ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม  2549 ได้ดำเนินการอบรมครูในจังหวัดนครราชสีมาและลำปาง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ The Gallipeau Harris Foundation โดยการประสานงานจากคุณ อมรา กำเนิดงาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ค้นคว้าข้อมูลในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  <p align="center"> ผู้เขียนและครูผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดนครราชสีมา</p><p></p><p>     </p><p align="center"> บรรยากาศในการอบรม   </p><p></p><p align="justify">   การอบรมครูภาษาอังกฤษในครั้งต่อไปวันที่  7-9 กรกฎาคม 2549 ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยติดต่อคุณทิตยา กอบัว โทร 0 - 4422 – 4821 ท่านใดมีความคิดเห็น…แจ้งมาเลยคะ   </p><p></p><p>   <div style="text-align: center"></div></p>