knowledge management

รายงานวิจัย การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก
> ดาว์นโหลด เอกสารรายงานการวิจัยฉบับเต็ม
หรือที่ http://il2a.com/
    เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยทำการศึกษาการจัดการความรู้ต่างประเทศและในประเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม และศึกษาผลการจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม หลังจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิทำการรับรองรูปแบบ
     รูปแบบการจัดการความรู้นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรม การจัดการความรู้ขององค์กร ตลอดจนการจัดการความรู้ลักษณะอื่นอย่างกว้างขวาง
     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการนำไปประยุกต์ใช้ อีทั้งแสดงความคิดเห็น ติดต่อ [email protected]