"แก้วอาสา" อสม.ดีเด่น สาขาการจัดการสุขภาพ

  ติดต่อ

ครบรอบอีกปีแล้วกับกระบวนการค้นหาอสม.ดีเด่นแต่ละสาขาจำนวน ๑๑ สาขา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับอสม.ที่มีความเสียสละและทำงานดีเด่น เป็นการค้นหาเพชรเม็ดงามเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างให้กับอสม.ทั้งหลาย

ผลการค้นหาและคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ๑๑ สาขา ได้แก่

สาขาที่

ชื่อสาขาของการคัดเลือก

ชื่อ อสม.ที่ได้รับการคัดเลือก

อำเภอ

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายเปลี่ยน  โทนิน

ต.เรือง อ.เมืองน่าน

เอดส์ในชุมชน

นางเทียมจันทร์  วัดคำ

ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง

สุขภาพจิตในชุมชน

นางรัตนา  แก้วหล้า

ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา

ยาเสพติดในชุมชน

นายสมฤทธิ์  ปัญญาวงค์

เขตเทศบาลเมืองน่าน

การส่งเสริมสุขภาพ

นางยุพิน  สีต๊ะสาร

ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย

การบริการใน ศสมช.

นางสมพร  จันทูล

เขตเทศบาลเมืองน่าน

การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

น.ส.กฤษณา  แปงเครื่อง

ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ

การคุ้มครองผู้บริโภค

นางกัญญารัตน์  ทองลอบ

ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง

การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

นายคำ  เตลา

ต.พงษ์ อ.สันติสุข

๑๐

การจัดการสุขภาพชุมชน

นายเอนก  สิทธิ

ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน

๑๑

อนามัยแม่และเด็ก

นางนงคราญ  สุยะตา

ต.กองควาย อ.เมืองน่าน

 

และผลการคัดเลือกในระดับเขตและภาค ปรากฎว่ามีอสม.ดีเด่นติดในระดับภาคเหนือ จำนวน ๓ คน ได้แก่ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ, สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ, และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

ซึ่งตัวแทนแต่ละภาค ซึ่งคณะกรรมการแต่ละสาขาก็จะลงมาศึกษาดูผลงานของอสม.แต่ละคนเพื่อคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับชาติอีกชั้นหนึ่ง

................................................

เอนก  สิทธิ อสม.ดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพภาคเหนือ

สำหรับสาขาการจัดการสุขภาพ อสม.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ คือ นายเอนก  สิทธิ อสม.บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน

เอนก สิทธิ เป็นอสม.รุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีจิตอาสาอยู่ทุกอณู ภาษาพื้นเมืองน่านเรียกคนประเภทนี้ว่า แก้วอาสา เพราะด้วยใจอาสาอยากช่วยคน อยากพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ทำให้เขาอาสาเข้าไปทำงานขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด อย่างต่อเนื่อง มีตำแหน่งและบทบาททางสังคมมากมาย อาทิ ประธานสภาอบต.ดู่ใต้, นายกสมาคมอสม.อำเภอเมืองน่าน, เลขานุการสมาคมอสม.จังหวัดน่าน, ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมลดอุบัติเหตุ, คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน, ผู้ประสานเครือข่ายชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนอำเภอเมืองน่าน, ผู้ประสานงานเครือข่ายบูรณาการจังหวัดน่าน, และอีกสารพัด นี่เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของคนทำงานอย่างแท้จริง

อสม.เอนก  สิทธิ นำเสนอผลงานเด่นให้คณะกรรมการฯ

ผลงานที่โดดเด่นของอสม.เอนก สิทธิ ที่ได้นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ ที่สำคัญได้แก่ เครือข่ายลดอุบัติภาคประชาสังคม และ การขับเคลื่อนการลดการดื่มเหล้าเบียร์ในงานประเพณี ซึ่งทั้ง ๒ โครงการนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เกิดรูปธรรมของกระบวนการทำงาน ที่มีกลุ่มคนออกมาขับเคลื่อนกิจกรรม สามารถระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ มาช่วยกันทำงาน จนสามารถลดอุบัติบนท้องถนนลงได้ งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านปลอดเหล้าเบียร์ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้ นับว่าเป็นคุณูปการที่งดงามยิ่งนัก

