การอบรม "การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน" (ต่อ)

เมื่อผู้วิจัยได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้ว  ก็เข้าสู่กิจกรรมที่สอง  คือ  การแนะนำตัว  เริ่มจากผู้วิจัยก่อนแล้ววนไปเรื่อยๆค่ะ  รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีมีดังนี้1..วิไลลักษณ์    อยู่สำราญ           เป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง2..พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม  เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง3.คุณพรรณทิวา    ลินพล  ตำแหน่งเลขานุการ  กลุ่มบ้านเกาะคา4.คุณพิกุล  นกต่อ  ตำแหน่งประธานฯ  กลุ่มบ้านเกาะคา5.คุณทองสุข   อุจายะ  ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ  กลุ่มบ้านเกาะคา6.คุณประหยัด   วงศ์คำลือ  ตำแหน่งเหรัญญิก  กลุ่มบ้านป่าตัน7.คุณชรินทร์   เชื้อคำลือ  ตำแหน่งรองประธานฝ่ายธุรการ  กลุ่มบ้านป่าตัน8.คุณอินธิรา   พรมมาบุญ  ตำแหน่งกรรมการกองทุนหมุนเวียน  กลุ่มบ้านป่าตัน9.คุณประสงค์   สุนทรพัฒน์   ตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรม  กลุ่มบ้านป่าตัน10.คุณเพ็ญพร   หาญวัง  ฝ่ายข้อมูล  กลุ่มบ้านป่าตัน11.คุณนพนัย   ไชยชมภู  ตำแหน่งเลขานุการ  กลุ่มบ้านป่าตัน12.คุณมนุษย์  เทพสาย  ตำแหน่งกรรมการกองทุนครบวงจรชีวิต  กลุ่มบ้านป่าตัน13.คุณบุญหลาย  สุนทรพัฒน์  ตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา  กลุ่มบ้านป่าตัน14.คุณแสงวัน  เรือนยศ  ตำแหน่งกรรมการกองทุนธุรกิจชุมชน  กลุ่มบ้านป่าตัน15.คุณสมชาย  นันตายศ  ตำแหน่งกองทุนสวัสดิการชุมชน  กลุ่มบ้านป่าตัน16.คุณชัยวรรณ  อภิวงศ์  ตำแหน่งผู้ประสานงาน  กลุ่มบ้านป่าตัน17.คุณพรทิวา  สายนุวงศ์  ตำแหน่งกรรมการกองทุนทดแทน  กลุ่มบ้านป่าตัน18.คุณเกศินี   มั่งมูล  ตำแหน่งรองประธานฝ่ายข้อมูล  กลุ่มบ้านป่าตัน19.คุณอุทัย  ใจเชื้อ  ตำแหน่งประธานฯ  กลุ่มบ้านป่าตัน โดยสรุปคือ  มีผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ทั้งสิ้น 19 คน  แบ่งเป็นคณะกรรมการของกลุ่มบ้านป่าตัน   14 คน , กรรมการของกลุ่มเกาะคา 3 คน , นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง 2 คน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)