
การวิจัย

1. ชื่อเรื่อง       การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ

                     ในเขตวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2. ผู้วิจัย         ร.ต.อ. อาจศึก  งอพา

3. ปีที่วิจัย        มิถุนายน 2542

4. ความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า

     1.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

     2. เพื่อเปรียบเทียบคุณถาพชีวิตการทำงานของข้าราราชการตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามสถานภาพและประสบการณ์การปฏิบัติงาน

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคว้าครั้งนี้คือ ข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวม 3 สถานีตำรวจได้แก่ สถานีตำรวจวัมนานคร สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหมากฝ้าย  สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านทับใหม่ รวมประชากรทั้งสิ้น 168 คน

 กลุม่ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้ตารางสุ่มตัวอย่างประชากรของ

 เครชซี่ และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 p. 608) ไดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 117 คน เลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratiธed mndom?mpling) ตามสถานีตำรวจภูธร

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล

1.1 ขอหนังสือจากภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ถีงหัวหน้าสถานีตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหว้ดสระแก้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือออกหนังสืออนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูล

1.2 นำแบบสอบถามจานวน 117 ฉบับ ไปตามสถานีตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม จำนวน 117ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00

2. การจัดกระทำข้อมูล

2.1เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนแล้วผู้วิจัยได้รวบรวมตรวจสอบความสมบรูณ์ทุกฉบับเพื่อนำไปใช้ไปใช้วิเคราะห์ต่อไป

2.2 นำฉบับสอบถามที่สมบรูณ์มาลงรหัสให้คะแนนน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมด้วย SPSS/PC+

2.3 วิเคราะห์ขัอมูลตามความมุ่งหมายและสมมติฐานการค้นคว้าที่กำหนดไว้

 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การหาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำร่วจ โดยรวมและจำแนก

ตามสถานภาพและปฑะสบการณ์การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย (x ) และความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)

2. การเปรียบเทียบคุณภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจ จำเเนกตามสถานภาพและประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)

 8.ผลการวิจัย

1. คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายดัาน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม

เป็นธรรมอยู่ในระดับน้อย ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขสักษณะและปลอตภัย ด้านการพัฒนา

ความสามารถบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้าน.

ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และด้านการปฏิบัติงานในสังคม อยู่ในระดับปานภลาง

2. คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น ดัานการบูรนาการทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสกิติฑี่ระดับ.05 คือ ข้าราชการดำรวจชั้นประทวนมีคุณภาพชีวิตการทำงานน้อยกว่าข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

3. คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามประการณ์การปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย

หมายเลขบันทึก: 338302, เขียน: 20 Feb 2010 @ 01:42 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)