โดยส่วนตัวผมรู้จักคุ้นเคยกับอสม.เอนก ในฐานะนักพัฒนาเมืองน่านคนหนึ่ง จึงมีโอกาสทำงานร่วมกันในกระบวนการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อสม., เกษตรปลอดภัย, สมัชชาสุขภาพ, สวัสดิการชุมชน, ยาเสพติด, รณรงค์ลดการดื่มเหล้าเบียร์, งานเยาวชน และอีกหลายๆ งาน ทำให้เห็นความตั้งใจการทำงานที่ไม่เคยปริปากบ่น แต่มักได้ยินคำนี้อยู่เสมอๆ คือคำว่า มีอะหยังฮื้อผมจ่วยก่อครับ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ เป็นคำที่ติดปาก อสม.เอนกที่เราได้ยินอยู่เสมอๆ

ในกระบวนการค้นหาคนดีแล้วพากันสร้างความดีนั้น ผมว่านอกจากการที่จะหาคนดี ความดี แล้วเอาคนดีและความดีนี้มาเชื่อมร้อยกันให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขยายความดีนี้ออกไปให้มากๆ นั้น ต้องอาศัยคนที่มีคุณลักษณะพิเศษ หรือ อภิมหาคนดี ซึ่งผมคิดว่า คุณลักษณะที่ว่านี้มีอยู่ในตัวอสม.เอนก จึงไม่แปลกใจที่ด้วยคุณงามความดีที่เขาสะสมจะทำให้เขาได้รับคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นสาขาจัดการสุขภาพในระดับภาคเหนือ

"หน้ากากอนามัย" ที่ใช้ผ้าจีวร สบง มาตัดเย็บ นวตกรรมของอสม.เอนก สิทธิ ในการป้องกันไข้หวัด ๒๐๐๙

อสม.เอนก สิทธิ ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติ

ในวันที่คณะกรรมคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติลงมาศึกษาในพื้นที่ ผมได้รับเกียรติให้ไปพูดถึงคุณงามความดีของอสม.เอนก แบบไม่ทันตั้งตัว โดยรู้ตัวในงานเลย แต่ผมก็คิดว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก เพราะเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกันบ่อยครั้ง จึงสามารถแสดงความมุฑิตาจิตหรือความชื่นชมในผลงานของอสม.เอนกได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะมันออกมาจากใจที่เรารู้สึกชื่นชนเขาเช่นนั้นจริงๆ

ในฐานะคนเดินทางทำงานเพื่อบ้านเกิด มีโอกาสเจอคนดีดี เรื่องราวดีดีมากมาย กระบวนการเรียนรู้แบบมุฑิตาจิตที่ท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้ให้ไว้ยังคงใช้อยู่เสมอ นั่นคิดช่วยกันค้นหาคนดีและความดี นำเอาคนดีและความดีนั้นมาชื่นชม แล้วถอดแบบรูปแบบของการทำดีขยายผลออกไปให้มาก นี่คือปฏิบัติการสร้างความดีให้เต็มแผ่นดิน

และท้ายที่สุดอสม.เอนกจะได้เป็นอสม.ดีเด่นระดับชาติหรือไม่ คงไม่สำคัญเท่ากับความดีที่เขาทำไว้ ได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เรียนรู้ ได้เอาแบบอย่าง แค่นี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับมนุษย์คนหนึ่ง

...............................................

บัน ทึกการร่วมเวทีประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาวะคนน่าน

หมายเลขบันทึก: 337362, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 22:26:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สุขภาพ#อสม.#จิตอาสา#อสม.ดีเด่น#การจัดการสุขภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (4)

Boo
เขียนเมื่อ 

มาร่วมชื่นชมยินดีค่ะคุณพ่อน้องซอมพอ

นำเอาคนดีและความดีนั้นมาชื่นชม แล้วถอดแบบรูปแบบของการทำดีขยายผลออกไปให้มาก นี่คือปฏิบัติการสร้างความดีให้เต็มแผ่นดิน

ชอบหน้ากากสีจีวร จังเลยค่ะ ;) เท่ห์ซะ

torn
IP: xxx.142.135.146
เขียนเมื่อ 

จนท.สอ.ดอนมูลทุกคนและอสม.เอนก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการทำงานและให้กำลังใจ ขอขอบคุณคุณพ่อน้องซอมพอที่กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการในวันประกวดและช่วยเผยแพร่ผลงานอสม.เอนก ขอบคุณมากๆค่ะ

         น่าภูมิใจ และชื่นชมและขอแสดงความยินดีนะคะ

         

สวัสดีค่ะ

ชื่นชมคุณเอนก ด้วยใจค่ะ ....

“มีอะหยังฮื้อผมจ่วยก่อครับ”  เหมาะสมแล้วที่เป็น "แก้วอาสา"

น่านมี แก้วอาสามากมาย เพราะองค์กรชุมชนเข้มแข็งอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ที่เล่าสู่กันฟังค่ะ

(^___^)