การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ

อิน
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่

การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น

 

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 

เรื่อง    :   ชื่อเรื่อง    การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

                บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย   :   นางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ

เวลาที่ทำวิจัย   :   7  มิถุนายน – 30  กันยายน  2549

 

  1. 1.              ความเป็นมา

                การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น

 

 

  1. 2.              สาเหตุของปัญหา              

 

                จากการสังเกตการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง

การอ่านพบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียน

ขาดทักษะการอ่าน  การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น            

แนวทางการแก้ไขปัญหา

                -  แบบฝึกทักษะการอ่านที่หลากหลาย

                -  การใช้สื่อบัตรคำ  ข้อความสั้น ๆ และสื่อที่ที่ช่วยในการอ่านออกเสียง

วัตถุประสงค์

                เพื่อแก้ปัญหาการการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

วิธีการวิจัย

                1.  กลุ่มเป้าหมาย

                                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2549 จำนวน  3  คน

               

2.  วิธีการ และนวัตกรรมที่ใช้

                                -  จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่าน  ใช้เทคนิคที่หลากหลาย และเหมาะสม

                                -  จัดเตรียมความประเมินความก้าวหน้าในการอ่าน 

-  ทดสอบการอ่าน

-  บันทึกความก้าวหน้าการอ่านของผู้เรียนเป็นระยะ

                               -  รวบรวม และสรุปผลการวิจัย

                3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน  3  ชุด และจากการทดสอบการอ่าน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                                -  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่อ่านได้ในแต่ระครั้ง

                                -  จากแบบทดสอบในแต่ละชุด  โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

 

 

สรุป และสะท้อนผล

                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่าสาเหตุปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้เรียนค่อนข้างอ่อนในทักษะการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพราะขาดความรู้  ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และการฝึกฝนการอ่านที่ดี และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

                ปรากฏว่าเมื่อผู้สอนนำกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มาวิจัย และฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เข้าใจในทักษะการอ่าน และฝึกทักษะการปฏิบัติ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเป็นรายบุคคล  กลุ่มผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  จากเดิมอ่านไม่ได้ และสะกดไม่ถูกต้อง  ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการอ่านได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  จากผลคะแนนในแต่ละชุด

                การอ่านคำ และข้อความเหล่านี้  ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ในการเรียนระดับสูงขึ้นต่อไป  เช่น  การแนะนำตนเอง  บอกกิจวัตรประจำวัน  อ่านป้ายห้องเรียนต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 334401, เขียน: 06 Feb 2010 @ 18:09 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 
การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน    
เขียนเมื่อ 
  • ลองให้นักเรียน
  • ออกเสียงตามที่นี่ดีไหมครับ

http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565

(Star fall) for children practice pronunciation

 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457

(Story place) for listening

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ

คงต้องลองละค่ะ

ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย

เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

เด็ก ๆ ชอบมากค่ะ

Dinosaur dance

IP: xxx.172.167.30
เขียนเมื่อ 

 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันศุกร์นะคะ

เขียนเมื่อ 

Large_22222222222

My dog

I love my dog.

 

อิน
IP: xxx.25.125.235
เขียนเมื่อ 

sunday say hi.

เขียนเมื่อ 

good time

IP: xxx.28.9.56
เขียนเมื่อ 

not only children but me also have problems

เขียนเมื่อ 

practice reading  every day.

   Eventually..

It would be great.

...

You..can do.

เขียนเมื่อ 

ภาษาไทยเป็นภาษาแม่  แต่เด็กๆ ก็ยังมีปัญหามากเหมือนกันค่ะ

วิจัยก็แนวทางที่จะช่วยเด็กๆของเราได้นะค่ะ 

เขียนเมื่อ 

พยายามอยู่ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะคุณครู

 

เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีวันเข้าพรรษานะคะ

เขียนเมื่อ 

๒๙ กรกฎาคม 

ฉันรักภาษาไทย

เขียนเมื่อ 

Ico64_5225555

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ

เขียนเมื่อ 

hello.

 

เขียนเมื่อ 

reading is living..

เขียนเมื่อ 

้hello,

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2556 ..happy new year 2013..

"อิ่มสุข ทุกข์หมด"
การทำตนให้มีความสุขทั้งกาย

และใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์

หลงเหลืออยู่ในกายและใจตนเลย

"When happiness comes,

 misery goes away" -
If one increases the feeling of happiness

 in one’s mind and body every day,

one’s misery will be reduced.

Then one day not the slightest

traces of misery will remain in

one’s body and mind.

Vikrom Kromadit

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญ long live the king 5 ธันวาคม

อิน
IP: xxx.230.146.170
เขียนเมื่อ 

happy day