อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50

 ประวัติ

                เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ เอสพี 074 (SP 074) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และประเมินผลที่ศูนย์วิจัย สถานีทดลองพืชไร่ ตลอดจนในไร่เกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2533 จนถึง 2538 อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิตน้ำอ้อยดีกว่าพันธุ์เดิมที่ใช้กันอยู่ คือ พันธุ์สิงคโปร์ ในทุกสภาพแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี โดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกที่เป็นแหล่งปลูกอ้อย

ลักษณะเด่น

                - ให้ผลผลิตน้ำอ้อยประมาณ 4,900 ลิตรต่อไร่

                - น้ำอ้อยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหวานหอม

                - เจริญเติบโตเร็ว

                - แตกกอดี โดยมีจำนวนลำประมาณ 12,000 ลำต่อไร่

                - สามารถไว้ตอได้ดี ทำให้ไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวหรือตัดอ้อยแล้ว

ความต้านทานโรค

                มีความทนทานต่อโรคแส้ดำ โรคใบขาว และโรคลำต้นเน่าแดง

ความต้านทานแมลง

                พบการเข้าทำลายของหนอนนกอ้อยน้อย ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะประจำพันธุ์

                - มีใบขนาดใหญ่ ปลายใบโค้ง

                - ลำต้นมีสีเขียวอมเหลือง

                - ปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกค่อนข้างยาว ไม่มีร่องเหนือตา

                - ตามีรูปร่างกลม มีวงเจริญเหลืองและนูน

                - ข้อโปน

                - มีการออกดอกบ้างในอ้อยตอ ในช่วงเดือนธันวาคม

                - อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 8 เดือน

การปลูกและดูแลรักษา

                สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องมีการให้น้ำ

 

การเตรียมดินปลูก

                - ในสภาพไร่ ไถดะ ไถแปร เพื่อกำจัดวัชพืชแล้วยกร่องให้เป็นลูกฟูก โดยมีระยะห่างระหว่างร่อง 1.2 – 1.4 เมตร ลึก 30 – 40 เซนติเมตร

                - ในสภาพร่องสวน ควรเตรียมดินโดยใช้รถไถเดินตามขนาดเล็ก แล้วทำการยกร่อง ใช้ระยะระหว่างร่อง 75 – 100 เซนติเมตร

การปลูก

                ท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกให้สับเป็นท่อน ๆ แต่ละท่อนมี 3 ตา วางท่อนพันธุ์ในร่องให้ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วกลบดินหนาประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่ ใช้พันธุ์อ้อยประมาณ 500 ลำ

การใส่ปุ๋ย

                ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละเท่า ๆ กัน ใส่ครั้งแรกอายุ 1 เดือนครึ่ง โดยการโรยรอบต้น หรือข้าง ๆ ต้น พร้อมกับพูนดินกลบโคนและถากหรือกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนครึ่ง

การควบคุมหรือป้องกันกำจัดวัชพืช

                เพื่อให้ทุ่นแรงในการกำจัดวัชพืช ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชอาทราซีน ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมน้ำฉีดพ่นหลังการปลูกอ้อย

การดูแลรักษาอ้อยตอ

                อ้อยตอ คือ อ้อยที่เกิดหรือได้จากการแตกหน่อใหม่ หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก ซึ่งอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 แตกหน่อได้ดีหลังจากตัดหรือเก็บเกี่ยวและไว้ตอได้นาน 3 – 4 ตอ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วต้องตัดแต่งตออ้อยให้ชิดดิน แล้วให้น้ำอย่างพอเพียง เพื่อให้หน่ออ้อยที่เจริญออกมาใหม่แข็งแรง

                ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผลผลิตอ้อยตอสูง คือ การใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช โดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 80 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับในอ้อยปลูกปีแรก และมีการดูแลรักษารวมทั้งการกำจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม ในขณะที่อ้อยตอยังเล็กอยู่

ขั้นตอนการผลิตน้ำอ้อยพร้อมดื่ม

                1. การเตรียมภาชนะบรรจุ

                     ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำอ้อยอาจเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก ซึ่งต้อทำความสะอาด โดยล้างน้ำที่สะอาดและคว่ำให้แห้ง

                2. การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องคั้นน้ำ

                    ใช้น้ำสะอาดล้างเครื่องคั้นน้ำอ้อยและเตรียมผ้าขาวบางที่สะอาด เพื่อใช้กรองน้ำอ้อย

                3. วิธีการคั้นน้ำอ้อย

                     3.1 นำอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้ว (อายุ 8 เดือน) มาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละประมาณ 75 เซนติเมตร

 

                     3.2 ปอกเปลือกอ้อยด้วยมีด ปอกอ้อย หรือมีดทั่วไป

                     3.3 ล้างอ้อยที่ปอกเปลือกแล้วด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ

                     3.4 นำอ้อยที่ล้างสะอาดแล้วเข้าเครื่องคั้นน้ำอ้อย

                     3.5 กรองน้ำอ้อยด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดหนา 4 ชั้น

                     3.6 บรรจุน้ำอ้อยในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก

                     3.7 เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส หรือเก็บไว้ในถังแช่ที่บรรจุน้ำแข็ง

                4. การเก็บน้ำอ้อย

                    ถ้าเก็บน้ำอ้อยที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะเก็บไว้ได้ประมาณ 4 วัน ถ้าเก็บนานกว่านั้นน้ำอ้อยจะหมดอายุ หรือเก็บลักษณะแช่แข็งจะทำให้อ้อยสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 3 สัปดาห์

สรรพคุณทางยาของน้ำอ้อยสด

                ทำให้เกิดกำลัง เจริญอาหาร แก้ไข้ และขับปัสสาวะ