การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น

 

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 

เรื่อง    :   ชื่อเรื่อง    การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

                บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย   :   นางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ

เวลาที่ทำวิจัย   :   7  มิถุนายน – 30  กันยายน  2549

 

  1. 1.              ความเป็นมา

                การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น

 

 

  1. 2.              สาเหตุของปัญหา              

 

                จากการสังเกตการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง

การอ่านพบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียน

ขาดทักษะการอ่าน  การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น            

แนวทางการแก้ไขปัญหา

                -  แบบฝึกทักษะการอ่านที่หลากหลาย

                -  การใช้สื่อบัตรคำ  ข้อความสั้น ๆ และสื่อที่ที่ช่วยในการอ่านออกเสียง

วัตถุประสงค์

                เพื่อแก้ปัญหาการการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

วิธีการวิจัย

                1.  กลุ่มเป้าหมาย

                                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2549 จำนวน  3  คน

               

2.  วิธีการ และนวัตกรรมที่ใช้

                                -  จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่าน  ใช้เทคนิคที่หลากหลาย และเหมาะสม

                                -  จัดเตรียมความประเมินความก้าวหน้าในการอ่าน 

-  ทดสอบการอ่าน

-  บันทึกความก้าวหน้าการอ่านของผู้เรียนเป็นระยะ

                               -  รวบรวม และสรุปผลการวิจัย

                3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน  3  ชุด และจากการทดสอบการอ่าน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                                -  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่อ่านได้ในแต่ระครั้ง

                                -  จากแบบทดสอบในแต่ละชุด  โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

 

 

สรุป และสะท้อนผล

                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่าสาเหตุปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้เรียนค่อนข้างอ่อนในทักษะการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพราะขาดความรู้  ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และการฝึกฝนการอ่านที่ดี และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

                ปรากฏว่าเมื่อผู้สอนนำกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มาวิจัย และฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เข้าใจในทักษะการอ่าน และฝึกทักษะการปฏิบัติ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเป็นรายบุคคล  กลุ่มผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  จากเดิมอ่านไม่ได้ และสะกดไม่ถูกต้อง  ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการอ่านได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  จากผลคะแนนในแต่ละชุด

                การอ่านคำ และข้อความเหล่านี้  ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ในการเรียนระดับสูงขึ้นต่อไป  เช่น  การแนะนำตนเอง  บอกกิจวัตรประจำวัน  อ่านป้ายห้องเรียนต่าง ๆ