เทคนิคการใช้โปรแกรม microsoft word 2007

AoyZa
microsoft word 2007

การเริ่มต้นและการตั้งค่า

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและชื่อย่อของผู้เขียนที่ปรากฏในข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามสำหรับเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่ ให้ปรับปรุงชื่อในกล่อง ชื่อผู้ใช้ (กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ประเภท ได้รับความนิยม) หรือคุณสมบัติของเอกสาร ผู้เขียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนชื่อผู้เขียนสำหรับเอกสาร
 • เมื่อต้องการให้แป้นพิมพ์ลัดเป็นลักษณะที่ใช้งานบ่อย ให้คลิก กำหนดเอง ในประเภท กำหนดเอง ซึ่งอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word
บล็อกผู้ใช้จากการเปลี่ยนชุดลักษณะด่วนเริ่มต้น
1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ลักษณะ
2.ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ให้คลิก จัดการลักษณะ รูปภาพปุ่ม จากนั้นคลิกแท็บ จำกัด
3.เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกการสลับชุดลักษณะด่วน
 หมายเหตุ   การจำกัดผู้ใช้จากการเปลี่ยนชุดลักษณะด่วนจะไม่ได้ป้องกันผู้ใช้จากการเปลี่ยนชุดรูปแบบแบบอักษรหรือสี
บันทึกแม่แบบในโฟลเดอร์แม่แบบของฉัน
 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่มกด จากนั้นคลิก บันทึกเป็น
 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก Trusted Templates (Microsoft Windows XP) หรือ แม่แบบ (Windows Vista)
 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก Word Template
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก
การดูและการนำทางเอกสาร
 • เมื่อต้องการปิดมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอและกลับสู่มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้กด ESC
 • เมื่อต้องการป้องกันมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอจากการเปิดโดยอัตโนมัติ ในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ ให้คลิก ตัวเลือกมุมมอง จากนั้นคลิก อย่าเปิดสิ่งที่แนบแบบเต็มหน้าจอ
 • เมื่อต้องการย้ายไปยังคำก่อนหน้าหรือถัดไป ให้กด CTRL+ลูกศรซ้าย หรือ CTRL+ลูกศรขวา
 • เมื่อต้องการไปยังจุดเริ่มต้นหรือส่วนท้ายของเอกสาร ให้กด CTRL+HOME หรือ CTRL+END
 • เมื่อต้องการดูการจัดระเบียบเอกสารและข้ามไปยังส่วนอื่น บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ผังเอกสาร
การจัดรูปแบบข้อความ
 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบคำโดยไม่ต้องเลือก ให้คลิกคำและใช้การจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น กด CTRL+B เพื่อนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้
 • เมื่อต้องการเลือกคำ ให้คลิกสองครั้งที่คำนั้น
 • เมื่อต้องการเลือกประโยค ให้กด CTRL และคลิกในประโยคนั้น
 • เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า ให้คลิกสามครั้งในย่อหน้านั้น
 • เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร ให้กด CTRL+A
 • เมื่อต้องการวางแค่ข้อความเท่านั้นโดยไม่รวมการจัดรูปแบบ ให้วางข้อความ แล้วคลิก ตัวเลือกการวาง รูปภาพปุ่ม จากนั้นเลือก เก็บข้อความเท่านั้น
 • เมื่อต้องการรักษาการจัดรูปแบบเดิมไว้เมื่อคุณย้ายหรือคัดลอกย่อหน้า ให้รวมเครื่องหมายย่อหน้าด้วย (เครื่องหมายย่อหน้า)
 • เมื่อต้องการจัดย่อหน้าที่เลือกไว้ที่กึ่งกลาง ชิดซ้าย หรือชิดขวา ให้กด CTRL+E, CTRL+L หรือ CTRL+R
 • เมื่อต้องการสร้างบรรทัด ให้กดแป้นยัติภังค์สามครั้งขึ้นไป จากนั้นกด ENTER เมื่อต้องการสร้างบรรทัดที่หนาขึ้น ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ และกดแป้นยัติภังค์สามครั้งขึ้นไป จากนั้นกด ENTER
 • เมื่อต้องการให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้เลือกข้อความ จากนั้นกด CTRL+SHIFT+] หรือ CTRL+SHIFT+[
จัดรูปแบบข้อความโดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก
แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกข้อความและเมื่อคุณคลิกขวาที่ข้อความ
แถบเครื่องมือขนาดเล็ก
 1. โปรดเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
 2. เลื่อนตัวชี้ของคุณไปยังแถบเครื่องมือขนาดเล็ก จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตามต้องการ
ใช้การจัดรูปแบบซ้ำ
ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความจากพื้นที่หนึ่งของเอกสาร และนำไปใช้ยังพื้นที่อื่น
 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ยังพื้นที่อื่น
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ 
   หมายเหตุ   เมื่อต้องการนำรูปแบบข้อความไปใช้ยังหลายๆ พื้นที่ ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวคัดวางรูปแบบ เมื่อเสร็จสิ้นการนำการจัดรูปแบบไปใช้แล้ว ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ อีกครั้ง หรือกด ESC
แสดงการเน้นบนหน้าจอและเมื่อคุณพิมพ์
 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่มกด แล้วคลิก ปิด
 2. คลิก แสดง
 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเครื่องหมายปากกาเน้นข้อความ
การจัดรูปแบบตาราง
 • เมื่อต้องการล้างเนื้อหาของตาราง ให้เลือกตารางนั้น แล้วกด DELETE
 • เมื่อต้องการเอาตารางและเนื้อหาออก ให้เลือกตารางนั้น แล้วกด BACKSPACE
 • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง ให้คลิกในเซลล์สุดท้าย แล้วกด TAB
 • เมื่อต้องการแทรกอักขระแท็บในเซลล์ตาราง ให้คลิกในเซลล์ แล้วกด CTRL+TAB
 • เมื่อต้องการลำดับเลขแถวในตาราง ให้เลือกคอลัมน์ด้านซ้าย จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ลำดับเลข
 • เมื่อต้องการลำดับเลขคอลัมน์ในตาราง ให้เลือกแถวด้านบน จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ลำดับเลข
 • เมื่อต้องการแทรกบรรทัดว่างไว้หน้าตาราง ให้คลิกหน้าข้อความใดก็ได้ในเซลล์ด้านซ้ายบนของตาราง จากนั้นกด ENTER
 • เมื่อต้องการเลื่อนแถวตารางและเนื้อหาให้ขึ้นหรือลง ให้เลือกแถว จากนั้นกด ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรลง
บันทึกตารางที่ใช้งานบ่อยในแกลเลอรีตารางด่วน
 1. เลือกตาราง
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วชี้ไปยัง ตารางด่วน จากนั้นคลิก บันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรีตารางด่วน
 การแก้ไขและการตรวจทานเอกสาร
 • เมื่อต้องการเปรียบเทียบเอกสารทั้งสองแบบเพื่อค้นหาว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้าง ให้ใช้ตัวเลือกแสดงสิ่งที่ต่างกัน บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม เปรียบเทียบ ให้คลิก เปรียบเทียบ จากนั้นคลิก เปรียบเทียบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปรียบเทียบเอกสารด้วยตัวเลือกแสดงสิ่งที่ต่างกัน
 • เมื่อต้องการผสานข้อคิดเห็นกับการเปลี่ยนแปลงจากหลายเอกสารสู่เอกสารเดียว บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม เปรียบเทียบ ให้คลิก เปรียบเทียบ จากนั้นคลิก รวม
 • เมื่อต้องการเปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน ให้เปิดทั้งสองเอกสารที่คุณต้องการดู บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก แสดงการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
 • เมื่อต้องการดูเอกสารทั้งสองส่วนในคราวเดียวกัน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก แยก
 • เมื่อต้องการกลับสู่ตำแหน่งของการแก้ไขล่าสุด ให้กด SHIFT+F5
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_AOY

คำสำคัญ (Tags)#microsoft word 2007

หมายเลขบันทึก: 333059, เขียน: 01 Feb 2010 @ 16:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาน่าสนใจค่ะ ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word

IP: xxx.53.17.65
เขียนเมื่อ 

ว๊าว เจ้าหล่อน สวยนะตัว

น้องออน
IP: xxx.183.177.171
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากๆ เลยค่ะ นำไปใช้ได้ด้วยค่ะ..

ขอบคุณนะค่ะ

วันหลังขอข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจบ้างนะค่ะ

ละอองดาว
IP: xxx.142.27.180
เขียนเมื่อ 

เนี้อหาดีค่ะ แต่น่าจะเพิ่มรูปภาพประกอบอีกนิดน่ะค่ะ

P'kwang
IP: xxx.173.11.161
เขียนเมื่อ 

Oop!

เก่งจิงๆ เลยนะตัวแค่เนี้ย

จะขยันสร้าง blog กี่เรื่องเนี๊ย

ขอเรื่อง powerpoint หน่อยนะ

..อิอิ..

พัฒนพงศ์
IP: xxx.173.11.161
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านเเล้วครับ แต่อยากได้เนื้อหาเยอะกว่านี้ครับ

ลูกศิษย์ครูอ้อย
IP: xxx.173.11.161
เขียนเมื่อ 

ผมชอบเว็บนี้มาก เพราะ ได้ความรู้เยอะดี ครับ =^_^=

....
IP: xxx.173.11.161
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาเยอะๆ

เอกธานี
IP: xxx.173.11.161
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านแล้ว แต่อยากให้เนื้อหาเเยอะกว่านี้

เพื่อนรัก
IP: xxx.154.37.4
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยเพื่อน ....ฮิฮิ.....

yaizumzam
IP: xxx.183.177.31
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะที่นำเนื้อหาสาระดีๆๆมาฝาก

รอบหน้าขอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานนะค่ะ

โกแจ๊ค
IP: xxx.173.15.233
เขียนเมื่อ 

เมื่อก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้มีเวลาค้นหาในเวป

แต่ว่าเมื่ออ่านเนื้อหานี้แล้วก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะ

ขอบคุณหลายๆ

IP: xxx.156.116.7
เขียนเมื่อ 

ชอบมากเลยค่ะ อ่านแล้วทำให้รู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือได้มากมายเลยค่ะ

123
IP: xxx.121.246.46
เขียนเมื่อ 

อะรายยก้อม่ายรุ้  บ้าบอ

ไหม
IP: xxx.19.66.166
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยคะที่หนูหางานเจอตอนนี้

D€W
IP: xxx.53.244.66
เขียนเมื่อ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

แจน
IP: xxx.123.79.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