หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

การมีส่วนร่วมในงานสุขภาพของท้องถิ่น บทเรียนจาก ร.พ.เจ้าพระยายมราช


ในความเป็นจริงนั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันมากที่มีศักยภาพในด้านงบประมาณ และมีความสนใจในงานสาธารณสุข การดูแลสุขทุกข์ของประชาชนในท้องที่ แต่ประสบภาวะว่า ไม่รู้จะดำเนินการอะไร อย่างไร เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งบุคลากรที่จะดำเนินงานเหล่านี้อย่างมีคุณภาพ

   แผ่นไม้อัดตั้งซ้อนกันอยู่ภายในบ้าน ข้างห้องล้างไตทางช่องท้องของคำพันธ์ เป็นอุปกรณ์เพื่อการกรุฝ้าเพดานในการปรับปรุงห้องล้างไตฯ ให้มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อในขณะทำการรักษา

   ไม้อัดเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายวรภพ ฉิมพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รส หลังจากที่ได้เดินทางมาเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของคำพันธุ์ ที่ไม่เพียงเห็นความทุกข์จากการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังเห็นความยากลำบากที่ตามมาจากการเจ็บป่วยนั้น และหากไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ชีวิตของคำพันธ์และครอบครัวจะยิ่งยากลำบากทวีคูณขึ้นไปอีกมิใช่น้อย

   วรภพ ฉิมพันธุ์ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตัดสินใจทันทีหลังจากพบเห็นความยากลำบากนั้น ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือการปรับปรุงห้องล้างไตสำหรับคำพันธุ์ ไม่เพียงไม้อัดที่จะนำไปทำฝ้าเพดานเท่านั้น เตียงและที่นอนชุดใหม่ก็จะถูกจัดมาทดแทนของเก่าที่หมดสภาพการใช้งานไปนานแล้ว

   นอกจากการช่วยเหลือด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวแล้ว วรภพ ฉิมพันธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่รส อำนวยความสะดวกในการรับส่งคำพันธุ์ ไป-กลับ ในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นระยะอีกด้วย

 

   สภาพบ้านเรือนของคำพันธุ์บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงฐานะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแร้นแค้นและขัดสน ลำพังการเลี้ยงชีพคนในครอบครัวตามปกติให้มีความสุขตามอัตภาพนับเป็นเรื่องยากแล้ว แต่คำพันธุ์ต้องตกอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยที่ต้องการเยียวยารักษา การช่วยเหลือตัวเองก็ได้ไม่เต็มที่นัก มิต้องพูดถึงการออกไปประกอบอาชีพ ก็ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้มีความยากลำบากขึ้นไปอีก

   แต่เดิม คำพันธุ์ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้มาจุนเจือภรรยาและลูก รวมทั้งแม่ของเขา เมื่อเขาล้มป่วยลงภาระในการทำงานหารายได้เข้าบ้านก็สิ้นสุดตามไปด้วย เขาไม่สามารถออกไปทำงานเลี้ยงตัวและครอบครัวได้อีกต่อไป แม่และภรรยาต้องออกทำงานหารายได้เข้าบ้านแทน รวมทั้งเก็บหอมรอมริบสำหรับเป็นค่ารักษาโรคร้ายของคำพันธุ์

   หลังจากคำพันธ์ เข้ารับการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง และเมื่อแพทย์ยินยอมให้รักษาตัวด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องแล้ว ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้ส่งต่อการดูแลรักษาไปยังสถานีอนามัยตำบลไร่รส และทุกครั้งที่ทีมงานจากโรงพยาบาลลงมาเยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยก็จะตามมาร่วมกิจกรรมนั้นด้วย

   ในการลงเยี่ยมบ้านคำพันธุ์ครั้งแรกของทีมงานนั้น เมื่อเห็นสภาพความยากลำบากที่ปรากฏอยู่เบื้อง ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าภาระในการปรับปรุงห้องสำหรับทำการล้างไตทางช่องท้องน่าจะหนักหนาเกินไปสำหรับครอบครัวนี้ หากปล่อยให้ดำเนินการเพียงลำพังอาจไปไม่รอด

   ทางออกหนึ่งคือการประสานความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้สถานีอนามัยตำบลไร่รส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามมาเยี่ยมบ้านในแต่ละคราว จึงได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รส จนกลายเป็นที่มาของการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคำพันธุ์ดังที่กล่าวมา

 

   เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากทางโรงพยาบาลได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในบางกรณีที่มีความยากลำบากก็ควรได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบา อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยรวมทั้งญาติ การมีส่วงนร่วมจากหลากหลายฝ่ายมีความสำคัญสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะมีบทบาทอย่างยิ่งในการดูแลและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนได้ เนื่องจากมีทั้งบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ

   ไม่เพียงองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รสเท่านั้น ที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเข้าไปประสานงานเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เทศบาลตำบลสระแก้ว ก็เป็นอีก อปท. หนี่งที่โรงพยาบาลประสานงาน

 

   ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังคนหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ได้ทำการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก ในขณะที่ครอบครัวมีฐานะไม่สู้จะดีนัก ทางโรงพยาบาลจึงได้ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยรายนี้ให้รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงได้ เนื่องจากผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยหลักประกันสุขภาพบัตรทอง

   แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคไตวายฯ ด้วยวิธีนี้ ที่บ้านผู้ป่วยจำเป็นต้องมีห้องที่มีมาตรฐานเพียงพอสำหรับการล้างไตด้วยตนเอง ซึ่งในการเยี่ยมบ้านของทีมงานจากโรงพยาบาล พบว่าบ้านผู้ป้วยรายนี้อยู่ติดกับโรงสี มีฝุ่นละอองจำนวนมาก จำเป็นจะต้องกั้นห้องในตัวบ้านให้มิดชิด และด้วยฐานะไม่เอื้ออำนวย ผู้ป่วยบอกกับทีมงานที่ลงไปเยือนว่า ตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปรับปรุงห้องที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

   ทีมงานได้ปรึกษากันว่า ควรจะต้องหาแนวทางในการสนับสนุนผู้ป่วยรายนี้ ในการนี้ทีมงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชซึ่งมีประสบการณ์ในการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วย ได้แนะนำกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสระแก้ว ควรจะประสานงานขอความช่วยเหลือจากเทศบาล

   ต่อมา สุภาพ ศรีแดง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสระแก้ว ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลสระแก้ว หลังจากได้รับคำแนะนำนั้น

   หลังจากนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พบเห็นความยากลำบากกับการการช่วยเหลือตนเองที่จะต้องจัดทำห้องสำหรับการล้างไต จึงได้นำเรื่องเข้าหารือกับทีมงานบริหาร และอนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยเพื่อทำการปรับปรุงห้องสำหรับใช้เป็นสถานที่ล้างไตทางช่องท้อง

   ไม่เพียงการให้การสนับสนุนผู้ป่วยรายนี้เท่านั้น เทศบาลตำบลสระแก้วยังให้ความสนใจงานสาธารณสุขอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว และจากการเข้าร่วมเป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินงานกองทุน สปสช.

   กิจกรรมด้านสุขภาพต่าง ๆ จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสระแก้วเป็นจำนวนมาก ทั้งการเอื้ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยในการรับ-ส่งไปพบแพทย์รวมทั้งการส่งตัว กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ

 

   ในความเป็นจริงนั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันมากที่มีศักยภาพในด้านงบประมาณ และมีความสนใจในงานสาธารณสุข การดูแลสุขทุกข์ของประชาชนในท้องที่ แต่ประสบภาวะว่า ไม่รู้จะดำเนินการอะไร อย่างไร เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งบุคลากรที่จะดำเนินงานเหล่านี้อย่างมีคุณภาพ

   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว รวมทั้งสถานีอนามันตำบลไร่รส เครือข่ายสถานพยาบาล ได้เริ่มต้นทำงานกับหน่วยงานเหล่านี้ ด้วยการเชื่อมโยงเข้าไปหาโดยเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง แล้วก็ทำงานร่วมกันตามศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์เหล่านั้นก็ตกอยู่กับประชาชน ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของทั้งสถานพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 332204เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2010 10:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2012 11:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (20)

พี่หนานคะ ว่างๆ พี่ช่วยมาเพื่มพูนปัญญาให้น้องบ้างค่ะ

อาทตย์หน้าอยู่ออฟฟิศตลอดเลย ถ้าพี่ว่าง อิอิ จะเลี้ยงข้าวมื้อนึงอ่ะ เชิญที่กรมการแพทย์ 6 เลยนะคะ

เอาเอกสารการเดินทางมาส่งก็ได้ค่ะ มาคนเดียวก็ได้ ไม่ต้องกลัว คนเยอะแยะ ฮ่าๆๆๆ

 • สวัสดีค่ะ คุณหนานเกียรติ
 • แวะมาทักทาย  อ่านเรื่องราวดี ๆ ของท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
 • ขอบพระคุณค่ะ

การประสานงานกับอปท.เป็นสิ่งที่จะเป็นหนทางช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้

เพราะมักจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการรักษา

รพ.เจ้าพระยายมราชเยี่ยมจริงๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

วันนี้หนูมาเขียนบันทึกและแวะมาเยี่ยมคุณอาหนานเกียรติ 

จะออกจากเครื่องแล้วค่ะ

 • สวัสดีครับ
 • มาด้วยความคิดถึงคะ
 • กิจกรรมดีๆที่น่าชื่นชม

สวัสดีค่ะ

 • มาให้กำลังใจค่ะ
 • ขอเชิญไปเยี่ยมโรงเรียนดีบนดอยด้วยค่ะ
 • ช่วยประเมินให้คะแนนด้วยนะคะ
 • http://gotoknow.org/blog/krukimgtk/332122

สวัสดีค่ะ

 • ค่ายฯ ครั้งที่ ๓ ดีเหมือนกันนะ
 • โรงเรียน ผอ.พิพัฒน์ นั่นแหละ
 • ส่งเสริมคนดีที่ด้อยโอกาส ขาดผักชี พี่คิมชอบค่ะ
 • ถ้าพี่คิมได้ลาออกแล้ว  จะไปช่วยเขาทำงานค่ะ...งานนี้สะดวกใจค่ะ

เยี่ยมจริงๆน่ะค่ะ อุปกรณ์การแพทย์นี่ความสะอาดต้องมาที่ 1 ค่ะ..สบายดีน่ะค่ะ

มาบอกว่าหาโรงเรียนไว้แล้ว

-โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพท.พิษณุโลก เขต ๓

-โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพท.น่านเขต ๒ ทั้งดีทั้งเด่น ชุมชนสุดยอด

-สพท.หนองคาย เขต ๒ (รอข้อมูลโรงเรียน)

-สพท.อำนาจเจริญ เขต ๓ (รอข้อมูลโรงเรียน)

สวัสดีค่ะน้องหนานเกียรติ

 • ได้เลยค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านถ้ำพริก  กลางหรือเดือนมีนาคมเป็นไงคะ
 • และรายต่อไปคือเปียงซ้อ สพท.น่าน เขต ๒ นะคะ
 • http://www.piengsor.org/news.php
 • น่าสนใจมากค่ะ  ผลงานของชุมชนระดับประเทศค่ะ  กำลังจะลงสู่โรงเรียนเร็ว ๆนี้
 • เขาต้องการให้เราไปเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ ทำงานแข็งขันมากทีมหนุ่มๆ พี่เพิ่งเสร็จงานในวงลปรร.ของแพทย์และพยาบาลเหมือนกัน ยังมีสิ่งที่ต้องช่วยกันไปมอง ดึงออกมาให้ปรากฏ สร้างกำลังใจให้ผู้ทำงานเหล่านี้นะคะ และที่สำคัญระบบจะต้องอำนวยให้คนทำงานทำงานได้อย่างมีความสุข เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ทุกข์ยาก

บอกคุณเอกไปแล้วจะขอชวนให้มาช่วยงานกันวันเดียวค่ะ แล้วพี่จะบอกรายละเอียดตามมานะคะ(อิ อิ ห้ามปฏิเสธ)

สวัสดีค่ะหนานเกียรติ..มาติดตาม..เรียนรู้กับการบันทึกที่สุดยอดขั้นเทพ..ยินดีมากค่ะที่พี่ครูคิมจะไปร่วมพัฒนาเด็กน้อยที่..เปียงซ้อ น่าน ท่านผอ.สุดยอดเก่งค่ะ...คนน่านขอเชียร์ๆ..นำหนุ่มน้อยมาทักทายน้องเฌวาค่ะ

 • ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานกับชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์
 • เท่าที่สังเกตดู งานที่ไปได้ดีไม่ได้เกิดจากฝ่ายโรงพยาบาลทำงานเพียงลำพัง โรงพยาบาลเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่ง ในฟันเฟืองอีกหลายๆตัว ที่ช่วยกันจนเกิดเป็นภาพแห่งความสำเร็จนี้
 •  เราต้องร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน นโยบายต่างๆ อาจต้องถูกวางไว้ตั้งแต่ในระดับจังหวัด สสจ. คปสอ. สสอ. และท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องจับมือไปด้วยกัน เช่น พัฒนาสังคมฯ สังคมสงเคราะห์ หน่วยงานด้านเกษตร ศึกษาธิการ อาจเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดสำเร็จในการดำเนินงานด้านสุขภาพชุมชน
 • สิ่งที่อยากเห็น คือ ชุมชนรับรู้และตระหนักว่าปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาของชุมชน ที่ชุมชนต้องร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยชุมชนเอง หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือ ผลักดัน ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยชุมชนอย่างแท้จริง
 • ต่อไปท้องถิ่นจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุข การศึกษา หรือเรื่องอื่นๆในชุมชน
 • ขอบคุณเรื่องราวดีๆของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

              

        สวัสดีค่ะ หนานเกียรติ  น้องเฌวา

              เอาแตงโมมาฝาก  คนทำงาน  ชื่นชมนะคะ

เห็นบันทึกหลังๆของหนานเกียรติแล้ว คงยุ่งอยู่กับงานนะครับ ที่ de'Musoi เอง ก็คงไม่เบา..เชียร์ครับๆ

ยิ๋นดีจั๊ดนักเจ้าที่ไปแอ่วหา

โอกาสหน้าปะกันเน้อ

จะชวนไปกินพิซซ่า อร่อยๆ

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้พี่ ๆ น้อง ๆเพี่อน ๆ ทุกคน "ความสำเร็จขั้นแรกผ่านไปแล้ว(แต่ก็ยังมีอีกหลายขั้นนะ)

ขอขอบคุณ จิตใจที่มีเมตตาของผู้บริหาร+ทีมคุณภาพ+ความอดทนและความตั้งใจของผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่

 

  

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี